Leveringen - 609765-2021

Submission deadline has been amended by:  36440-2022
29/11/2021    S231

Hongarije-Boedapest: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2021/S 231-609765

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_81559343
Postadres: Üllői Út 131.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU Magyarország
Postcode: 1091
Land: Hongarije
Contactpersoon: Juhász Alexandra
E-mail: alexandra.nemeth17@volanbusz.hu
Telefoon: +36 203669177
Fax: +36 000000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.volanbusz.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001154582020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001154582020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Világító- és fényjelző berendezések beszerzése

Referentienummer: EKR001154582020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ajánlatkérő az eljárás során VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszokhoz szükséges új világító- és fényjelző berendezések konszignációs raktárba történő szállítására és adásvételére kíván szerződni a nyertes ajánlattevővel az alábbiak szerint:

1. rész: Hella gyártmányú világító- és fényjelző berendezések

2. rész: Villtesz gyártmányú világító- és fényjelző berendezések

3. rész: Egyéb világító- és fényjelző berendezések

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hella világító- és fényjelző berendezések

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU Magyarország
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország területe.

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az eljárás elnevezése „Hella gyártmányú világító- és fényjelző berendezések beszerzése a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszokhoz konszignációs raktárba történő szállítással” mely a felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátra tekintettel rövidítve került feltüntetésre.

Ajánlatkérő a teljes keretösszegre - nettó 152 000 000 Ft - lehívási kötelezettséget vállal.

Tervezett mennyiség: 13 446 darab.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában a használatbavételtől számított 12 hónap.

Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 20%-nak konszignációs raktárba történő kihelyezését, az e feletti megajánlást (legfeljebb maximum 10%) AK az értékelés során veszi majd figyelembe.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő Műszaki Leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. értékelési részszempont: Vállalt többlet konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 0% - maximum 10%) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő - amennyiben az opciós értékkel növelt keretösszeg kimerítésére nem került sor- jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a teljesítés során opcionális lehetőségként jogosult a keretösszeg 30%-nak megfelelő mértékű további megrendelésekre. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel az ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában.

Opciós összeg: nettó 45 600 000 Ft.

Tervezett mennyiség: 4 033 darab.

Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.

További szabályok a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kiegészítés II.2.5 ponthoz:

Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó összesen ajánlati ár" értékelési részszempontot érti. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a dokumentáció részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékeknek „Nettó összesen ajánlati ár” összegét kell megadnia, ami a Tételes ártáblázat J203-as cellája. Ajánlattevőnek kötelező minden tételre ajánlatot tennie és beáraznia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Villtesz világító- és fényjelző berendezések

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU Magyarország
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország területe

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az eljárás elnevezése „Villtesz gyártmányú világító- és fényjelző berendezések beszerzése a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszokhoz konszignációs raktárba történő szállítással” mely a felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátra tekintettel rövidítve került feltüntetésre.

Ajánlatkérő a teljes keretösszegre - nettó 8 000 000 Ft - lehívási kötelezettséget vállal

Tervezett mennyiség: 920 darab.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában a használatbavételtől számított 12 hónap.

Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 20%-nak konszignációs raktárba történő kihelyezését, az e feletti megajánlást (legfeljebb maximum 10%) AK az értékelés során veszi majd figyelembe.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő Műszaki Leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. értékelési részszempont: Vállalt többlet konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 0% - maximum 10%) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő - amennyiben az opciós értékkel növelt keretösszeg kimerítésére nem került sor- jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a teljesítés során opcionális lehetőségként jogosult a keretösszeg 30%-nak megfelelő mértékű további megrendelésekre. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel az ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában.

Opciós összeg: nettó 2 400 000 Ft

Tervezett mennyiség: 276 darab

Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.

További szabályok a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kiegészítés II.2.5 ponthoz:

Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó összesen ajánlati ár" értékelési részszempontot érti. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a dokumentáció részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékeknek „Nettó összesen ajánlati ár” összegét kell megadnia, ami a Tételes ártáblázat J30-es cellája. Ajánlattevőnek kötelező minden tételre ajánlatot tennie és beáraznia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Egyéb világító- és fényjelző berendezések

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU Magyarország
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország területe.

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az eljárás elnevezése „Egyéb világító- és fényjelző berendezések beszerzése a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszokhoz konszignációs raktárba történő szállítással” mely a felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátra tekintettel rövidítve került feltüntetésre.

Egyéb világító- és fényjelző berendezések beszerzése a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszokhoz konszignációs raktárba történő szállítással.

