Lucrări - 610158-2021

30/11/2021    S232

România-Iași: Lucrări de restaurare

2021/S 232-610158

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: PAROHIA SFINTII TEODORI
Număr naţional de înregistrare: 5476251
Adresă: Str. Sf. Teodor, nr. 14, județul Iași
Localitate: Municipiul Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700115
Țară: România
Persoană de contact: Benone Dascalu
E-mail: benone.dascalu@gmail.com
Telefon: +40 727377317
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://sfteodor.mmb.ro/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sfteodor.mmb.ro/anunt-licitatie-lucrari-de-infrastructura-pentru-biserica
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parohia Sfintii Teodori
Număr naţional de înregistrare: 5476251
Localitate: Municipiul Iasi
Țară: România
Persoană de contact: Benone DASCALU
E-mail: benone.dascalu@gmail.com
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://sfteodor.mmb.ro/
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Beneficiar proiect finantare IEVP
I.5)Activitate principală
Recreere, cultură și religie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

LUCRARI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE, BISERICA SFINȚII TEODORI

Număr de referinţă: ST3
II.1.2)Cod CPV principal
45454100 Lucrări de restaurare
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Biserica „Sfintii Teodori” Iași, monument istoric de categoria B clasificat de către Ministerul Culturii, se află în prezent într-un grad ridicat de degradare atât din cauza lipsei lucrărilor de întreținere, cât și a vremii nefavorabile și a infiltrațiilor de apă. Sunt necesare lucrari de restaurare, consolidare, amenajare. Se vor realiza lucrari de interventii asupra arhitecturii, infrastructurii de rezistenta, asupra instalațiilor electrice, curenți slabi, fulgere, instalatie detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu, instalatie desfumare, termice, sanitare și a sistematizării verticale.

O atenție deosebită se acordă planului de evacuare împotriva incendiului prin realizarea celui de-al doilea traseu de evacuare, precum și construcției unei rampe pentru persoane cu dizabilități.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 928 752.14 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45212314 Lucrări de construcţii de monumente istorice sau memoriale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Biserica Sfinții Teodori din Municipiul Iași, Str. Sf. Teodor, nr. 14, județul Iași

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Biserica „Sfintii Teodori” Iași, monument istoric de categoria B clasificat de către Ministerul Culturii, se află în prezent într-un grad ridicat de degradare atât din cauza lipsei lucrărilor de întreținere, cât și a vremii nefavorabile și a infiltrațiilor de apă. Sunt necesare lucrari de restaurare, consolidare, amenajare si interventii asupra arhitecturii, infrastructurii, instalațiilor și a sistematizării verticale.

În direcția consolidării și restaurării obiectivului de patrimoniu Parohia ”Sfintii Teodori sunt lucrări absolut necesare precum: Desfacerea tencuielilor interioare, curățarea rosturilor și retencuirea, Desfacere pardoseli dușumele putrede si refacere pardoseli din dale de marmoră Căprior sau Alun, pe suport drenant și termoizolat. Inlocuire tamplarie, reparatie clopotnita, reabilitare suport clopot, protejarea integrală a fațadelor cu zugrăveli silicatice.

Deosebit de importante sunt lucrările de infrastructură datorate infiltrațiilor de apă și înclinației terenului. Acest lucru necesită realizarea unei bariere hidroizolante la baza zidurilor, prin injectări cu o substanță hidroizolantă omologată. Restaurare elemente decorative de fațadă, din piatră naturală, din profile trase, elemente turnete, reabilitare ancadramente de piatră naturală, ferestre și ușă, cu înlocuirea a 5 laterale sculptate. Lucrări de restaurare a acoperișului înlocuire învelitoare cu tablă de cupru, inclusiv accesoriile (jgheaburi, burlane, parazăpezi). Lucrări de instalații electrice, curenți slabi, fulgere, instalatie detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu, instalatie desfumare, instalatii termice, sanitare.

Lucrarile de sistematizare pe verticala fac parte integranta din investitie: Realizare trotuar - platformă din dale de piatră naturală, cu canal colector cu grilă, racordat la canalizare, zid de sprijin la nord, și casiuri de colectare-evacuare pe conturul vestic și sudic, realizarea acceselor.

