Palvelut - 611283-2019

24/12/2019    S248

Suomi-Helsinki: Palveluja koskeva puitesopimus työn tukemiseksi rajoituksia, annos–vaste-vastaavuuksia, liitettä XIV, pysyviä orgaanisia haitta-aineita koskevien kysymysten sekä asiakirjojen arvioinnin alalla

2019/S 248-611283

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Postiosoite: Annankatu 18
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00121
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Finance Unit
Sähköpostiosoite: procurement@echa.europa.eu
Puhelin: +358 9686180
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.echa.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5819
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Palveluja koskeva puitesopimus työn tukemiseksi rajoituksia, annos–vaste-vastaavuuksia, liitettä XIV, pysyviä orgaanisia haitta-aineita koskevien kysymysten sekä asiakirjojen arvioinnin alalla

Viitenumero: ECHA/2019/355
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän palveluja koskevan puitesopimuksen tarkoituksena on hankkia tukea ECHAlle tieteellisen työn tekemiseksi rajoituksia, annos–vaste-vastaavuuksia, liitettä XIV, pysyviä orgaanisia haitta-aineita koskevien kysymysten sekä asiakirjojen arvioinnin alalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on avoin tarjouspyyntö. Tavoitteena on peräkkäisjärjestelmän mukaisten rinnakkaisten palveluja koskevien puitesopimuksien tekeminen vähintään 2 palveluntarjoajan kanssa palvelujen toimittamisesta Euroopan kemikaalivirastoa varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen alustava kestoaika on 2 vuotta, ja se voidaan uusia 2 kertaa 1 vuodeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen liitteessä I olevien yhteisten säännösten kohdan 11.1 alakohdan e sekä kohdan 11.4 nojalla ECHA varaa mahdollisuuden käynnistää neuvottelumenettelyn tämän tarjouspyynnön seurauksena valitun sopimusosapuolen kanssa, kun kyseessä ovat uudet palvelut, jotka annetaan uudelleen toimeksi, 3 vuoden ajan alkuperäisen sopimuksen allekirjoittamisesta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Puitesopimuksen yhteydessä allekirjoitettavat erillissopimukset vaativat, että sopimusosapuoli ei ole ammattiin liittyvässä eturistiriitatilanteessa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-550863
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/02/2020
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/02/2020
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Tarjousten julkinen avaustilaisuus pidetään Euroopan kemikaaliviraston toimitiloissa, osoitteessa Telakkaranta, Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, SUOMI.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tämän hankintamenettelyn tarjoajille ja osallistujille ilmoitetaan, että unionin taloudellisten etujen suojelemiseksi tarjoajien ja osallistujien henkilökohtaiset tiedot voidaan välittää sisäiselle tarkastusyksikölle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimelle tai Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF). Hankintaviranomainen ja OLAF saattavat myös tarkastaa tämän hankintamenettelyn perusteella tehtävän sopimuksen toteutuksen tai vaatia tarkastusta kyseisestä toteutuksesta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +358 4303-1
Faksi: +358 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Tarjoajat voivat toimittaa mahdolliset sopimuksentekomenettelyä koskevat huomautukset kohdassa I.1) ilmoitetulle hankintaviranomaiselle. Epäiltäessä hallinnollista epäkohtaa asiasta voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona kantelun perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kantelu ei vaikuta muutoksenhaun määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa. Muutosta on haettava kohdassa VI.4.1) mainitulta elimeltä 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Postiosoite: Annankatu 18
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00121
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: procurement@echa.europa.eu
Puhelin: +358 9686180
Internetosoite: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/12/2019