W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 610876-2019

23/12/2019    S247    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 247-610876

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565005

Adresy internetowe:

Główny adres: www.poczta-polska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania oraz zapewnienie subskrypcji

Numer referencyjny: BZA.2600.025.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. część 1 – dostawa oprogramowania standardowego wraz z zapewnieniem licencji, określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ:

1) serwer relacyjnej bazy danych typ I z prawem do aktualizacji (licencja na 2 rdzenie procesora) w liczbie 14 szt.,

2) serwerowy system operacyjny typ II z elementami zarządzania i prawem do aktualizacji (licencja na 2 rdzenie procesora) w liczbie 4 szt.;

1.2. część 2 – zapewnienie subskrypcji w zakresie i na zasadach określonych w załączniku nr do 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ, wraz z dostępem do ich dokumentacji technicznej:

1) pakiety subskrypcyjne platformowej usługi hostowanej w liczbie 10 000 szt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 3 292 554.26 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania standardowego wraz z zapewnieniem licencji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania standardowego wraz z zapewnieniem licencji, określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ:

1) serwer relacyjnej bazy danych typ I z prawem do aktualizacji (licencja na 2 rdzenie procesora) w liczbie 14 szt.,

2) serwerowy system operacyjny typ II z elementami zarządzania i prawem do aktualizacji (licencja na 2 rdzenie procesora) w liczbie 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zapewnienie subskrypcji wraz z dostępem do ich dokumentacji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie subskrypcji w zakresie i na zasadach określonych w załączniku nr do 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ wraz z dostępem do ich dokumentacji technicznej:

1) pakiety subskrypcyjne platformowej usługi hostowanej w liczbie 10 000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-386186
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa oprogramowania standardowego wraz z zapewnieniem licencji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise
Adres pocztowy: Domaniewska 44A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 116 538.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zapewnienie subskrypcji wraz z dostępem do ich dokumentacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Marcina Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 176 016.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1) ppkt 1 lit. i) niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.

2. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1) ppkt lit. h) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w pkt III.1.1) ppkt 1 lit. a–g oraz w pkt III.1.2) i pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019