Ajánlatkérő a teljes keretösszegre - nettó 20 000 000 Ft - lehívási kötelezettséget vállal-

Tervezett mennyiség: 4 701 darab.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában a használatbavételtől számított 12 hónap

Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 20%-nak konszignációs raktárba történő kihelyezését, az e feletti megajánlást (legfeljebb további 12 hónap) AK az értékelés során veszi majd figyelembe.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő Műszaki Leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. értékelési részszempont: Vállalt többlet konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 0% - maximum 10%) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő - amennyiben az opciós értékkel növelt keretösszeg kimerítésére nem került sor- jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a teljesítés során opcionális lehetőségként jogosult a keretösszeg 30%-nak megfelelő mértékű további megrendelésekre. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel az ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában.

Opciós összeg: nettó 6 000 000 Ft

Tervezett mennyiség: 1 410 darab

Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.

További szabályok a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kiegészítés II.2.5 ponthoz:

Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó összesen ajánlati ár" értékelési részszempontot érti. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a dokumentáció részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékeknek „Nettó összesen ajánlati ár” összegét kell megadnia, ami a Tételes ártáblázat J48-es cellája. Ajánlattevőnek kötelező minden tételre ajánlatot tennie és beáraznia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll).

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania,

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolás módja valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Utólagos igazolás valamennyi rész vonatkozásában:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

Igazolási mód:

M/1. Igazolási mód mind a három rész vonatkozásában:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatnia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításait.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);

- a szállítás tárgya (olyan részleteséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesített szállítás nettó ellenértéke (HUF);

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, naptól év, hónap, napig.);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben mekkora ellenértékkel vett részt.

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bekezdése alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban foglaltak.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évben (azaz 36 hónapban) nem rendelkezik

- 1. rész vonatkozásában: legalább nettó 75 000 000 Ft értékű,

- 2. rész vonatkozásában: legalább nettó 6 000 000 Ft értékű,

- 3. rész vonatkozásában: legalább nettó 10 000 000 Ft értékű

autóbuszokhoz szükséges új világító- és/vagy fényjelző berendezések szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, a minimumkövetelmények nem adódnak össze, ajánlattevőnek elegendő a legmagasabb összegű minimumkövetelményt igazolnia.

A referenciakövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető, de maximum 5 db referenciával.

A Kbt.65. § (6) bek. alapján az M1. pontban előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. köv.nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Valamennyi részajánlat vonatkozásában azonosan: nyertes Ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett Eseti megrendelés nettó értékének napi 1%-a, max. 20%.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett Eseti megrendelés nettó értékének 15%.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett Eseti megrendelés nettó értékének 30%.

Keretszerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 30%, melynek alapja a keretösszeg még ki nem merített nettó összege.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: HUF.

A számla és a fizetés pénzneme: HUF.

AK az ellenértéket banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 27/A. § a Kbt. 135.§ (1), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint, figyelemmel a Ptk. 6:155. §-ra is. AK a konszignációs raktárból a tárgyhónapban történt felhasználásról havonta 1 alkalommal számol el a nyertes AT-vel. Az elszámolási időszakban történt felhasználásról AK konszignációs lejelentést készít, melynek tartalmával azonos számlát állíthat ki AT. Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az ÁFA törvény 175. §-ban, valamint a Kbt. 27/A.§-ban foglaltaknak. AK előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad nyertes ajánlattevő részére, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. A részletes feltételeket a KD tartalmazza.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. § - a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas

3. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

4. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Hazafi Gergely (lajstromszám: 01108)

5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)

6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójában szereplő képlettel kerül kiszámításra. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört.

9. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.

10. AK az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (GDPR) rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a következő linken érhető el: http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem.

11. Ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania a tételes ártáblázatot és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat.

12. A felhívás II.2.7. pontja szerinti, a szerződés kezdő időpontja technikai okból került kitöltése, valamint AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy a szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződés Felek általi aláírásának a napja. Amennyiben a Felek általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a Szerződés. A szerződés a hatályba lépésétől számítva 2022. december 31. napjáig, vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik az opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig tart.

13. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződés teljesítése Ajánlatkérő országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatói tevékenységének nyújtásához szükséges, amennyiben Ajánlatkérő közszolgáltatás nyújtási kötelezettsége - részben vagy egészben - megszűnik, Ajánlatkérő jogosult hivatkozott szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni. Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel Ajánlatkérővel szemben. Ajánlatkérőnek a keretösszegre irányadó lehívási kötelezettsége felmondás esetén a felmondásig terjedő szerződéses időtartam arányában áll fenn.

14. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

15. AK a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el valamennyi részben.

16. Kiegészítés a II.2.5 ponthoz: valamennyi rész esetében a 2. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő a konszignációs készletbe helyezés során vállalt többlet százalékos kihelyezés mértéket értékeli. Ajánlatkérő minimum 20%-os konszignációs raktári készletre történő kihelyezést ír elő valamennyi rész tekintetében. A további szabályokat a KD tartalmazza.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2021