Bunuri - 611271-2019

24/12/2019    S248

Malta-Grand Harbour Valletta: Furnizarea de mobilier de birou și echipamente și mobilier de grădină pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil (Cipru)

2019/S 248-611271

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Adresă: Winemakers Wharf
Localitate: Grand Harbour Valletta
Cod NUTS: MT0 MALTA
Cod poștal: MRS 1917
Țară: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5794
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Azil

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de mobilier de birou și echipamente și mobilier de grădină pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil (Cipru)

Număr de referinţă: EASO/2019/767
II.1.2)Cod CPV principal
39130000 Mobilier de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

EASO intenționează să încheie un contract-cadru unic pentru furnizarea de mobilier de birou și echipamente și mobilier de grădină în Cipru.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39100000 Mobilier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru se reînnoiește automat de 3 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul, cu cel puțin 3 luni înainte de încheierea perioadei în curs.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/02/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/02/2020
Ora locală: 11:00
Locul:

Sediul EASO din Malta: Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet, data nașterii, naționalitate și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: contracts@easo.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate depune un recurs la organismul de soluționare menționat la punctul VI.4.1). Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1). În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/12/2019