Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 610515-2021

30/11/2021    S232

Poland-Lublin: Dairy products

2021/S 232-610515

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
National registration number: 9462674430
Postal address: ul. Jana Gilasa 3
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-109
Country: Poland
Contact person: Piotr Borowiecki-Dobek
E-mail: lco@lco.lublin.eu
Telephone: +48 814666400
Fax: +48 814666401
Internet address(es):
Main address: http://lco.bip.lublin.eu
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa nabiału - II części

Reference number: OAI.261.8.10.2021
II.1.2)Main CPV code
15500000 Dairy products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę nabiału do wybranych jednostek obsługiwanych przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w tym:

1) część I - sukcesywną dostawę nabiału do: Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 5, Przedszkola nr 63, Przedszkola nr 66, Przedszkola nr 77, Przedszkola nr 79, Szkoły Podstawowej nr 23, Bursy Szkolnej nr 1, Bursy Szkolnej nr 2, Bursy Szkolnej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 28;

2) część II - sukcesywną dostawę nabiału do: Przedszkola nr 13, Przedszkola nr 14, Przedszkola nr 32, Przedszkola nr 52 , Bursy Szkolnej nr 5, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

część I - sukcesywna dostawa nabiału

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

część I - sukcesywna dostawa nabiału do Przedszkola nr 2 w Lublinie, Przedszkola nr 5 w Lublinie, Przedszkola nr 63 w Lublinie, Przedszkola nr 66 w Lublinie, Przedszkola nr 77 w Lublinie, Przedszkola nr 79 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 2 w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 3 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 364
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 364 dni:

1) od 1 stycznia 2022 r. - w przypadku zawarcia umowy przed 1 stycznia 2022 r.

lub

2) od daty zawarcia umowy - w przypadku zawarcia umowy po 1 stycznia 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

część II - sukcesywna dostawa nabiału

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

część II - sukcesywna dostawa nabiału do Przedszkola nr 13 w Lublinie, Przedszkola nr 14 w Lublinie, Przedszkola nr 32 w Lublinie, Przedszkola nr 52 w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 364
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 364 dni:

1) od 1 stycznia 2022 r. - w przypadku zawarcia umowy przed 1 stycznia 2022 r.

lub

2) od daty zawarcia umowy - w przypadku zawarcia umowy po 1 stycznia 2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorze umowy zawierającym projektowane postanowienia umowy, który to został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Postępowanie jest kontynuacją unieważnionego na podstawie art. 255 pkt 3) Pzp postępowania (OAI.261.8.4.2021). Z uwagi na fakt iż, sytuacja rynkowa w znaczny sposób uległa zmianie względem okresu kiedy zamawiający tworzył szacunek zasadnym była jego aktualizacja, wynikiem której Zamawiający jest zobowiązany do publikacji niniejszego postępowania w tzw. procedurze unijnej. Stwierdzić należy, iż tak znaczny wzrost cen, uwarunkowania gospodarcze, a w szczególności wzrost inflacji (inf. GUS) są czynnikami, których nie można przewidzieć, jak również są niezależne od Zam. Po analizie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z zachowaniem terminu składania ofert nie jest możliwe, co z kolei w istotny sposób zagraża interesom Zamawiającego. Wobec powyższego, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, przez co za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania ze skrócenia terminu składania ofert.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/12/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnych po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 10.4 SWZ zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

3. Zgodnie z art. 139 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

4.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: OAI.261.8.10.2021

4.5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

4.6. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

4.7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP wykonawcy wskazanej w ofercie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie zawiera:

a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

e) określenie przedmiotu zamówienia;

f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;

h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

l) wykaz załączników.

9. Do odwołania dołącza się:

a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2021