Diensten - 61-2018

03/01/2018    S1

België-Brussel: Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de verstrekking van het actieplan voor natuur, mens en economie met betrekking tot acties 4, 5 en 7.

2018/S 001-000061

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5 — BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de verstrekking van het actieplan voor natuur, mens en economie met betrekking tot acties 4, 5 en 7.

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2017/0023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op acties 4, 5 en 7 zoals opgenomen in het actieplan voor natuur, mens en economie dat door de Commissie is aangenomen en is gericht op de verlening van bijstand voor het volgende:

— het Natura 2000-netwerk voltooien en met name hiaten in het mariene netwerk opvullen, alsook de nodige beschermingsmaatregelen voor alle gebieden instellen – actie 4,

— de nieuwe procedure voor de evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid gebruiken voor gespecialiseerde bilaterale vergaderingen met nationale en regionale autoriteiten om goedgekeurde routekaarten te ontwikkelen om de uitvoering te verbeteren en met grondbezitters en andere belanghebbenden over problemen bij de uitvoering te overleggen – actie 5,

— soorten- en habitatactieplannen voor de meest bedreigde soorten en natuurlijke habitats, alsook platformen voor belanghebbenden betreffende de co-existentie met tot conflicten aanleiding gevende soorten (bv. grote carnivoren) verder ontwikkelen – actie 7.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 548 452.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving, dienst.

De opdracht moet het volgende bestrijken:

taak 1: bijstand voor activiteiten die verband houden met actie 4. Onder deze taak wordt de verbetering beoogd van de synergieën tussen de natuurrichtlijnen, de kaderrichtlijn water, de nitraatrichtlijn, de kaderrichtlijn mariene strategie, de overstromingsrichtlijn en de verordening invasieve uitheemse soorten. Dit moet worden bereikt via het volgende:

— opstelling van een FAQ-noot over de verbanden tussen de natuurrichtlijnen en de nitraatrichtlijn,

— opstelling van een FAQ-noot over de verbanden tussen de natuurrichtlijnen en de verordening invasieve uitheemse soorten,

— promotie van de bestaande begeleidende documenten;

taak 2: bijstand voor activiteiten die verband houden met actie 5. Onder deze taak moeten nationale profielen voor elke lidstaat worden opgesteld en moet tevens bijstand worden verleend aan de Commissie bij de organisatie van bilaterale bijeenkomsten en opeenvolgende bijeenkomsten met belanghebbenden;

taak 3: bijstand voor activiteiten die verband houden met actie 7. Onder deze taak moeten 2 habitatactieplannen worden opgesteld voor 2 van de meest bedreigde habitats in de EU.

Enkelvoudige opdracht van 30 maanden (totale begroting bedraagt bijgevolg 550 000 EUR).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 30
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2017/S 044-079856 van 3.3.2017 met als titel „Bijstand bij de tenuitvoerlegging van het actieplan van de EU-natuurrichtlijnen (Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna)” met een begroting van 1 000 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 155-321207
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2017/768146/ENV.D.3
Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de verstrekking van het actieplan voor natuur, mens en economie met betrekking tot acties 4, 5 en 7.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Postadres: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3,
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1V 1RB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecologic Institute gemeinnützige GmbH
Postadres: Pfalzburger Str. 43/44
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10717
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The N2K Group EEIG
Postadres: Boulevard General Wahis 21
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1030
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 550 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 548 452.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 2 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

1.1 % + 1.1 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 30.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (zie http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/12/2017