Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 6108-2023

Submission deadline has been amended by:  104883-2023
04/01/2023    S3

Polska-Świebodzin: Karetki

2023/S 003-006108

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Młyńska 6
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Januszaniec
E-mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Tel.: +48 661959185
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowyszpital.pl/ratownictwo-medyczne-podstawowe-informacje
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1004
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań w ramach Systemu Państwowe Rato

Numer referencyjny: 2022-1004
II.1.2)Główny kod CPV
34114121 Karetki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest " Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.". zakres przedmiotowy wyszczególniono oraz opisano w załączniku nr 2 do SWZ " Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" oraz w załączniku nr 1 do SWZ " Formularz ofertowy"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
32236000 Radiotelefony
33100000 Urządzenia medyczne
33192160 Nosze
30232000 Sprzęt peryferyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia (dalej PZ) jest „ Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji

działań w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.

Zamawiający zawarł opis zamówienia w Rozdziale IV SWZ, w szczególności:

1.Zakres PZ wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano poprzez określenie wymaganych parametrów w Załączniku nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 1 do SWZ " Formularz Ofertowy".

2.Opis PZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

3.PZ musi być zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPzp.

4.Oferta dla swojej ważności musi być złożona na realizacje PZ w pełnym, wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

5.PZ musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, niedemonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji, wolny od wad fizycznych i prawnych, w stanie technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadający świadectwo dopuszczające WE na pojazd bazowy, bez znamion użytkowania, pełnowartościowy i kompletny.

6.PZ musi zapewniać dopuszczenie do użytku w ramach realizacji zadań Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terytorium RP, a także posiadać oznaczenie CE, a w przypadku ambulansu, posiadać także świadectwo homologacji dla pojazdów sanitarnych.

7.PZ musi spełniać wszelkie warunki dot. transportu chorych określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym Rozporządzeniom Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniom Narodowego Funduszu Zdrowia) a także przepisom Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.

3 / 6

poz. 110 z późn. zm.) oraz spełniać wymagania określone w aktualnej wersji, zharmonizowanej polskiej normy PN-EN 1789 lub równoważnej w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

8.PZ musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w tym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

9.PZ w zakresie wyposażenia ambulansów (sprzęt / urządzenia) musi odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom oraz spełniać aktualnie obowiązujące i mające zastosowanie normy oraz być dopuszczony do użytku na terytorium RP.

10.PZ musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

11.Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesiące.

12. Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, znaków własnych - handlowych jakiegoś wyrobu, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, rozwiązań zastrzeżonych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe. Każdorazowo, należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania ,,lub równoważne”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 10%
Cena - Waga: 90%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Procedura przyspieszona na podstawie: art. 138 ust. 4. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej ejanuszaniec@nowyszpital.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuję wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na platformie zakupowej:https://miniportal.uzp.gov.pl/ i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale XVI SWZ.

2. Informacje o warunkach udziału Wykonawców w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający zamieścił w Rozdziale XII SWZ.

3. Informacje o podstawach wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający zamieścił w Rozdziale XIII SWZ.

4. Zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XII SWZ.

5. Zamawiający żąda złożenia wraz z oferta przedmiotowych środków dowodowych określonych szczegółowo w Rozdziale VI SWZ.

6. Zgodnie z Rozdziałem XL SWZ Dane osobowe Wykonawców przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie tych danych jest obowiązkiem prawnym Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin a współadministratorem jest Spółka Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedziba w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

7. Zgodnie z Rozdziałem XXXII SWZ Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”. Na podstawie art. 139 ust. 1 uPzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku otrzymania środków publicznych na realizację postępowania, może unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

8. Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku otrzymania środków publicznych na realizację przedmiotu postępowania, może unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

6 / 6

Zgodnie z Rozdziałem XXIX SWZ:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami uPzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Zamawiający informuje, iż szacowana wartość przekracza progi unijne, wobec czego zastosowanie znajdują terminy przewidziane dla tego trybu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2022