Werken - 610079-2021

30/11/2021    S232

België-Brussel: Laagspanningsinstallaties

2021/S 232-610079

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_502760
Postadres: Havenlaan 88 bus 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429974
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429974
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429974
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transformatie en vernieuwing Kaaitheater – Uitvoering theatertechnieken (elektriciteit).

Referentienummer: HFB-Uitvoering theatertechnieken (elektriciteit)-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45315600 Laagspanningsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Kaaitheater wordt gerenoveerd. De theaterinstallatie wordt volledig vervangen en uitgebreid (grote zaal – kleine zaal - studio A - studio B - de creatiezaal - de foyer). Deze opdracht omvat de plaatsing van alle theater elektriciteit voor deze installatie (elektriciteitsborden, alle bekabelingswerken, data, audio, video,…).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Akenkaai 2, 1000 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Kaaitheater wordt gerenoveerd. De theaterinstallatie wordt volledig vervangen en uitgebreid (grote zaal – kleine zaal - studio A - studio B - de creatiezaal - de foyer). Deze opdracht omvat de plaatsing van alle theater elektriciteit voor deze installatie (elektriciteitsborden, alle bekabelingswerken, data, audio, video,…).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/04/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2021