Lieferungen - 610145-2022

04/11/2022    S213

Rumänien-Huși: Technische Handbücher

2022/S 213-610145

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. PETAL S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO841186
Postanschrift: Strada: A.I.CUZA, NR.99, nr. 99
Ort: Husi
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 735100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): EUGEN MUNTEANU
E-Mail: office@petal.ro
Telefon: +40 0235481781
Fax: +40 0235481342
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.petal.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159129
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Alt tip
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: fabricare utilaj de extractie si constructii

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitia de “Active necorporale pentru CI – Cunostinte tehnice” în cadrul proiectului "TEHNOLOGIE SI INSTALATIE INOVATOARE DE DEPOLUARE SI VALORIFICARE A DESEURILOR PRIN TRATARE CATALITICA DEPRESURIZATA – INODES", Cod proiect 120863

Referenznummer der Bekanntmachung: 2807/07.09.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22473000 Technische Handbücher
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il constituie furnizarea de Active necorporale pentru CI - Cunostinte tehnice in cadrul proiectului „Tehnologie si Instalatie Inovatoare de Depoluare si Valorificare a Deseurilor prin Tratare Catalitica Depresurizata – INODES” Cod SMIS 120863”.

Detalii privind obiectul contractului se regasesc in Caietul de sarcini atasat la prezenta procedura.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Termenul limită exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 940 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Hauptort der Ausführung:

Str. Al. I. Cuza nr.141, Husi, Vaslui

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prezenta procedura se refera la achizitia de “Active necorporale pentru CI – Cunostinte tehnice” in cadrul proiectului „TEHNOLOGIE SI INSTALATIE INOVATOARE DE DEPOLUARE SI VALORIFICARE A DESEURILOR PRIN TRATARE CATALITICA DEPRESURIZATA – INODES” Cod SMIS 120863.

Furnizarea Cunostintelor tehnice si metoda si tehnologia depolimerizare catalitică este necesara pentru proiectarea instalației de laborator și a instalației utilizabilă comercial.

Achizitia produsului "Cunostinte tehnice" este impusa de realizarea activitatii proiectului “A1.2. Achizitie cunostinte tehnice si drepturi de utilizare metoda si tehnologie depolimerizare catalitica” si va folosi in cadrul activitatii pentru proiectarea subansambluri: preprocesare material de intrare (deseu), reactor, sortare substante finale, alimentare si siguranta ale prototipului de laborator și ale Prototipului de instalatie utilizabil comercial.

In acest context, in cadrul proiectului INODES, este necesara punerea la dispozitie a tehnologiei și a documentațiilor tehnice pentru realizarea unei instalații prototip de laborator care convertește deșeuri utilizând o metodă de depolimerizare catalitică, avand in vedere ca PETAL S.A. nu are experienta in acest domeniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Cod apel: Cod apel: POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere, Componenta 1 - Proiect tehnologic inovativ pentru regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti-Ilfov), Axa Prioritara - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere, Schema de ajutor de stat - finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor în CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat / Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale", ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Tertul sustinator declarati in oferta:

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, care trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii acestora. La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

- certificate / caziere / documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul);

- documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul);

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine, pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantului unic/ ofertantului asociat/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/ tertul sustinator este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1).

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

NOTA:

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

- fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

- fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Cerinta 2

Ofertantii, tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator, va prezenta Formularul nr. 10 - Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire. Formularul nr. 10 va fi transmis in mod obligatoriu odata cu DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ratoi Viorel – Director General/Presedinte CA, Baraga Adrian- Perino – Membru CA, Munteanu Eugen – Membru CA/Director General Adjunct, Baraga Constantin-Perino – Actionar majoritar, Cucos Iulian – Director de proiect/Manager proiect, Mistrianu Alina – Manager financiar, Ciocirlan Profirel – Reprezentant tehnic, Balan Maria – Reprezentant tehnic.

Aceasta declaratie trebuie completata si de catre tertul sustinator, precum si de fiecare asociat.

Operatorii economici trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că operatorul economic nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor - Înscrieri în registrul comerțului.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire si ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membri Consiliului de Administratie, membri Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Documentul care demonstreaza forma de inregistrare din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 167 (1) b) din Legea 98/2016, trebuie prezentat de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, daca este cazul.

Nota 2: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertanților li se impune/solicită să demonstreze o cifra de afaceri totala medie anuala de minimum 1.880.000,00 lei pentru ultimele 3 exerciții financiare (2019, 2020, 2021).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa fiecare in parte DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2019, 2020, 2021.Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala".Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr.5.Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.b) Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.c) Pentru conversia în LEI, daca situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanților li se solicită să demonstreze detinerea/ dezvoltarea/furnizarea de cunostinte tehnice asa cum sunt detaliate în caietul de sarcini sau similare acestora, în valoare cumulata de minim 940.000,00 lei, fara TVA, în ultimii 3 ani, până la data limită de depunere a ofertei.Prin similar se înțelege detinerea/ dezvoltarea/furnizarea de cunostinte tehnice avand la baza metode si tehnologii de valorificare a deseurilor complexe prin tratare termica utilizand reactoare de piroliza/gazeificare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat /tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, numarul contractului, Beneficiarul, obiectul contractului, durata contractului, valoarea contractului.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii acordului contractului de achizitie, la solicitarea Autoritatii Contractante, contracte/certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie sau orice document echivalent, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat ale carui resurse sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei, respectiv documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele menționate în lista principalelor livrari din DUAE. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat".Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat".Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6.Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Nota 4: Pentru conversia în LEI, in situatia in care valoarea contractelor este în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de Banca Națională a României la data depunerii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/12/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/12/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art.8 din Legea nr. 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/10/2022