Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 610694-2019

23/12/2019    S247    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Kabelradio- og -tv-tjenesteydelser

2019/S 247-610694

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Nymark Rasmussen
E-mail: MichaelNymark.Rasmussen@krfo.dk
Telefon: +45 72554368

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/372059

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/372059
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af tv-pakker

Sagsnr.: 19-10-0142
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92230000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Potentielle leverandører, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen, opfordres til at tilkendegive deres interesse. Tilkendegivelsen skal sendes via EU-Supply og modtages ikke på anden vis. Tilkendegivelsen skal indeholde en kort, overordnet beskrivelse af virksomheden, samt en begrundelse for at deltage i markedsdialogen. Begrundelsen skal være funderet i leverandørens kendskab til tv-markedet og erfaring med at levere tilsvarende ydelser, dvs. levering af tv-pakker.

Tilkendegivelsen skal være modtaget senest den 13.1.2020 kl. 20:00.

Markedsdialogen forventes gennemført i form af individuelle møder uge 4 og 5 i 2020.

Møderne afholdes i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, København.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen inviterer potentielle leverandører til markedsdialog, som har til formål at understøtte forberedelsen af det kommende udbud på området.

Udbuddet omfatter levering af tv-pakker til kriminalforsorgens matrikler, herunder fængsler og arresthuse, hvor der aktuelt er ca. 4 200 indsatte, som skal kunne tilvælge en tv-pakke. Der er tale om levering af tv-pakker til ca. 60 matrikler, som fordeler sig over hele landet. Kontrakten forventes at have en varighed af 4 år. Ifbm. med markedsdialogen ønsker Kriminalforsorgen bl.a. at drøfte følgende emner til udarbejdelse af udbudsmaterialet:

— Levering af tv-signal til matriklernes hovedstation (kabel- og antenneanlæg) via DVB-T2, DVB-S2 og/eller DVB-C teknologi,

— Engangsomkostninger på antenne- og kabelanlæg, som ikke matcher leverandørens DVB-teknologi,

— Tv-pakkens design og indhold,

— Vedligeholdelse af hovedstation,

— Support og oppetid,

— Implementering

— Eventuel opdeling af kontrakt i delkontrakter.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
27/04/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kriminalforsorgen forbeholder sig retten til at begrænse antallet af potentielle leverandører, såfremt der modtages flere end 3-5 tilkendegivelser fra interesserede leverandører. Udvælgelsen af leverandører vil ske ud fra en helhedsvurdering af de indkomne tilkendegivelser og skal sikre, at Kriminalforsorgen opnår den bredeste mulige dialog ift. det forestående udbud. Kriminalforsorgen forbeholder sig ligeledes retten til at fravælge interesserede leverandører, såfremt Kriminalforsorgen konkret vurderer, at leverandøren ikke er en relevant deltager i markedsdialogen.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019