Услуги - 611320-2019

24/12/2019    S248

Бeлгия-Брюксел: Одит и консултации в областта на устойчивото обществено хранене

2019/S 248-611320

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски комитет на регионите (КР)
Пощенски адрес: Rue Belliard 101
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
Електронна поща: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cor.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)
Пощенски адрес: Rue Belliard 99
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
Електронна поща: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eesc.europa.eu
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5833
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Одит и консултации в областта на устойчивото обществено хранене

Референтен номер: CdR/DL/66/2019
II.1.2)Основен CPV код
71317210 Консултантски услуги относно въздействието върху здравето и безопасността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Комитетът на регионите, наричан по-долу „възлагащ орган“ възнамерява да възложи обществена поръчка, с цел сключване на рамков договор за услуги по одит и консултации за осигуряване доброто изпълнение на услугите по текущото устойчиво обществено хранене по отношение на техническите спецификации на поръчка № CDR/DL/35/2019 „Концесия за услуги и предоставяне на свързани услуги по устойчиво обществено хранене в сградите на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския комитет на регионите в Брюксел“, както и на всички приложими стандарти във връзка с общественото хранене.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 348 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79415000 Консултантски услуги по управление на производството
71610000 Изпитания и анализ на химичен състав и чистота
71620000 Услуги, свързани с анализи
55321000 Услуги по приготвяне на храни за консумация
55322000 Услуги по готвене на храни
55330000 Услуги на други заведения за бързо хранене
55500000 Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
55511000 Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално
55512000 Услуги по управление на столове
55520000 Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел, Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1) провеждане на операциите по проверка и контрол на техническите спецификации на поръчка № CDR/DL/35/2019 „Концесия за услуги и предоставяне на свързани услуги по устойчиво обществено хранене в сградите на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския комитет на регионите в Брюксел“;

2) консултации и помощ във връзка с устойчивото обществено хранене.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 348 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/02/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/02/2020
Местно време: 15:00
Място:

Европейски комитет на регионите, Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2019