Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 611110-2019

Vis forkortet udgave

23/12/2019    S247    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-København: Politibiler

2019/S 247-611110

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Diana Nedrud Eriksen
Mailadresse: der003@POLITI.DK

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254769&B=RIGSPOLITIET

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254769&B=RIGSPOLITIET

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af letsikrede køretøjer
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 26: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København V

NUTS-kode DK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 153 000 000 og 244 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udbuddet omfatter letsikrede køretøjer inklusive opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter.
Rigspolitiet har vedtaget en ny anskaffelsesstrategi på køretøjsområdet, der indebærer at køretøjer (grundkøretøj), opbygning og efterfølgende service og vedligehold af køretøjet udbydes samlet.
Udbuddet omfatter 2 delaftaler. Delaftale 1 omfatter letsikrede indsatskøretøjer med plads til 8 personer inkl. fører. Delaftale 2 omfatter letsikrede hundebiler med plads til 6 hunde.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114200, 34100000, 34114000

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Rigspolitiet udbyder hermed rammeaftale om levering af 2 typer letsikrede køretøjer, inklusiv opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter.
Ordregiver udbyder 2 delaftaler, som er indbyrdes afhængige. Der skal således afgives tilbud på begge delaftaler.
Delaftale 1 – Letsikrede indsatskøretøjer - skal være af minibus-typen, med en tilladt totalvægt på max 5 000 kg med plads til 8 voksne personer inklusiv fører, herunder 6 personer på enkeltsæder i passagerkabinen. Køretøjets nyttelast skal minimum være 1 050 kg (efter opbygning).
Delaftale 2 – Letsikrede hundebiler med en tilladt totalvægt på max. 5 000 kg skal bygges på et grundkøretøj bestående af dobbeltkabine med chassis, og der skal på chassiset monteres en kasse med 6 hundebure. Køretøjets nyttelast skal minimum være 1 000 kg (efter opbygning).
Hver delaftale omfatter 2 rammeaftaler:
1) Rammeaftale om levering og opbygning af køretøjer;
2) Rammeaftale om levering af service og vedligehold af køretøjer.
Rammeaftalen om levering og opbygning af køretøjer regulerer kundens anskaffelse af køretøjer med og uden opbygning og rammeaftalen om levering af service og vedligehold af køretøjer regulerer kundens anskaffelser af service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter.
Det vil for begge delaftaler være et krav, at leverandøren kan levere et færdigt opbygget køretøj (Grundkøretøj inklusiv opbygning). Begge opbygninger er komplekse, og består af montering og levering af politispecifikke komponenter (herunder blink, sirener, radio mv.) samt eftermonteret udstyr, herunder letsikring af køretøj. Med letsikring menes specielle ruder, afblænding af front/luftindtag, særligt låsesystem mv. således at køretøjet med opbygning kan anvendes til politioperative formål (såsom demonstrationer, sportsbegivenheder mv.).
Kunden skal desuden have mulighed for at anskaffe politispecifikke komponenter samt eftermonteret udstyr (dvs. uden at købe et køretøj), til brug for kundens opbygning af kundens andre køretøjer.
Derudover vil det være et krav, at leverandøren kan yde service- og værkstedsydelser på de tilbudte køretøjer i landets 12 politikredse. Der stilles ligeledes krav om, at leverandøren har direkte adgang til producentens eller dennes repræsentants relevante systemer og informationer, test-, kalibrerings- og diagnoseværktøj i forhold til det tilbudte køretøj i forbindelse med levering af service- og værkstedsydelser.
Leverandøren skal endvidere kunne levere de til grundkøretøjet tilhørende reservedele, sliddele, dæk mv.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 153 000 000 og 244 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Kunden har option på forlængelse af rammeaftalen om levering af service og vedligehold af hundebil, ud over rammeaftalens ordinære løbetid på syv (7) år, således at disse service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter leveres af leverandøren i relation til det enkelte køretøj, anskaffet under rammeaftale om levering og opbygning af letsikrede indsatskøretøjer, i 7 år regnet fra første indregistrering af det enkelte køretøj.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Letsikrede indsatskøretøjer
1)Kort beskrivelse
Delaftale 1 – Letsikrede indsatskøretøjer - skal være af minibus-typen, med en tilladt totalvægt på max 5 000 kg med plads til 8 voksne personer inklusiv fører, herunder 6 personer på enkeltsæder i passagerkabinen. Køretøjets nyttelast skal minimum være 1 050 kg (efter opbygning).
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114200, 34100000, 34114000

3)Mængde eller omfang
Det forventes, at delaftale 1 vil omfatte 85% af det samlede forventede forbrug i rammeaftalens løbetid.
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Letsikrede hundebiler
1)Kort beskrivelse
Delaftale 2 – Letsikrede hundebiler med en tilladt totalvægt på max. 5 000 kg skal bygges på et grundkøretøj bestående af dobbeltkabine med chassis, og der skal på chassiset monteres en kasse med 6 hundebure. Køretøjets nyttelast skal minimum være 1 000 kg (efter opbygning).
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114200, 34100000, 34114000

3)Mængde eller omfang
Det forventes, at delaftale 2 vil omfatte 15% af det samlede forbrug i rammeaftalens løbetid.
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Ansøger skal være opmærksom på at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse krav fremgår af bilag til rammeaftalerne. Derudover er der i rammeaftalerne stilllet krav iht. iLO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.
Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalernes gennemførsel.
Det vil være et krav, at tilbudsgiver inden aftaleindgåelse fremlægger straffeattester på det personale, som skal levere service- og værkstedsydelser under rammeaftalen, således at kunden, ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, kan vurdere, hvorvidt det vil være forsvarligt at en eller flere af leverandørens personale håndterer kundens køretøjer.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation indlevere en underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i forsvars- og sikkerhedsdirektivet art. 39, stk. 1 og 2 nævnte situationer. Appendiks D skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person.
Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal tro- og love-erklæring afgives for hver deltager i sammenslutningen.