Sunt atasate listele de cantitati de lucrari, instalatii si echipamente, montajul echipamentelor, conform Proiect tehnic , detalii de executie, caiete de sarcini atasate documentatiei de achizitii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența similară / Pondere: 40%
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanție a lucrărilor / Pondere: 20%
Prețul - Pondere: 40%
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 928 752.14 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul finanțat de UE, în conformitate cu Programul Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020, Regulamentul (EU) nr. 232/2014 Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP), Regulamentul EU) nr. 897/2014, Regulamentul 236/2014. Contract de finantare 1HARD/2.1/88 ”Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona transfrontalieră IAȘI – SOROCA.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Participarea este deschisă pentru toate persoanele fizice și juridice (care participă fie individual, fie într-un grup – consorțiu – de ofertanți) care sunt stabilite efectiv într-un Stat Membru al Uniunii Europene ori într-o țară sau un teritoriu eligibil așa cum sunt definite în Regulamentul (EU) Nr. 236/2014 care stabilește reguli și proceduri comune pentru implementarea instrumentelor Uniunii pentru acțiuni externe (RIC) pentru Instrumentul aplicabil pentru care contractul este finanțat (vezi secțiunea 22 din Anunțul de Contractare Lucrări). Participarea este de asemenea deschisă pentru organizațiile internaționale. Toate materialele din acest contract trebuie să provină din una sau mai multe dintre aceste țări. Cu toate acestea, ele pot proveni din orice țară în cazul în care cantitatea de materiale ce urmează să fie achiziționată este sub 100.000 de euro per achiziție.

2. Acești termeni se referă la toți cetățenii statelor de mai sus și la toate persoanele juridice, companiile sau parteneriatele stabilite în statele de mai sus. În scopul dovedirii conformității cu această regulă, ofertanții, fiind persoane juridice, trebuie să prezinte documentele necesare în temeiul legislației țării respective.

3.3. Cerința de eligibilitate detaliată în subclauzele 1 și 2 se aplică tuturor membrilor unei societăți mixte/consorțiu și tuturor subcontractanților, precum și tuturor entităților pe a căror capacitate se bazează ofertantul pentru criteriile de selecție. Fiecare ofertant, membru al unei societăți mixte/consorțiu, fiecare entitate furnizoare de capacitate, fiecare subcontractant care furnizează mai mult de 10% din lucrări și a fiecărui furnizor care asigură mai mult de 10% din lucrări trebuie să certifice că acestea îndeplinesc aceste condiții. Acestea trebuie să își dovedească eligibilitatea printr-un document datat cu mai puțin de un an înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, întocmit în conformitate cu legislația sau practica lor națională sau prin cópii ale documentelor originale care să precizeze statutul constitutiv și/sau legal și locul de înregistrare și/sau sediul statutar și, dacă este diferit, locul administrației centrale. Autoritatea Contractantă poate accepta alte dovezi satisfăcătoare că aceste condiții sunt îndeplinite.

4. Persoanele fizice, societățile sau întreprinderile care se încadrează într-o situație prevăzută în secțiunea 2.3.3.1 („excluderea de la participarea la procedurile de achiziții”) și în secțiunea 2.3.3.2 („excluderea de la o anumită procedură”) din Ghidul Practic nu au dreptul să participe la această procedură de licitație sau să primească un contract. În acest caz, oferta lor va fi considerată nepotrivită sau neregulată. Ofertanții trebuie să prezinte declarații în sensul că nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere enumerate în secțiunea 2.3.3 din Ghidul Practic. Declarațiile trebuie să acopere toți membrii unei societăți în comun/ai unui consorțiu. Ofertanții vinovați de declarații false pot, de asemenea, să suporte sancțiuni financiare și excludere în conformitate cu secțiunea 2.3.4 din Ghidul Practic.

3.5. Situația de excludere menționată la subclauza 4 se aplică tuturor membrilor unei societăți mixte/consorțiu, tuturor subcontractanților și tuturor furnizorilor ofertanților, precum și tuturor entităților pe a căror capacitate se bazează ofertantul pentru criteriile de selecție.

3.6. Limita maximă autorizată pentru subcontractare este de 30 % din valoarea ofertei.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/01/2022
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31/01/2022
Ora locală: 14:00
Locul:

Parohia Sfinții Teodori, Municipiul Iași, Str. Sf. Teodor, nr. 14, județul Iași

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Parohia Sfintii Teodori
Localitate: Municipiul Iasi
Țară: România
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Ofertanții care consideră că au fost prejudiciați de o eroare sau de o neregulă în timpul procesului de atribuire pot depune o plângere. A se vedea secțiunea 2.4.15 din Ghidul Practic.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Parohia Sfintii Teodori
Localitate: Municipiul Iasi
Țară: România
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2021