The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 610725-2021

30/11/2021    S232

România-Câmpina: File de peşte

2021/S 232-610725

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina
Număr naţional de înregistrare: 2845206
Adresă: Strada: B-dul Carol I, nr. 145
Localitate: Campina
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105600
Țară: România
Persoană de contact: Marian Albert Soare
E-mail: achizitiicampina@gmail.com
Telefon: +40 244336251
Fax: +40 244337121
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scoalapolitie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare crap eviscerat decapitat, file de macrou, cartofi proaspăt curățați, ouă de găină

Număr de referinţă: PAAP I a
II.1.2)Cod CPV principal
15211000 File de peşte
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

ACORD CADRU de FURNIZARE cu mai mulți operatori economici (cu 3 operatori economici), fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 114, art. 115, alin (2), lit b. și art. 118 lit. a , din Legea nr. 98/2016, iar tipul de contract propus în baza acordului cadru este contract subsecvent de furnizare. Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului cadru, precum și cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in secțiunea II.2 ”LISTA DE LOTURI”. Număr zile în care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informărilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor. Acordul cadru/acordurile cadru se va/vor încheia cu maximum 3 operatori economici clasați în ordinea prețului/prețurilor ofertat/ofertate, în cazul în care există trei operatori economici declarați admis (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim 3 operatori economici, acordul cadru se va încheia doar cu operatorii economici calificați. Durata acordului cadru: 21 luni Frecventa contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu încadrarea în fondurile bugetare alocate , în funcție de necesități și de numărul de operatori economici semnatari ai acordurilor-cadru, fără a se limita la descrierile de mai jos, astfel: - minim 1 contract subsecvent pentru perioada octombrie 2021-31.12.2021 (Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ; Notă: Contractul pentru perioada menționată mai sus se va încheia doar în situația în care vor fi prezente în școală toate efectivele de elevi!!!); minim 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2022-30.04.2022 ( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ; - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai -31.12.2022 - pentru (Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) , - minim1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2023- 30.04.2023 - ( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ) - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai 2023-30.06.2023 -( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ) , cu posibilitatea de prelungire până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G.R nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care nu s-a atins cantitatea maximă a acordului-cadru. Contractele subsecvente vor fi atribuite in baza acordurilor cadru, operatorilor economici declarati castigatori (Clasati pe locul I) in baza criterilui " Pretul cel mai scazut".

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 995 542.55 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

cartofi proaspăt curățați

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15312200 Cartofi semipreparaţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

cartofi proaspăt curățați

Cantitate min. = 57.830kg

cantitate max. = 320.470kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ouă de găină

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03142500 Ouă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ouă de găină

Cantitate min. = 119.100 buc.

cantitate max. = 700.637 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

crap eviscerat decapitat

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15200000 Peşte preparat şi conserve de peşte
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

crap eviscerat decapitat

Cantitate min. = 1.436kg

Cantitate max. = 9.236kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

file de macrou

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15200000 Peşte preparat şi conserve de peşte
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

file de macrou

Cantitate min. = 5.472kg.

Cantitate max. = 36.942kg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 156-411434
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 71000
Lot nr.: 2
Titlu:

file de macrou

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FALCONS
Număr naţional de înregistrare: RO 4214864
Adresă: Strada Principala, Nr. 590
Localitate: Tomsani
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 123456
Țară: România
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telefon: +40 723289744
Fax: +40 244535525
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 960 492.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 687 121.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 71002
Lot nr.: 4
Titlu:

ouă de găină

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FALCONS
Număr naţional de înregistrare: RO 4214864
Adresă: Strada Principala, Nr. 590
Localitate: Tomsani
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 123456
Țară: România
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telefon: +40 723289744
Fax: +40 244535525
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 350 318.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 245 222.95 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 71001
Lot nr.: 3
Titlu:

cartofi proaspăt curățați

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GRUP DE PRODUCATORI PROLEG SLOBOZIA MOARA COOPERATIVA AGRICOLA
Număr naţional de înregistrare: RO 20781461
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 125B
Localitate: Slobozia Moara
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 08134
Țară: România
E-mail: ionescu_marioara1975@yahoo.com
Telefon: +40 720545358
Fax: +40 245724148
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 281 880.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 833 222.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70999
Lot nr.: 1
Titlu:

crap eviscerat decapitat

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FALCONS
Număr naţional de înregistrare: RO 4214864
Adresă: Strada Principala, Nr. 590
Localitate: Tomsani
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 123456
Țară: România
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telefon: +40 723289744
Fax: +40 244535525
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 230 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 229 976.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2021