Leveringen - 610946-2022

04/11/2022    S213

Polen-Szczyrk: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2022/S 213-610946

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 190-537573)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
Postadres: ul. Plażowa 8
Plaats: Szczyrk
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-370
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Szczyrk
E-mail: przetargi.szczyrk@cos.pl
Telefoon: +48 338178441
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.cos.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka) do przygotowania tras narciarskich

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 190-537573

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 29/12/2022
Te lezen:
Datum: 05/01/2023
VII.2)Overige nadere inlichtingen: