Szolgáltatások - 61039-2021

05/02/2021    S25

Magyarország-Budapest: Kutatási szolgáltatások

2021/S 025-061039

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65062814
Postai cím: Falk Miksa utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bokányi Anna
E-mail: bokanyi.anna@naih.hu
Telefon: +36 13911435
Fax: +36 13911410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.naih.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Önálló jogi szem. rendelk. autonóm áll.ig. szerv

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Inform.szab,komplex elemző kutatások,eredm.megval.

Hivatkozási szám: EKR000189422020
II.1.2)Fő CPV-kód
73110000 Kutatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló, komplex elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása tárgyában.

I. tevékenységcsoport: Kutatási tevékenység ellátása

II. tevékenységcsoport: Szakmai rendezvények szakértői támogatása

III. tevékenységcsoport: Gyakorlatorientált tanulmányok, ajánlások, útmutatók elkészítése

Rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015.éviCXLIII törvény: Kbt.; 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet: R.; 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; 2011. évi CXII. törvény: Infotv. Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Műszaki leírás: ML; Vállalkozási szerződés: VSZ; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, támogatási szerződés: TSZ.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 506 070 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79311000 Felmérési, közvélemény-kutatási szolgáltatások
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
79140000 Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
73110000 Kutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

AK székhelye, AK által kijelölt egyéb hely, Magyarország közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

VSZ a KÖFOP 2.2.6.-VEKOP-18-2019-00001 azonosító számú „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projekt kapcsán: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló komplex elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása”. Az információszabadság gyakorlati megvalósulásának átfogó vizsgálata elengedhetetlen abból a szempontból, hogy felszínre kerüljenek az esetleges problémák és hátráltató tényezők, melyek beazonosítását követően célzott megoldási javaslatok megfogalmazásával a hozzáférhetőség javíthatóvá, a folyamatok optimalizálhatóvá válhatnának. AK komplex kutatási-elemzési tevékenység végrehajtásával, 4 db alkalmazott kutatás segítségével kívánja feltárni a közzétételi kötelezettségek érvényesülését, a közérdekű adatigénylések teljesítését, illetve az információszabadság érvényesülését gátló tényezők ellen való fellépést segítő gyakorlattal kapcsolatos jelenlegi helyzetet. Ezen tájékoztatási kötelezettségek gyakorlati megvalósulásának átfogó országos és minden kötelezetti kört érintő vizsgálata időszerűvé vált Magyarországon. A 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 32. és 33. §-a alapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megvalósulásával kapcsolatban a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételi gyakorlatának vizsgálata - adatvédelmi szempontok figyelembevételével -, közszféra szervezetek vonatkozásában célcsoportspecifikusan valósul meg:1. kutatás - teljes önkormányzati kör; 2. kutatás - összes állami- kormányzati, illetve területi szerv; 3. kutatás - közfeladatot ellátó egyéb nem közigazgatási. (pl. állami/önkormányzati tulajdonban lévő cégek), szervezetek; 4. kutatás - adatigénylés folyamatával, korrekciós mechanizmusokkal kapcsolatos hazai/nemzetközi tapasztalatok, ismeretek feltárás. AT-nek 3, egymástól lehatárolható, de egymásra épülő, összefüggő, komplex feladatellátást megkövetelő tevékenység csoport, összefoglaló nevén: komplex kutatási-elemzési tevékenység (1-Kutatási tevékenység, 2-Szakmai rendezvények szakértői támogatása, 3-Gyakorlatorientált tanulmányok, ajánlások, útmutatók elkészítése) megvalósítása mentén kell dolgoznia. A kutatási-elemzési feladat végrehajtása magába foglalja:-helyzetelemzések;-másodelemzések;-primer adatfelvételek (validált reprezentatív kérdőíves lekérdezések, kérdőíves lekérdezések, mélyinterjúk, fókuszcs.int.);-adatbázist eredményező közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatát támogató honlapelemzés, adatigénylések;-nemzetközi. jó gyakorlatok. feltérképezése, összegyűjtése, összefoglaló elemzése;-online tájékoztató felület és annak koncepcionális tervének létrehozása (a kutatások célcsoportjain túl az állampolgárok tájékoztatása is megvalósul, illetve további hasznos segédletek, eredménytermékek széles körben is hozzáférhetőek lesznek);. Disszeminációs feladatok ellátása során: -szakmai fórumok/rendezvények -workshopok, tájékoztató előadások-, konferencia szakmai hátterének biztosítása; -a szakmai rendezvények szakmai eredményeinek adaptálása; -a kutatások eredményeként az elkészült eredménytermékek terjesztése;. Elvárt eredménytermékek(db), illetve tevékenységek a komplex kutatási tevékenység eredményeképpen: Kutatási terv(4); Helyzetelemzés(4+2); Adatigénylések, Honlapelemzések; Adattábla(1); Kérdőíves adatfelvételek; Mélyinterjúk; Fókuszcsoportos interjúk; Kutatási jelentés(4); Szervezetelemzés(2); Esettanulmány(2) Kormányzati átláthatóságot támogató megvalósíthatósági tanulmány.(1), Adatvizualizációs felület, Státuszjelentés(3), Átláthatósági kézikönyv(1) Ajánlások, útmutatók(6), Szakmai minőségbiztosítás, Szakmai lektorálás, Nyelvi lektorálás, Koncepcionális terv(1), Nemzetközi benchmark, Nemzetközi tanulmány(1), Összefoglaló tanulmány(1), Összefoglaló döntéshozók(1).

A projekt hozzájárul az információszabadság társadalmi kontrollfunkciójának erősítéséhez, a közszféra transzparenciájának, a jó kormányzás elvének megvalósulásához. Cél olyan eredmények előállítása, amelyek iránymutatók az információszabadság hazai gyakorlatának kiterjesztése, fejlesztése tekintetében és gátat képeznek az információszabadságot esetlegesen korlátozó tényezők előtt.

AK célja és elvárása, hogy a Nyertes AT által megvalósított szakmai tevékenységek során előállított eredménytermékek támogassák a projekt célrendszerét, illeszkedjen a releváns ágazati törekvésekhez, célkitűzésekhez; az eredmények által teljesüljenek a projekt indikátorok.

Teljes mennyiségek:

Adatbázist eredményező közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata 8752 db

Adattábla (Excel) 11 db

Adatvizualizációs felület 1 db

Ágazati szakértők (ágazati mcsk. megtartásához) 11 fő

Figyelemfelkeltő anyagok 4 db

Fókuszcsoportos interjú 20 db

Jelenléti ív 20 db

Reprezentatív kérdőíves adatfelv. 2000 db

Kérdőíves adatfelv. 15 4db

Meghívóterv 55 db

Megtartott munkacsoport ülések 22 db

Mélyinterjú 149 db

Minőségbiztosítás 135,5 ív vonatkozásában

Nyelvi lektor 186 ív-re

Programterv 35 db

Projektvezető 1 fő

Szakmai lektor 186 ív vonatkozásában

Szakmai rendezvények szakértői támogatása 56 db rendezvény vonatkozásában - részletesen: ML 51-52. és 58. oldal, 95-98. oldal

Szenior szakértő 5 fő

Szerzői ív összesen 233,8 ív

Részletesen a KD részét képező ML-ben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M.2.1) szerinti szakember alkalm. minimumkövetelm. felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. Az AF III.1.3) M.2.2) szerinti szakember alkalm. minimumkövetelm. felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Az AF III.1.3) M.2.3) szerinti szakember alkalm. minimumkövetelm. felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember adatvédelmi szakjogász végzettséggel való rendelkezése (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP 2.2.6.-VEKOP-18-2019-00001

II.2.14)További információk

II.1.6) Az ellátandó feladatok komplexitása, funkcionális egysége miatt nem lehetséges több VSZ megkötése, a tevékenységcsoportok egységes, egymásra épülő teljesítési struktúrát igényelnek. A feladatok elkülönülten történő elvégzése - az azok közötti összefüggésekre, közös adatbekérésekre, egységes felmérésekre, keresztelemzésekre tekintettel - a kutatás sikeres végrehajtását veszélyeztetné.

II.2.7): VSZ időtartama 21 hónap; azzal, hogy a VSZ hatálya annak hat.lépésétől - legkésőbb 2022.06.30. napjáig tart (a Projekt mérföldkövei szerint, a Projekt fizikai zárásának időpontjához igazodva). A VSZ időtartama nem nyúlhat túl 2022.06.30. napján; amennyiben a Projekt meghosszabbítására kerül sor, abban az esetben is a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a VSZ teljesítése során, az a Projekt fizikai zárása időpontjának meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

Az I. szakmai szakasz időtartama 7 hónap; azzal, hogy az legkésőbb 2021.04.30. napjáig tart (a Projekt adott mérföldkövéhez tartozó konkrét határidőhöz igazodva). Amennyiben a Projekt meghosszabbítására kerül sor, abban az esetben is a 7 hónap időtartam az irányadó az I. szakmai szakasz teljesítése során, az a Projekt szerinti határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

A II. szakmai szakasz időtartama 8 hónap; azzal, hogy az legkésőbb 2021.12.31. napjáig tart (a Projekt adott mérföldkövéhez tartozó konkrét határidőhöz igazodva). Amennyiben a Projekt meghosszabbítására kerül sor, abban az esetben is a 8 hónap időtartam az irányadó a II. szakmai szakasz teljesítése során, az a Projekt szerinti határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

