Tjenesteydelser - 609923-2019

23/12/2019    S247

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision

2019/S 247-609923

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Telefon: +45 33416242
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresund
CVR-nummer: 15 80 78 30
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: udbud@sbf.dk
Telefon: +45 33416242
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebælt
CVR-nummer: 10634970
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: udbud@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Femern Landanlæg
CVR-nummer: 32 56 79 67
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: udbud@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Femern A/S
CVR-nummer: 28 98 65 64
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
E-mail: udbud@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BroBizz A/S
CVR-nummer: 31 85 48 22
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
E-mail: udbud@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BroBizz Operatør A/S
CVR-nummer: 39 14 42 39
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
E-mail: udbud@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Partner A/S
CVR-nummer: 26 01 91 33
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
E-mail: udbud@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Øresundsbro Konsortiet I/S
CVR-nummer: 24 24 67 87
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
E-mail: udbud@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259324&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259324&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Revisionsydelser for selskaber i Sund & Bælt koncernen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79212300 Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Revision og påtegning af årsrapport (koncernregnskab) og beslægtede revisionsopgaver herunder afgivelse af diverse erklæringer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79210000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen omfatter revision og påtegning af årsrapporterne for Sund & Bælt Holding A/S (inklusive koncernregnskab), A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, Femern A/S, A/S Femern Landanlæg, BroBizz A/S, BroBizz Operatør A/S og Øresundsbro Konsortiet I/S.

Der skal udarbejdes revisionsprotokollater, diverse erklæringsopgaver og management letters samt herudover revision af eventuelle nye selskaber. Der henvises til ydelsesbeskrivelsen for yderligere beskrivelse af revisions-opgaven.

Sund & Bælt-koncernens primære opgave er at eje, opføre og drive kritisk infrastruktur i form af faste forbindelser herunder vej, bane og havneanlæg. Sund & Bælt Holding A/S er et 100 pct. statsejet aktieselskab og underlagt offentlig regulering.

Selskabernes virke er fastlagt ved lov. Den danske stat garanterer for lån, finansielle instrumenter og renter til finansiering af anlægget på Storebælt, Øresund landanlæg samt projektering og anlæg af Femern Bæltforbindelsen og i en vis udstrækning øvrige økonomiske forpligtelser i de pågældende selskaber og i Sund & Bælt Holding A/S. Den danske og den svenske stat garanterer solidarisk for lån, finansielle instrumenter og renter til finansiering af anlægget på Øresund mellem den danske og den svenske kyst.

Koncernens samlede gældsportefølje administreres af en fælles finansfunktion, som organisatorisk er placeret i Øresundsbro Konsortiet I/S.

Der henvises til ydelsesbeskrivelsen for en mere detaljeret beskrivelse af koncernens forretningsområder og organisering henvises til ydelses.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: 2. Organisation og bemanding / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen har en varighed på 1 år. Den kan forlænges 3 gange med 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit;

— Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”,

— Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”,

— Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udø-velsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

1) Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren;

2) Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren;

3) Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om tilbudsgiverens:

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 4.

Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske kapacitet på andre:

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår”.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C.

Derudover skal den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det Fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som tilbudsgiveren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se bilag til udbudsmaterialet, som skal fremsendes sammen med tilbuddet.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig solidarisk hæftelse over for ordregiver på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

Tilbudsgiveren kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravene ved at fremlægge årsrapport for de seneste 3 disponible regnskabsår eller ved fremlæggelse af revisorerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ligeledes skal der i den situation, hvor en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, fremlægges dokumentation for de pågældende enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital det seneste regnskabsår.

Omsætning på minimum 16 000 000 i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om tilbudsgiverens udførelse af tjenesteydelser, der er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Tilbudsgiver bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, for så vidt angår tjenesteydelser.

