29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 611165-2023

10/10/2023    S195

Polska-Warszawa: Usługi drukowania i dostawy

2023/S 195-611165

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008040
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zych
E-mail: Piotr.zych@pgi.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Geologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa druku offsetowego i cyfrowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Numer referencyjny: EZP.26.147.2023
II.1.2)Główny kod CPV
79823000 Usługi drukowania i dostawy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku offsetowego i cyfrowego dla Państwowego Instytutu

Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego z podziałem na 2 części:

1.1. część 1: usługa druku offsetowego;

1.2. część 2: usługa druku cyfrowego.

2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

załączniku nr 1a do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1”;

załączniku nr 1b do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia dla części 2”;

załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy ramowej”.

Szczegółowe informacje na temat wymagań określono w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: usługa druku offsetowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79823000 Usługi drukowania i dostawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa druku offsetowego.

1. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

załączniku nr 1a do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1”;

załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy ramowej”.

2 Dotyczy Części 1 - Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) obejmują następujących pracowników:

2.1. operatora maszyn drukarskich;

2.2. introligatora.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena materiału (Om) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, w sytuacji gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: usługa druku cyfrowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79823000 Usługi drukowania i dostawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa druku cyfrowego.

1. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

załączniku nr 1b do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2”;

załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy ramowej”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena materiału (Om) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, w sytuacji gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1.1. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia – usługa druku offsetowego. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

1.1.1.1. jedną (1) usługę polegającą na drukowaniu w technice offsetowej książek o objętości co najmniej 100 stron każda oraz w minimalnym nakładzie 300 egzemplarzy;

1.1.1.2. jedną (1) usługę polegającą na drukowaniu w technice offsetowej atlasów o objętości co najmniej 100 stron każdy oraz w minimalnym nakładzie 300 egzemplarzy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w SWZ i Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz. U. 2022 poz. 835);

2. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1. Próbki w postaci dwóch wydrukowanych publikacji w ramach kryterium oceny ofert „Ocena materiału (Om)” spełniające poniższe wymagania:

1.1. wydrukowana publikacja techniką offsetową z umieszczoną nazwą Wykonawcy w stopce, w formacie A4 na papierze kredowym 90 g/m2 lub 100 g/m2, winna mieć od 100 do 200 stron, zawierająca zarówno ilustracje w pełnym kolorze (4+4) jak i pełnostronicowy tekst w kolorze czarnym, w oprawie miękkiej, klejonej (bez szycia);

1.2. wydrukowana publikacja techniką offsetową z umieszczoną nazwą Wykonawcy w formacie minimum A3 na papierze kredowym 90 g/m2 lub 100 g/m2, od 100 do 200 stron, przewaga druku w kolorystyce 4+4, w oprawie twardej po krótszym boku.

Próbki winny zostać dostarczone na adres Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, przed upływem terminu określonego w pkt 15.2 SWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej PIG-PIB:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Kancelaria Ogólna (parter budynku, pok. 1) czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15.

Próbka powinna zawierać dane Wykonawcy oraz zostać oznakowana w następujący sposób:

„Próbki do postępowania na usługę druku offsetowego i cyfrowego dla PIG-PIB”

(oznaczenie sprawy: EZP.26.147.2023)

Nie otwierać przed godziną 10:05 dnia 07.11.2023 r.”

Z uwagi na to, że próbki podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert „ocena materiału”, nie ma możliwości ich uzupełnienia. Niezłożenie próbek lub złożenie egzemplarzy o innych parametrach (w tym w liczbie mniejszej lub większej niż wymagana) spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

Koszty dostarczenia próbek oraz jej zwrotu ponosi Wykonawca.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ww. ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2023