Works - 610289-2021

30/11/2021    S232

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie mostów

2021/S 232-610289

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 213-560611)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.61.2021
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 00-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. MIńska 25, 03-808 Warszawa
E-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 222092361
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 10 zadań

Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.61.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 10 zadań:

Zadanie 1 – Rejon Boża Wola

Zadanie 2 – Rejon Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Siedlce

Zadanie 3 – Rejon Ożarów Mazowiecki – drogi nr 50, 92, 92e, 50a, 50f, Rejon Grójec

Zadanie 4 – S2 od Węzła Konotopa do węzła Lubelska, S79, S7 Salomea – Wolica

Zadanie 5 – A2 od węzła Konotopa do granicy województwa mazowieckiego

Zadanie 6 – S8 od węzła Opacz do granicy województwa mazowieckiego

Zadanie 7 – S8f od węzła Konotopa do drogi 639 (Marki)

Zadanie 8 – Rejon Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka

Zadanie 9 – Rejon Radom, Zwoleń

Zadanie 10 – Rejon Płock, Płońsk, Mława

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 213-560611

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2022
Powinno być:
Data: 14/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: