Varer - 610676-2020

18/12/2020    S247

Danmark-Hillerød: Telekommunikationsleverancer

2020/S 247-610676

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Boris Van Dijk
E-mail: boris.van.dijk@regionh.dk
Telefon: +45 38665808
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288668&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288668&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om DAS - løsning (indendørs dækning) inkl. support, overvågning og vedligeholdelse til Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital og SterilCentralen på Herlev Hospital

Sagsnr.: 20064878
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32500000 Telekommunikationsleverancer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden udbyder en offentlig kontrakt vedr. anskaffelse af en DAS - indendørs dækningsløsning (DAS - anlæg) inkl. drift, support, overvågning og vedligeholdelse til ny Sterilcentral ved hospitalet i Herlev, der bygges ny Psykiatri og Akuthus på Bispebjerg Hospital samt en ny fælles akutmodtagelse – barselafsnit - børneafdeling samt ny hjerteafdeling til Hvidovre Hospital.

Byggerierne er under opførelse og forventes taget i brug i 2021-2024.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
32520000 Telekommunikationskabel og -udstyr
32560000 Lysledermaterialer
32570000 Kommunikationsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden udbyder en offentlig kontrakt vedr. anskaffelse af en DAS - indendørs dækningsløsning (DAS - anlæg) inkl. drift, support, overvågning og vedligeholdelse til ny Sterilcentral ved hospitalet i Herlev, der bygges ny Psykiatri og Akuthus på Bispebjerg Hospital samt en ny fælles akutmodtagelse – barselafsnit - børneafdeling samt ny hjerteafdeling til Hvidovre Hospital.

Byggerierne er under opførelse og forventes taget i brug i 2021-2024.

Formålet med kontrakten, er at få etableret et fuldt dækkende internt mobilt netværk (distribueret antenne system; fremover forkortet DAS) med alle de bestanddele et sådanne system består af.

DAS-anlægget skal sikre fuld adgang til mobile samtaler og datakommunikation samt være dimensioneret til landets operatører, anvendte frekvensbånd og mobilstandarder.

Region Hovedstaden ønsker at give de bedste betingelser for en optimal og stabil mobildækning af alle af hospitalernes indendørs arealer, til personalet, patienter, pårørende og øvrige brugere af hospitalerne, hvor der er en god og stabil mobildækning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver er berettiget til, at forlænge kontraktperioden, en til flere gange i op til 24 måneder i alt efter overtagelsesdagen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option nr. 1: Kravspecifikation, krav 4.1 Dækningsområde (MK) – Sterilcentralen.

- Option nr. 2: Kravspecifikation, krav - 4.2.1 Dækningsområde (MK) - LAB/LOG

- Option nr. 3: Kravspecifikation, krav - 4.2.2 Dækningsområde (MK) – Psykiatri - (etape 1 og etape 2)

- Option 4: Kravspecifikation, krav 4.2.2. Dækningsområde Psykiatri – etape 1og 2 (MK) – delvis option (SINE)

- Option 5: Kravspecifikation, krav 4.2.4 Dækningsområde; Lersøkomplekset - beskrivelse (K) option

- Option nr. 6 Kravspecifikationens krav 6.6 Serviceaftale med overvågning (MK) - option

- Option 7: Dækningsområde; Nybyg Hvidovre Hospital (MK) – delvis option

- Option 8. Dækningsområde; Nybyg Hvidovre Hospital (MK) – delvis option

- Option 9. Dækningsområde; Nybyg Hvidovre Hospital (MK) – delvis option

- Option 10. Ordregiver er berettiget til, at forlænge kontraktperioden, en til flere gange i op til 24 måneder i alt efter overtagelsesdagen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- ESPD del IV, B, 4) Specifik gennemsnitlig omsætning

- ESPD del IV, B, Den økonomiske aktør bedes oplyse det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand, er for de seneste 3 godkendte regnskabsår i gennemsnit er lig med eller over 3 mio. DKK/år. Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden for de seneste 3 godkendte regnskabsår.

Hvis den specifikke årsomsætning på forretningsområdet ikke fremgår direkte af årsrapporten, skal den økonomiske aktør fremlægge en revisorerklæring, som dokumentere, at kravet til den gennemsnitlige specifikke omsætning på forretningsområdet opfyldes for de seneste 3 godkendte regnskabsår.

Der stilles krav om, for de regnskabsår der fremlægges regnskab for, at revisorpåtegningen konkluderer, at regnskaberne er retvisende.

Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksom-hedernes specifikke omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af udbuddet, beregnet som et gennemsnit af de regnskabsår, der fremlægges regnskab for. Kravet er tillige opfyldt, hvor det ved revisorerklæring/er dokumenterer, at kravet opfyldes for de seneste 3 godkendte regnskabsår for sammenslutningen af virksomheder.

Hvis den specifikke årsomsætning på forretningsområdet ikke fremgår direkte af årsrapporten/erne, skal den økonomiske aktør fremlægge en revisorerklæring, som dokumentere, at kravet til den gennemsnitlige specifikke omsætning på forretningsområdet opfyldes for de seneste 3 godkendte regnskabsår.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (f.eks. konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Tilbudsgiver skal fremlægge regnskab for de seneste 3 godkendte regnskabsår og som skal medsendes sammen med tilbudsgivers tilbud.

