Leveringen - 610946-2022

04/11/2022    S213

Polska-Szczyrk: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2022/S 213-610946

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 190-537573)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
Adres pocztowy: ul. Plażowa 8
Miejscowość: Szczyrk
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Szczyrk
E-mail: przetargi.szczyrk@cos.pl
Tel.: +48 338178441
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.cos.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka) do przygotowania tras narciarskich

II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 190-537573

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/12/2022
Powinno być:
Data: 05/01/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje: