Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 610860-2019

23/12/2019    S247    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети за управление на технологични процеси

2019/S 247-610860

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_i_vnedryavane_na_informacionna_sistema_platforma_za_targovsko_dispechirane_-574-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: п.к. 3, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“

Референтен номер: 190-117
II.1.2)Основен CPV код
48150000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка, адаптиране към изискванията на възложителя, внедряване, интегриране в съществуващата информационна инфраструктура, тестване и извършване на обучение, гаранционна поддръжка, развитие на системата и сервизно обслужване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“; гаранционна поддръжка на доставеното техническото оборудване и програмните продукти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48150000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Република БЪЛГАРИЯ, гр. София — 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 и Северозападен експлоатационен район Ботевград, гр. Ботевград — 2140, ул. „Акад. Стоян Романски“ № 61.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка, адаптиране към изискванията на възложителя, внедряване, интегриране в съществуващата информационна инфраструктура, тестване и извършване на обучение, гаранционна поддръжка, развитие на системата и сервизно обслужване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“; гаранционна поддръжка на доставеното техническото оборудване и програмните продукти.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: MC1 — Качествени показатели / Тежест: 30 %
Критерий за качество - Име: ТС1 — Оценка на предложението относно параметрите на месечния абонамент за сервизна поддръжка — брой заявки за обслужване на възложителя / Тежест: 50 точки
Критерий за качество - Име: ТС2 — Оценка на предложението относно параметрите на периода за развитие — брой човеко-часове / Тежест: 50 точки
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 323 397.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в т.II.2.5) показател цена се формира от показатели: ЕС1 — Цена за изпълнение на дейностите от обхвата на Етап I, Етап II, Етап III и Етап IV от предмета на договора —70 точки; ЕС2 — Цена на човеко-час за развитие на CDP — 20 точки; ЕС3 — Цена за 1 месец като месечен абонамент за осъществяване на сервизна поддръжка с продължителност от 9 месеца, с включени заявки за обслужване на месец — 10 точки.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът (Уч) да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност (ПК) за изпълнение на обществената поръчка (ОП). При подаване на оферта Уч декларират съответствието с минималното (мин) изискване по т.1. чрез попълване на изискуемата информация (инф) в съответното (съотв) поле от част ІV, раздел „В“ на еЕЕДОП, като за всеки от декларираните експерти посочват:имената на лицето;образователно-квалификационната му степен; конкретния (конкр) професионален опит (конкр. проекти, в които специалистът е участвал, и в които е извършвал изискуемите дейности, съгласно конкр. изискване към всеки от експертите, за които е поставено изискване относно професионалния им опит). Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор (КП), в т.ч. мин изискване за допустимост във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява ОП и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена ПК на лицата, както и документи, които доказват ПК на лицата.По отношение на изискването поставено в т. 1. Уч в ОП следва сами да преценяват дали за изпълнението на ОП ще им е нужно позоваването на трето лице или не. В случай че в част II, раздел „В“ от еЕЕДОП е посочено с отбелязване „Не“, че уч няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни КП, касаещи наличието на персонал с определена ПК за изпълнението на ОП, е достатъчно уч само да представи изискуемата инф. за персонала, който ще участва в изпълнението на ОП, като съответните лица не се считат за трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни еЕЕДОП, дори и за лицата по граждански договори.

2. Уч да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. При подаване на оферта уч декларират съответствието с мин изискване по т. 2. чрез посочване в съотв поле от част IV, раздел „Г“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения КП се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат (серт), който удостоверява съответствието на уч със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на уч и с обхват от дейности, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на софтуер. Серт трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни серт, издадени от органи, установени в други държави членки. Серт, които са на чужд език се представят и в превод на български език.3.Изисквания съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗОП към уч за техните умения и опит да предоставят услугите, свързани с предмета на ОП, както следва:

3.1. Уч трябва да притежава умения и опит (УиО) за предоставяне на услугата по разработване, внедряване, развитие и поддръжка на предлаганата информационна система/платформа за търговско диспечиране (CDP).

3.2. Уч трябва да притежава УиО за предоставяне на услугата по разработването и внедряването на програмни интерфейси за връзка и обмен на данни между предлаганата CDP и свързани ИС. При подаване на оферта уч декларират в съотв поле от част ІV, раздел„В“ на еЕЕДОП съответствието с мин изискване по т. 3.1. чрез попълване на цялата изискуема инф. чрез кратко описание на мин. 1 от посочените проекти(но, не повече от 3 проекта) — включително описание на основните модули и функционалности, и изброяване на интерфейсите към свързаните информационни системи (ИС), а по т. 3.2. чрез кратко описание на 1 от решенията на интеграция на предлаганата CDP, с посочените ИС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални (мин) изисквания за допустимост на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

1.1. Участникът (Уч) трябва да разполага с персонал (екип от специалисти) и ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на услугите по предмета на ОП с определена ПК, както следва:Ръководител на проекта—с опит в управлението на проект/и, свързани с внедряване на подобни решения(ПР) — мин. 1 специалист;Бизнес анализатор/и — с опит в събиране и анализ на изисквания, свързани с изпълнение на проект/и за внедряване на ПР—мин 1 специалист;Програмисти-с опит в разработването на подобен софтуер (ПС) и програмни интерфейси (ПИ) на същия за връзка и обмен на данни със следните категории програмни продукти (ПП)/информационни системи(ИС):за резервиране на капацитет, SCADA системи, финансово-счетоводни ИС, ИС на други газопреносни оператори, платформа за търговия с природен газ, платформата за прозрачност на ENTSOG, иС на ACER ARIS — мин. 2 специалисти; специалист/и по системна администрация—с опит в областта на системната и мрежова администрация, изграждането и обслужването на техническа инфраструктура за обезпечаване функционирането на ПР — мин. 1 специалист; специалист/и по тестване — с опит в разработването на тестови сценарии и тестване на ПР — мин. 1 специалист; специалисти по поддръжка — с опит в осъществяването на гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на ПР — мин. 5 специалисти; инструктор/и, които ще провеждат обучението за администриране, конфигуриране и поддръжка на CDP — с опит в обучението за администриране и обслужване на ПР — мин. 1 специалист; инструктор/и, които ще провеждат обучение за оперативна употреба на CDP — мин. 1 специалист. Допустимо е съвместяване на изискваните експертни профили от 1 (едни и същ/и специалист/и при спазване на изискуемия мин брой лица по съответните профили. Под „подобен софтуер“ трябва да се разбира — CDP, включително програмните ? интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани ПП/ИС, внедрена в газопреносен оператор член (full member) на ENTSOG. Под „подобни решения“ се разбира — CDP, включително програмните ? интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани ПП/ИС и техническата инфраструктура за обезпечаване работата на CDP, внедрена в газопреносен оператор член (full member) на ENTSOG.

2.1. Уч да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват от дейности, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на софтуер.

3.1.Уч следва да е разработил и внедрил предлаганата CDP в мин. 1 оператор на газопреносна система от страна членка на ЕС, както и през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности по развитие и поддръжка на внедрената система. Операторът, в който е внедрена предлаганата CDP трябва да бъде член (full member) на ENTSOG. Внедреното решение, с което ще бъде удостоверен опита, трябва да включва като мин. всички функционалности, съответстващи на посочените в Раздел I, точка 1 от Приложение № 1 към Техническата спецификация.

3.2. Уч трябва да е осъществил мин. 1 внедряване на предлаганата CDP, в което същият е осъществил разработване и имплементиране на ПИ за връзка и обмен на данни мин между:предлаганата CDP и SCADA система, предлаганата CDP и платформа за резервиране на капацитет, предлаганата CDP и финансово-счетоводна ИС, предлаганата CDP и ИС на други газопреносни оператори, между предлаганата CDP и платформа за търговия с природен газ;предлаганата CDP и „Платформата за прозрачност“ на ENTSOG, предлаганата CDP и ИС ARIS на ACER. Ако при преглед на техническото предложение на Уч се установи, че предлаганата от него CDP е различна от посочената в част ІV, раздел „В“ на еЕЕДОП, Уч се предлага за отстраняване.Преди сключване на договора, съответствието с поставените КП по т. 3.1. и т. 3.2. се доказва чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с КП се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора (дог), определеният за изпълнител участник представя гаранция (гар) за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на Дог.След подписване на Дог, когато е приложимо, е определена гар. за обезпечаване на авансово предоставените средства по Дог в размер не повече от 20 % от цената по т.3.1. от дог. гар се представят под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (БГ) или застраховка. БГ трябват да бъдат издадени от местни банки или от клонове с регистрирана дейност в Р. БЪЛГАРИЯ на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от БНБ за осъществяване на гаранционни сделки. БГ се представят на български език (БЕ) или английски език (АЕ). В случай, че гар. е представена на АЕ, то към нея се прилага документ и в превод на БЕ. Всички разходи, свързани с БГ, в т.ч. разходите по усвояването им, са за сметка на изпълнителя. Условията във връзка с гар за изпълнение и за авансово предоставените средства, в т.ч. и нейното освобождаване, са съгласно проекта на дог.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства.

2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т.3.7. — 3.16, вкл. или т.12.4.1 —12.4.4. вкл. (когато поръчката, се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/01/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/01/2020
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

I. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на ценовото предложение, изписана словом в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом и в случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на ценовото предложение, изписана словом в определен от комисията срок.

II. Продължение от раздел III.1.3): Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указанията за подготовка на оферта.

III. Информация във връзка с изискванията, посочени в т. IV.2.7): За участници в процедурата — представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася се за чуждестранни участници). Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език.

За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници). Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език.

За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2019