Kriterier angående underleverandørers personlige forhold (som kan føre til, at de afvises), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode den vindende tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for indholdet af den underskrevne tro- og love-erklæring, før rammeaftalerne underskrives. Dokumentationskravene fremgår af forsvars- og sikkerhedsdirektivets art. 39, stk. 3. En gyldig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller attest fra tilsvarende myndighed vil være gyldig dokumentation.
Dokumentationen må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dag, ordregiver anmoder om fremlæggelse heraf.
Fremlægger tilbudsgiver ikke dokumentation efter anmodning fra ordregiver, kan ordregiver tilbagekalde tildelingsbeslutningen, udelukke tilbudsgiveren fra udbudsproceduren, og herefter træffe en ny tildelingsbeslutning.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation udfylde og underskrive appendiks E.
Ansøger skal i appendiks E angive ansøgers egenkapital, samlede aktiver samt soliditetsgraden for det senest disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene foreligger. Derudover skal ansøger i appendiks E angive ansøgers omsætning for det senest disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Appendiks E skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person.
Ansøger bedes være særligt opmærksom på, at appendiks E skal vedlægges relevant dokumentation for virksomhedens økonomiske og finansielle formåen. Dokumentation kan almindeligvis føres ved at vedlægge enerklæring fra revisor eller virksomhedens årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste år, hvis offentliggørelse af årsregnskabet er foreskrevet i lovgivningen i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden seneste årsregnskab, skal der vedlægges information herom. Disse kan anføres i appendiks E.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører), beregnes ansøgers omsætning for ansøger og underleverandørerne samlet.
Såfremt ansøger består af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), beregnes ansøgers omsætning samlet. Der udfyldes alene ét appendiks E.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal være egnet til at opfylde den udbudte rammeaftale.
For at sikre dette, skal følgende mindstekrav til ansøgers egnethed være opfyldt:
1) Ansøgers soliditetsgrad skal som minimum være på 25% det seneste disponible regnskabsår;
2) Ansøgers omsætning skal udgøre mindst 390 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Kriterier angående underleverandørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de afvises)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal i sin anmodning om prækvalifikation aflevere følgende:
— Liste over de betydeligste leveringer af relevans for rammeaftalens genstand, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem (5) år, med angivelse af beløb, tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af disse leverancer inkl. kontaktperson. Appendiks F bedes benyttet.
Der kan maksimalt angives fem (5) referencer. Anføres der flere end fem (5) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de fem (5) første referencer.

Såfremt betaling for leverancer, angivet i referencelisten, er modtaget i anden valuta end DKK, bedes ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Ansøger skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som én reference. Bemærk venligst, at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end max fem (5) år fra anmodningsfristens udløb og ikke må vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i beskrivelsesfeltet forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot ”dags dato” til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.
Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumenter for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af køretøjer, opbygninger og værkstedsydelser, som svarer til den udbudte opgave.
Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt såfremt:
— Leverandøren har leveret komplekse opbyggede køretøjer som f.eks. ambulancer, brandbiler eller andre beredskabskøretøjer. Jo mere komplekst køretøj, desto mere positivt vægtes det,
— Kontraktens kompleksitet: Med det menes om alle de udbudte produkter og ydelser er leveret til samme kunde (grundkøretøj, opbygning og service/værkstedsydelser). Jo flere ydelser, der er leveret til samme kunde, desto mere positivt vægtes det. Med grundkøretøj menes et køretøj, inklusiv alt standardmonteret og eftermonteret udstyr, som kan bestilles via det pågældende køretøjs udstyrsliste. Med opbygning menes komponenter, som ikke fremgår af køretøjets udstyrsliste, men som blev monteret/specialopbygget, således at køretøjet kan anvendes til specifikke formål, fx hundekørsel, beredskabskørsel mv. Med service- og værkstedsydelser menes komplet servicering og reparation af køretøjerne,
— Referencekunderne er sammenlignelige med ordregiver. Med sammenlignelig kunde forstås at kunden er en beredskabsorganisation, som har udryknings-køretøjer, beredskabskøretøjer mv.
Det bemærkes, at der maksimalt kan angives 5 referencer, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristens udløb.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2019-000242
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
31.1.2020 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Det bemærkes, at intervallet for “Anslået værdi“ er bredt med henblik på at imødegå eventuelle uforudsete begivenheder i aftaleperioden. Ordregiver forventer, baseret på det nuværende behov, at anskaffe for ca. 195 000 000 DKK i aftaleperioden.
Ordregiver afholder i forbindelse med prækvalifkationsfasen et informationsmøde .Mødet forventes afholdt den 14.1.2020, kl.10:00 i København.
Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud uden at der gennemføres forhandlingsrunder.
Forhandlingsfasen starter med, at tilbudsgiverne afgiver et indledende tilbud. Herefter indledes forhandlinger med tilbudsgiverne på baggrund af det indledende tilbud. Der forventes alene gennemført ét forhandlingsmøde per tilbudsgiver. Møderne forventes afholdt i 2. kvartal 2020 i København.
Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Solidarisk hæftelse medfører at virksomheden, der afgiver støtteerklæring, skal med underskrive kontrakten. Derudover medfører solidarisk hæftelse at, såfremt hovedleverandøren misligholder kontrakten og dette medfører et økonomisk tab for ordregiver, kan ordregiver rette det økonomiske krav mod støttevirksomheden, såfremt hovedleverandøren ikke kan dække dette.
Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i forsvars- og sikkerhedsdirektivet artikel 45, hvis anmodningen eller tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2019