Supplies - 610793-2021

30/11/2021    S232

România-București: Legume în conservă şi/sau la cutie

2021/S 232-610793

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5
Număr naţional de înregistrare: 17104480
Adresă: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050182
Țară: România
Persoană de contact: MIRELA- ANCUTA BERCEA
E-mail: achizitii@dgaspc5.ro
Telefon: +40 0728885581
Fax: +40 213101731
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc5.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Protectie sociala
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare conserve pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5

Număr de referinţă: 12057
II.1.2)Cod CPV principal
15331400 Legume în conservă şi/sau la cutie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă a ales ca modalitate de atribuire încheierea unui acord-cadru pe 48 luni, în acest sens urmând a fi încheiate contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile aprobate cu această destinație astfel:

• primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2021;

• cel de-al doilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022;

• al treilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;

• al patrulea contract subsecvent va fi incheiat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024;

• al cincelea contract subsecvent va fi incheiat de la data de 01.01.2025 până la încheierea acordului cadru pe 48 de lunni;

Autoritatea contractantă intenționează să încheie minim 5 contract subsecvente - maxim 15 contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante si fondurile alocate.

Valoarea estimată totală a achiziției:

- Valoare maximă Acord-Cadru – 1.500.549,20 lei fără TVA (48 luni);

- Valoare minimă Acord-Cadru – 1.749.60 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni -375.137.30 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 1.749.60 lei fără TVA.

Cantitățile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt conform Anexei I la Caietul de sarcini

Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

Operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin SICAP, în termen care se va situa cu cel mult 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care solicitările de clarificări au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsul Autorității contractante va fi publicat în SEAP într-un termen care se va situa, cel târziu, cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu art. 160 alin. (2) și 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, fără a da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau în alt termen decât cel stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 500 450.28 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Acord cadru furnizare pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, așa cum apar specificate în caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Natura, cantitățile și caracteristicile aferente produselor ce formează obiectul achiziției sunt detaliate în caietul de sarcini.

- Valoare maximă Acord-Cadru – 1.500.549,20 lei fără TVA (48 luni);

- Valoare minimă Acord-Cadru – 1.749,60 lei fără TVA;

- Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni 375.137,30 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 1.749,60 lei fără TVA

Cantitățile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt conform Anexei I la Caietul de sarcini

Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul contractelor subsecvente se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garanția de participare se va constitui conform Secțiunii III.1.6.a) din Fișa de date

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 131-345626
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 22004/05.11.2021
Titlu:

Acord Cadru furnizare conserve

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10062337
Adresă: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031455
Țară: România
E-mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telefon: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Adresă internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 500 549.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 500 450.28 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Contencios
Adresă: Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050182
Țară: România
E-mail: monica.grigore@dgaspc5.ro
Telefon: +40 213167707
Fax: +40 212101731
Adresă internet: www.dgaspc5.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2021