Works - 609734-2021

29/11/2021    S231

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2021/S 231-609734

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postal address: ul. Ks. J. Schulza 5
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-315
Country: Poland
Contact person: Agata Budzyńska, Izabela Smejlis, Magdalena Urban
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523045369/387/279
Fax: +48 523045470
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci ciepłowniczej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Bocianowo do ul. Chrobrego w Bydgoszczy

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci ciepłowniczej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Bocianowo do ul. Chrobrego w Bydgoszczy oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z realizacją (w tym wycinki, nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych i nieodpłatnych zajęć terenów.

Szczegóły znajdują się w SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 Pipelaying construction work
45232140 District-heating mains construction work
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45112710 Landscaping work for green areas
45236000 Flatwork
71322200 Pipeline-design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia: rejon ulic: Sienkiewicza, Bocianowo, Chrobrego w Bydgoszczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

a) wykonanie spisu/ zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej dokumentacji projektowej,

b) uzyskanie mapy do celów projektowych,

c) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym akceptacja proponowanej trasy sieci oraz uzyskanie zgody wszystkich właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji zadania wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

W przypadku działek, na których projektowana jest sieć oraz działek, na które wejście będzie niezbędne celem poprawnego prowadzenia robót budowlanych, projektant zobowiązany jest uzyskać oświadczenie właściciela, władającego o wyrażeniu zgody na czasowe zlokalizowanie ciepłociągu na jego nieruchomości.

d) wykonanie projektu technicznego z obliczeniami zawartymi w egzemplarzu nr 4 projektu technicznego, z dopiskiem „wraz z obliczeniami”

e) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni (wraz z uzyskaniem decyzji o wycince drzew/krzewów i wskazaniem nasadzeń zastępczych), projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, z kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi.) i z drogami itp.,

z uzgodnieniem ich w organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorcą – właścicielem/władającym terenem, na którym posadowiony jest podłączany obiekt oraz pozostałymi właścicielami terenów, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników,

f) wykonanie zestawienia działek wraz z mapą obrębową z naniesioną trasą sieci ciepłowniczej, przez które przebiega inwestycja wraz z podaniem ich właściciela, władającego oraz podstawy do dysponowania,

g) uzyskanie: pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o wycince drzew/krzewów oraz wskazania nasadzeń zastępczych i innych wymaganych dokumentów niezbędnych przy realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) budowę wysokoparametrowej sieci rozdzielczej. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i przekazaniu placu budowy.

i) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, opisanych w opracowanej dokumentacji projektowej.

j) Wykonanie robót polegających m.in. na

– budowie wysokoparametrowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej od punktu włączenia: komora ciepłownicza K-3/17/1, zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulic: Bocianowo oraz Racławicka, połączenie z magistralą 2xDN300 do komory sekcyjnej, którą należy zaprojektować i wybudować w rejonie skrzyżowania ulic: Sienkiewicza oraz Chrobrego),

– zaprojektowaniu i wykonaniu w komorze K-3/17/1 wymiany przepustnicy z DN250 na DN300 (w kierunku ulicy Racławickiej),

– wymianie stropu w komorze K-3/17/1,

– w nowoprojektowanej komorze sekcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic: Sienkiewicza oraz Chrobrego należy uwzględnić:

armaturę odcinającą w postaci przepustnic DN300, wyposażonych w napęd elektryczny,

odgałęzienia DN200 w obu kierunkach zakończone preizolowanymi zaworami kulowymi o takiej samej średnicy,

dla armatury odcinającej DN300 w komorze przewidzieć obejście DN40,

do komory doprowadzić zasilanie elektryczne, zawory kulowe, kołnierzowe DN50

(2 szt.) oraz spinkę sieciową wraz z manometrem. Należy przewidzieć montaż kryzy na spince sieciowej (otwór min. 2 mm) oraz kołnierzy zaślepiających za pierwszymi zaworami odcinającymi.

Szczegóły znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-539679
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci ciepłowniczej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Bocianowo do ul. Chrobrego w Bydgoszczy

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Na podstawie art. 513 Ustawy PZP odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy PZP.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Szczegóły znajdują się w SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2021