Supplies - 610476-2021

Submission deadline has been amended by:  66262-2022
30/11/2021    S232

Romania-Botoșani: Antiseptics and disinfectants

2021/S 232-610476

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani
National registration number: 4557951
Postal address: Strada: Marchian, arhimandrit, nr. 11
Town: Botosani
NUTS code: RO212 Botoşani
Postal code: 710211
Country: Romania
Contact person: Temciuc Florin
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Telephone: +40 231517150
Fax: +40 231517780/+40 231517150
Internet address(es):
Main address: www.spitjudbotosani.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132404
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dezinfectanti

Reference number: 4557951 / 20.04.04 / 2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru de furnizare dezinfectanti. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Descrierea si cantitatile din acordul-cadru, respectiv din contractele subsecvente sunt specificate in Caietul de sarcini si in lista loturi din prezenta documentatie, deoarece acest camp nu permite inserarea tuturor informatiilor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 125 200.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Detergent – dezinfectant enzimatic de nivel mediu pentru dezinfecția prin imersie a instrumentarului medical

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO212 Botoşani
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent, pecum si valoarea minima si maxima a contractului subsecvent sunt precizate in Caietul de sarcini (Sectiunea 3 - Descrierea produselor solicitate, Estimare privind cantitatile minime si maxime contracte subsecvente).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 546 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru dezinfecția la rece a aparaturii de hemodializă

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO212 Botoşani
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent, pecum si valoarea minima si maxima a contractului subsecvent sunt precizate in Caietul de sarcini (Sectiunea 3 - Descrierea produselor solicitate, Estimare privind cantitatile minime si maxime contracte subsecvente).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servetele si lavete dezinfectante

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO212 Botoşani
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent, pecum si valoarea minima si maxima a contractului subsecvent sunt precizate in Caietul de sarcini (Sectiunea 3 - Descrierea produselor solicitate, Estimare privind cantitatile minime si maxime contracte subsecvente).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 561 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar. Aceste documente pot fi:

 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii;

 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC / actul constitutiv;

 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

 Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti valabile la momentul prezentarii prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana

Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

b) Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va depune Declaratia conforma prevederilor art. 60 din Legea Nr.98 / 2016; aceasta va fi completata de toti participantii si depusa odata cu depunerea DUAE (inclusiv eventualii terti si subcontractanti).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ec. Doina Caba- manager, ec.Ungureanu Iulia-Geanina -director financiar-contabil, , ec.Buchir Lucian - sef Serviciu Achizitii Publice, jr.Hutanu Dorel - sef Birou Juridic, ec. Mihaela Elena Ciritel - viza CFP, ec.Cristina Pohontu- inlocuitor viza CFP.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op.economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a contituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2018, 2019 si 2020, care trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului / contractului subsecvent (fara TVA) x 2, respectiv:Lot nr. 1 – 197,000.00 lei Lot nr. 2 – 42,000.00 lei Lot nr. 3 – 1,400.00 lei

Minimum level(s) of standards possibly required:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pentru anii 2017, 2018 si 2019, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluari ofertelor. Aceste documente justificative pot fi: bilanturi contabile sau extrase din bilant sau alte documente emise de organisme de specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE, va fi completat de fiecare operator economic in parte, si va fi depus impreuna cu Acordul de asociere. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii "conform cu originalul", însotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare cu o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv:Lot nr. 1 – 98,500.00 lei Lot nr. 2 – 21,000.00 lei Lot nr. 3 – 700.00 lei

Loturile: 1,2,3Gestionarea lantului de aprovizionarePrezentarea documentelor care atesta masurile implementate de catre operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Minimum level(s) of standards possibly required:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/ valoarea corespunzatoare a produselor livrate in ultimii 3 ani.In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu Acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor - in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere.

Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu modul in care descriu trasabilitatea produselor, urmand sa probeze indeplinirea cerintei cu documente justificative. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii situati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzand punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante in indeplinirea cerintei.

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantii clasati pe primele trei (3) locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul asocierii, aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat, pentru partea (activitatea) din contract pe care o indeplineste.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/01/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Orice operator economic înregistrat în SICAP are dreptul de a transmite oferta. Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor cât si elementele propunerii financiare sunt transmise în SICAP de catre operatorul economic. Oferta va fi depusa în SICAP. Nu se accepta oferte alternative. Neprezentarea propunerii tehnice sau/si financiare are ca efect descalificarea ofertantului Se vor respinge ofertele care au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât SICAP. In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire, sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, departajarea se va realiza prin transmiterea online a unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante privind o noua oferta de pret, la care ofertantii vor transmite raspunsul lor online(in SICAP) semnat cu semnatura electronica extinsa. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acodul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura. DUAE se va completa in SICAP. Operatorii interesati pot afla informatii suplimentare despre utilizarea DUAE accesand linkul http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice. Toate documentele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art.60, alin.(4) din HG nr.395/2016. Orice solicitare de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire si pe tot parcursul derularii procedurii, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulata prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare semnate cu semnatura electronica extinsa, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

Formularele la care se fac referiri in prezenta documentatie se regasesc in sectiunea "LISTA DE FISIERE CARE COMPUN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - FORMULARE".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2021