A III. szakmai szakasz időtartama 6 hónap; azzal, hogy az legkésőbb 2022.06.30. napjáig tart (a Projekt adott mérföldkövéhez tartozó konkrét határidőhöz, illetőleg a Projekt fizikai zárásának időpontjához igazodva). Amennyiben a Projekt meghosszabbítására kerül sor, abban az esetben is a 6 hónap időtartam az irányadó a III. szakmai szakasz teljesítése során, az a Projekt szerinti határidő (azaz a Projekt fizikai zárása időpontjának) meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

I. szakmai szakasz (mérföldkő): 7 hónap időtartam; Határidő: 2021.04.30

Teljesítendő feladat:

Részletes kutatási tervek (4db)

Helyzetelemzések (4db)

Szervezetelemzés - NAIH

Nemzetközi konferencia szakmai megvalósításában való közreműködés

Szakmai rendezvények (10db) szakmai megvalósításában való közreműködés

Információszabadságot támogató online tájékoztató portál koncepcionális tervét megalapozó helyzetelemzés

Kormányzati átláthatóságot biztosító megvalósíthatósági hatástanulmány helyzetelemzése

Információszabadságot támogató online tájékoztató portál koncepcionális tervének elkészítése

Előrehaladási státusz jelentés (1db)

Az operatív és a kommunikációs-disszeminációs mcs ülésein való részvétel

A 11 ágazati mcs ülés megtartása

Vezetői beszámolókon való részvétel

Horizontális tevékenységek elvégzése- ML. 3.1, 3.2 és 3.3 alapján

II. szakmai szakasz (mérföldkő): 8 hónap időtartam, Határidő: 2021.12.31.

Teljesítendő feladat:

Fókuszcsoportos interjú 20 db

Adattábla

Nemzetközi jó gyakorlatok gyűjteménye tanulmány

Esettanulmány (elemző tanulmány) (2 db)

Összefoglaló kutatási jelentések (4db)

Kormányzati átlát-hatóságot biztosító megvalósíthatósági hatástanulmány (1db)

Útmutatók, ajánlások, eszközök I.: (1db)

Útmutatók, ajánlások, eszközök II.: (1 db)

Előrehaladási státusz jelentés (1 db)

Az operatív és a kommunikációs-disszeminációs mcs. ülésein való részvétel

A 11 ágazati mcs. ülés megtartása

Vezetői beszámolókon való részvétel

Horizontális tevékenységek elvégzése- ML. 3.1, 3.2 és 3.3 alapján

III. szakmai szakasz (mérföldkő): 6 hónap időtartam; Határidő: 2022.06.30.

Teljesítendő feladat:

Szakmai rendezvények (10 db) szakmai megvalósításában való közreműködés

Tájékoztató felkészítő roadshow (14 db) szakmai megvalósításában való közreműködés

Összefoglaló tanulmány (1 db)

Összefoglaló jelentés (1 db)

Átláthatósági kézikönyv (1 db)

Útmutatók, ajánlások, eszközök III.: (1db)

Útmutatók, ajánlások, eszközök IV.: (1 db)

Útmutatók, ajánlások, eszközök V.: (1 db)

Útmutatók, ajánlások, eszközök VI.: (1 db)

Előrehaladási státusz jelentés (1 db) elkészítése

Az operatív és a kommunikációs-disszeminációs mcs. ülés való részvétel

A 11 ágazati mcs üléseinek megtartása

Vezetői beszámolókon való részvétel

Horizontális tevékenységek elvégzése- ML. 3.1, 3.2 és 3.3 alapján

Részletesen az ML-ben, VSZ-tervezet 2.3. és 2.5. pontjában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 204-496456
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Inform.szab,komplex elemző kutatások,eredm.megval.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom utca 33/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Fax: +36 13211772
Internetcím: http://www.exante.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99427742
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 37. 3. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
E-mail: info@hbhe.hu
Telefon: +36 13191790
Fax: +36 13191381
Internetcím: http://hbhe.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 506 070 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Statisztikai elemzések, kérdőívezés, adatfelvétel, háttérkutatás, háttérelemzés, dokumentumok módszertani előkészítése; az

Előkészítés ellenőrzése; információ szabadság kiemelt szakértő; lektorálás, adatvédelmi szakmai vezető

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményesen zárult;

A nyertes ajánlattevő adószáma: 12951501-2-41;

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest Vérhalom Utca 33/a), 12951501-2-41 és HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. (1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky Út 37. 3. em. 10.), 10412426-2-42 Közös Ajánlattevők,

— Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság (7400 Kaposvár Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.), 14306880-2-14 és MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1115 Budapest Bartók Béla út 105-113.), 12965580-2-43 Közös Ajánlattevők.

Az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

Ajánlatkérő nem biztosította a részajánlattételt.

Ajánlatkérő - a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel a MultiContact Consulting Kft. és Equinox Consulting Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/02/2021