Følgende bør angives vedrørende referencerne:

— Beskrivelse af referencerne,

— Om tilbudsgiver har udført referencerne i samarbejde med andre enheder, og i givet fald hvilken rolle tilbudsgiver havde,

— Kontraktsum (med mindre dette anses for en fortrolig oplysning),

— Ordregiver,

— Dato/periode for udførelse.

Ved angivelse af dato for referencen bedes tilbudsgiver angive datoen for referencens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af referencen angive, hvordan datoen er angivet.

Tilbudsgiver kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

Hvis tilbudsgiver baserer sin tekniske kapacitet på andre:

Såfremt tilbudsgiver ikke selv har relevante referencer, kan tilbudsgiver basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders tekniske kapacitet.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som tilbudsgiveren baserer sig, på underskrive en støtteerklæring, se bilag til udbudsmaterialet, som skal vedlægges som en del af tilbudsgiverens tilbud.

Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal den virksomhed, som tilbudsgiveren baserer sig på også i realiteten anvendes som underleverandør (se ESPD’et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Tilbudsgiveren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne i forbindelse med verificeringen af ESPD-oplysningerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de referencekunder, der er angivet med henblik på at verificere det i det fælles europæiske udbudsdokument angivne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiveren har mindst én reference, som er sammenlignelig med den udbudte opgave, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) og som har været udført inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen. Udover det, som fremgår i afsnit II.2.4) skal følgende elementer være omfattet:

— Der skal være mindst en reference, der vedrører et selskab, der har drift af kritisk infrastruktur,

— Der skal være mindst en reference, der vedrører et selskab, der har opførelse af større infrastrukturanlæg,

— Der skal være mindst en reference, der vedrører offentlig virksomhed, styring og regulering af et offentligt ejet selskab eller lignende,

— Der skal være mindst en reference, der vedrører finansiering ved udstedelse af virksomhedsobligationer.

Det er ikke et krav, at en referencer kan dække alt ovenstående. Referencerne skal blot til sammen omfatte ovenstående.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tilbudstidspunktet, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Det skal endvidere bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet ”beskrivelse” i ESPD’et del IV afsnit C, eller ved fremlæggelse af en referenceliste, at ordregiver kan vurdere, om tilbudsgiver har mindst én reference, som er sammenlignelig med den udbudte opgave. Tilbudsgiver opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse.

Følgende bør angives:

— Beskrivelse af referencerne og de ydelser, der blev leveret,

— Om tilbudsgiver har udført referenceopgaven i samarbejde med andre enheder, og i givet fald hvilken rolle tilbudsgiver havde,

— Kontraktsum (med mindre dette anses for en fortrolig oplysning),

— Ordregiver,

— Dato/periode for udførelse,

— Om referencen vedrører et selskab, der har drift af kritisk infrastruktur,

— Om referencen vedrører et selskab, der har opførelse af større infrastrukturanlæg,

— Om referencen vedrører offentlig virksomhed, styring og regulering af et offentligt ejet selskab eller lignende,

— Om referencen vedrører finansiering ved udstedelse af virksomhedsobligationer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Statsautoriserede revisorer, jf. årsregnskabslovens § 135, jf. § 7, stk. 1, nr. 4.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder krav til opbevaring af regnskabsmateriale.

Følgende skal bemærkes:

Den reelle ikrafttræden af nærværende rammeaftale finder sted på grundlag af generalforsamlingens godkendelse ultimo april 2020 og løber ind til næste års generalforsamling ultimo april 2021. Såfremt generalforsamlingen ikke godkender rammeaftalen bortfalder denne i sin helhed uden at parterne som følge heraf kan gøre nogle former for krav gældende mod hinanden, jf. rammeaftalens afsnit 3.

De øvrige rammeaftale udførelsesvilkår fremgår af kontrakten, som indgår som en del af udbudsmaterialet

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

6 måneder før kontraktens udløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se tidsplanen i udbudsbetingelser for frister.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5 II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede rammeaftalesum for rammeaftalens fulde løbetid. Se endvidere afsnit 5 i rammeaftalen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019