Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 609931-2020

18/12/2020    S247

България-Разлог: Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци

2020/S 247-609931

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Разлог
Национален регистрационен номер: 000024948
Пощенски адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 1
Град: Разлог
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2760
Държава: България
Лице за контакт: Георги Радев
Електронна поща: ob_razlog@bcmesta.bg
Телефон: +359 74780095
Факс: +359 74780081
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.razlog.bg
Адрес на профила на купувача: https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7524-otkrita-protzedura-00914-2020-0012
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка № 5 за ТБО и прилежащи съоръжения на регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог

II.1.2)Основен CPV код
45222110 Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка № 5 за ТБО и прилежащи съоръжения на регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог.

Предметът на обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към етап 1 на депото с цел подобряване на техническата и технологична структура на депото:

— преструктуриране на клетка № 5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация,

— прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка № 5: стабилизиране на пътния насип на обходен път № 5 в южния участък на клетка 1, и по-конкретно външната (източна) берма в подхода към клетка № 5, напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, зададено от възложителя. Напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1 от изградения етап 1.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 144 989.05 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45222110 Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Регионално депо за неопасни отпаръци — Разлог, с. Баня, община Разлог

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка № 5 за ТБО и прилежащи съоръжения на регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог.

Предметът на обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към етап 1 на депото с цел подобряване на техническата и технологична структура на депото:

— преструктуриране на клетка № 5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация,

— прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка № 5: стабилизиране на пътния насип на обходен път № 5 в южния участък на клетка 1, и по-конкретно външната (източна) берма в подхода към клетка № 5, напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, зададено от възложителя. Напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1 от изградения етап 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на СМР / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок за извършените строителни работи / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 115-278100
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 520
Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка № 5 за ТБО и прилежащи съоръжения на регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Миле Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 101728098
Пощенски адрес: ул. „Рила“ № 6
Град: Разлог
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2760
Държава: България
Електронна поща: gfarfarov@abv.bg
Телефон: +359 888777335
Факс: +359 888777335
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 648 338.40 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 144 989.05 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2020