Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 611245-2022

04/11/2022    S213

Polen-Warschau: Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen

2022/S 213-611245

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Sejmu
Nationale Identifikationsnummer: REGON 001103340
Postanschrift: ul. Wiejska 4/6/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maria Strzelecka
E-Mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Telefon: +48 226942369
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://sejm.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.sejm.gov.pl/zamowienia
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.sejm.gov.pl/zamowienia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kancelaria Sejmu
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Obsługa Sejmu i jego organów

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarie Sejmu za granicę

Referenznummer der Bekanntmachung: BIT.ZP.3021.43.2022.MS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63512000 Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarie Sejmu za granicę

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarie Sejmu za granicę w terminie 2 lata od podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy zł). 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywała się poprzez: miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (składanie ofert) oraz pocztę elektroniczną zamawiającego: e-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca powinien być członkiem IATA lub posiadać ważną akredytację IATA

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z Rozdzałem IV SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/12/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/02/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/12/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku okoliczności wskazanych: 1)w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2)w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp; 3)w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) 2 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. 3.Wykluczenie wykonawcy następuje na okres, o którym mowa w art. 111 Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy. 4.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:1)spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)certyfikat przynależności IATA (w przypadku linii lotniczych będących członkami IATA) lub ważną akredytację IATA; b)wykaz usług wraz z dowodami czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, - na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. III.2.4)a) tiret pierwsze Rozdziału I SWZ Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należycie wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c)oświadczenie o liczbie sprzedanych biletów lotniczych na trasach międzynarodowych – na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. III.2.4)a) tiret drugie Rozdziału I SWZ; d) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł - na potwierdzenie warunku opisanego w pkt. III.2.3); e) wykaz osób (kasjerów), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia (należy wskazać co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz o podstawie dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. III.2.4)b) tiret drugie Rozdziału I SWZ; f)oświadczenie o posiadaniu: -24h serwisu wraz z podaniem nr telefonu; -co najmniej 1 punktu sprzedaży na terenie Warszawy wraz z podaniem adresu; na potwierdzenie warunków, o których mowa w pkt. III.2.4)b) tiret pierwsze Rozdziału I SWZ;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Określa Dział IX "środki ochrony prawnej" ustawy Pzp (Dz. U. 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) c.d. do pkt VI.3) 2) brak podstaw wykluczenia: a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/10/2022