Supplies - 610767-2020

Submission deadline has been amended by:  495800-2021
18/12/2020    S247

Nederland-Tilburg: Software voor financiële analyse

2020/S 247-610767

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avans Hogeschool te Tilburg
Nationaal identificatienummer: 231561964
Postadres: Prof Cobbenhagenlaan 13
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5037 DA
Land: Nederland
Contactpersoon: Michel Hoeijmans
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avans.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/348d34561f430e2efbe9cd0da9eb1357
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Uitsluitend via TenderNed
Plaats: Breda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/348d34561f430e2efbe9cd0da9eb1357
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Uitsluitend via TenderNed
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

Referentienummer: FPAVANS01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48441000 Software voor financiële analyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing ter ondersteuning van het samenstellen van de Avans hogeschoolbegroting. Lopende het jaar worden er additionele budgetten toegekend en worden aanvullende begrotingen opgesteld. Er dient apart gerapporteerd te kunnen worden over de (uitputting van de) oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting. Daarnaast kent Avans Hogeschool ook projectverantwoordingen. De basisinformatie zoals realisatie wordt opgehaald uit het financieel systeem Unit4 ERP (UBW), maar dient nog verder bewerkt en aangevuld te worden met o.a. de prognose. Avans Hogeschool heeft behoefte aan een systeem dat hierbij kan ondersteunen en het handmatige werk overbodig maakt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avans overschrijdt bij de inkoop van en voor het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing de aanbestedingsgrens van 300 000,- EUR excl. btw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordeling software o.b.v. Avans Use Cases / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: User fit - Software demonstratie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Vendor fit - Plan van aanpak / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Vendor fit - team / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Strategic fit / Weging: 15
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie x een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met één (1) partij een overeenkomst aan te gaan.

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst met betrekking tot de levering en implementatie is 1.6.2021, of zoveel later dan dat definitieve gunning plaatsvindt. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met de optie om de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een maximum van drie X een jaar. Betaling en facturatie verloopt daarbij conform facturatieschema zoals opgesomd in het Excel tabblad “Overige requirements” in de Use cases Avans (zie bijlagen).

De te sluiten overeenkomst wordt gebaseerd op de modelovereenkomst IT die is opgenomen in bijlagen. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de overeenkomst ligt uitsluitend bij de Aanbestedende dienst en zal uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer worden medegedeeld. Redenen waarom de aanbestedende dienst zou kunnen besluiten de raamovereenkomst niet te verlengen kunnen verband houden met eventuele organisatieveranderingen en/of slechte presentaties o.b.v. de prestatiemeter van de opdrachtnemer

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Zie aanbestedingsdocumenten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met de optie om de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een maximum van 3 X 1 jaar

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 243-600933
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/03/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/03/2021
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2020