B øko 7

ESPD del IV, B, Erhvervsansvarsforsikring. Den økonomiske aktør skal have en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringen skal være gældende og gyldig i hele kontraktperioden, inkl. aftaleforlængelser. Den økonomiske aktør skal efter påkrav fra ordregiver, kunne fremlægge dokumentation for erhvervsansvarsforsikringen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 3) Regnet fra tilbudsfristen, skal tilbudsgiver i henhold til de nedenstående punkter: A til og med H, vedlægge en reference liste med en kort beskrivelse, over de betydeligste lignende ydelser, som er udført indenfor de seneste 3 år, (regnet fra 3 år og op til tilbudsfristen), afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kundekontrakten er afsluttet.

Tilbudsgivers erfaringer vedr.:

For hver reference skal tilbudsgiver i henhold til nedenstående, oplyse om sine erfaringer vedr. levering, installation, implementering, drift, support, overvågning og vedligeholdelse af indendørs DAS – løsninger (dækningsanlæg) og gerne med reference vedr. leverance/r til sundhedssektoren (hospitaler):

A) En kort beskrivelse af den leverede indendørs DAS – løsning.

B) Installation, implementering og idriftsættelse af kunders indendørs DAS - løsning.

C) Bemandet fejlretningsberedskab 24/7-365, ved drift og overvågning af kunders DAS – løsning

D) Tilbudsgivers erfaring vedr. onsite service med 3 -5 timers tilkald (f.eks. ved serviceaftale) i kundens lokaliteter, med oplysning om antal kvadratmeter, som kundens indendørs DAS – løsning er omfattet af.

E) Tilbudsgivers anvendte projektledelsesmetoder og ”Best practice” i forbindelse med levering, installation og implementering af kunders indendørs DAS – løsning/er.

F) Vedligeholdelse, inkl. opdatering/er, af leverede indendørs DAS – løsning/er i forbindelse med en serviceaftale.

G) Tilbudsgiver skal for hver reference oplyse om:

— Navn og adresse (leveringssted) på kunden

— Navn og telefonnr. på kontaktperson, til brug for eventuel kontakt

— Realiseret kontraktsum angivet indenfor et interval på +/- 200 000 DKK kr. ekskl. moms pr år

— Angivelse af årstal og måned/er for start og hvis at kundekontrakten på den enkelte reference er afsluttet, anføres endvidere kundekontraktens ophørs dato og år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

H) Mindstekrav:

Tilbudsgiver skal kunne påvise en sammenlignelig leverance ved mindst en reference på hvert af følgende områder, der har været omfattet af:

1) Tilbudsgivers installation, implementering og idriftsættelse af indendørs DAS - løsning (DAS - anlæg). Tilbudsgiver bedes oplyse, om det antal kvadratmeter, som leverancen har været omfattet af.

2) Bemandet fejlretningsberedskab med onsite service - 24/7-365 - ved drift og support af kundens indendørs DAS – løsning, hvor tilkaldertiden er/har været mellem 3 -5 timer, regnet fra tilbudsgivers modtagelse af kundens fejlmelding. Referencen bedes være med oplysning om det antal kvadratmeter, som tilbudsgivers onsite service er/har været omfattet af.

3) Overvågningsfunktion, 24/7- 365, ved drift og support af kundens indendørs DAS – løsning. Tilbudsgiver bedes oplyse, om det antal kvadratmeter, som leverancen har været omfattet af.

4) Projektledelse. Tilbudsgiver skal kunne påvise en reference, hvor tilbudsgiver har haft projektledelsen for installation, implementering og idriftsættelse (inkl. afholdelse af overtagelsesprøve/på en leverance af en indendørs DAS – løsning.

Tilbudsgivers referencer indenfor de nævnte områder 1- 4 kan dokumenteres ved en eller flere referencer. Hvis tilbudsgiver f.eks. har en reference, hvor at områderne 1-4 indgår, kan tilbudsgiver fremsende en reference, da referencen indeholde referencer for alle 4 områder.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, skal de pågældende konkrete dele af ydelserne udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sin anmodning på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end i ESPD.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (f.eks. konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Tilbudsgiver kan vedlægge mere en reference til opfyldelse af mindstekravene i H.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/01/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Inden kontraktens udløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-7.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud afgive en ESPD-erklæring, for at kunne byde på kontrakten ved at udfylde og aflevere »Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument«, (ESPD), hvor i tilbudsgiveren skal afgive erklæringer i forbindelse med egnethed og udvælgelse jf. udbudsbekendtgørelsens, del III.1) - III.1.2) og III. 1.3).

Udbudsbetingelser og ESPD samt det øvrige udbudsmateriale er tilgængeligt via det internetbaserede eSourcing-system Complete Tender Management i regi af ordregivers udbudssystem — EU-Supply, hvor fra udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelser og ESPD, kan downloades ved at anvende det anviste link jf. punkt 1.3) »Kommunikation«:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrances.asp?PID=191513&B=HOVEDSTADEN

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Postadresse: xx
By: xx
Land: Norge
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020