Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 610679-2021

30/11/2021    S232

België-Zwevegem: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2021/S 232-610679

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OCMW Zwevegem
Postadres: Blokkestraat 29 bus 2
Plaats: Zwevegem
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8550
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Renate Vandenbulcke
E-mail: aankoop@zwevegem.be
Telefoon: +32 56765514
Fax: +32 56758155
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zwevegem.be/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf
Nationaal identificatienummer: 0832.665.321
Postadres: Blokkestraat 29 bus 1
Plaats: Zwevegem
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8550
Land: België
E-mail: sander.debo@zwevegem.be
Telefoon: +32 56765567
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwevegem.be/autonoom-gemeentebedrijf-zwevegem
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwevegem
Nationaal identificatienummer: BE 0207.484.582
Postadres: Blokkestraat 29 bus 1
Plaats: Zwevegem
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8550
Land: België
E-mail: gemeentebestuur@zwevegem.be
Telefoon: +32 56765567
Fax: +32 56765568
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zwevegem.be
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/986/1K/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst levering dranken 2022-2026 voor het Lokaal Bestuur Zwevegem

Referentienummer: ANK2021022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorwerp van deze leveringen: Raamovereenkomst levering dranken 2022-2026 voor het Lokaal Bestuur Zwevegem .

Toelichting: Raamcontract voor levering van dranken en toebehoren voor het Lokaal Bestuur Zwevegem aan o.a. het Gemeentepunt, het woonzorgcentrum Sint-Amand en erfgoedsite Transfo voor de periode van 2022-2026.

Het Lokaal Bestuur Zwevegem wenst kwalitatieve zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken aan te kopen. De bestellingen gebeuren op afroep.

In de prijsopgave zijn de courant bestelde artikelen tijdens de periode 2017-2019 vermeld. Deze lijst is niet limitatief.

De bestellingen worden afgeroepen aan de hand van de inventarislijst.

Er kunnen tevens artikelen besteld worden uit de catalogus van de leverancier. Op de catalogusprijzen kan de leverancier één globaal kortingspercentage geven of meerdere kortingspercentage(s) naar gelang het (soort) product geven.

Koffie, waterfonteinen en wijne...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 : Levering dranken Lokaal Bestuur Zwevegem

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15900000 Dranken, tabak en aanverwante producten
15980000 Niet-alcoholische dranken
15982000 Frisdranken
55400000 Verstrekken van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeentepunt, Blokkestraat 29 te 8550 Zwevegem / OCMW - WZC Sint Amand : keuken, dienst animatie, cafetaria, hellend vlak t.o.v. Sint-Amandstraat 4 te 8550 Zwevegem /...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Terbeschikkingstelling materialen voor dagelijks gebruik en voor activiteiten en evenementen / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 : Levering dranken Erfgoedsite Transfo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15900000 Dranken, tabak en aanverwante producten
15982000 Frisdranken
55400000 Verstrekken van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site Transfo, Transfostraat te 8550 Zwevegem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit specifiek wijnen / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Enkel voor perceel 1: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste vier jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Enkel voor perceel 2: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste vier jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

2. capaciteit fuiven met 450 bezoekers

capaciteit buitenactiviteiten tot 1000 personen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/05/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist:

Het plaatsbezoek is verplicht voor perceel 2 voor de erfgoedsite TRANSFO; de begeleide individuele plaatsbezoeken vinden plaats in de week van 13 december 2021 na bevestigde afspraak met Mevrouw Renate Vandenbulcke - Dienst Aankopen - Telefoon: +32 56 76 55 14 - E-mail: aankoop@zwevegem.be

Gelieve contact op te nemen uiterlijk op woensdag 8 december 2021 om een afspraak te boeken.

De inschrijver dient het attest in bijlage verplicht correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Er is geen plaatsbezoek voorzien voor perceel 1.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2021