Услуги - 611320-2019

24/12/2019    S248

Бeлгия-Брюксел: Одит и консултации в областта на устойчивото обществено хранене

2019/S 248-611320

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски комитет на регионите (КР)
Пощенски адрес: Rue Belliard 101
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
Електронна поща: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.cor.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)
Пощенски адрес: Rue Belliard 99
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
Електронна поща: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5833
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Одит и консултации в областта на устойчивото обществено хранене

Референтен номер: CdR/DL/66/2019
II.1.2)Основен CPV код
71317210 Консултантски услуги относно въздействието върху здравето и безопасността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Комитетът на регионите, наричан по-долу „възлагащ орган“ възнамерява да възложи обществена поръчка, с цел сключване на рамков договор за услуги по одит и консултации за осигуряване доброто изпълнение на услугите по текущото устойчиво обществено хранене по отношение на техническите спецификации на поръчка № CDR/DL/35/2019 „Концесия за услуги и предоставяне на свързани услуги по устойчиво обществено хранене в сградите на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския комитет на регионите в Брюксел“, както и на всички приложими стандарти във връзка с общественото хранене.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 348 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79415000 Консултантски услуги по управление на производството
71610000 Изпитания и анализ на химичен състав и чистота
71620000 Услуги, свързани с анализи
55321000 Услуги по приготвяне на храни за консумация
55322000 Услуги по готвене на храни
55330000 Услуги на други заведения за бързо хранене
55500000 Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
55511000 Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално
55512000 Услуги по управление на столове
55520000 Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел, Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1) провеждане на операциите по проверка и контрол на техническите спецификации на поръчка № CDR/DL/35/2019 „Концесия за услуги и предоставяне на свързани услуги по устойчиво обществено хранене в сградите на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския комитет на регионите в Брюксел“;

2) консултации и помощ във връзка с устойчивото обществено хранене.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 348 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/02/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/02/2020
Местно време: 15:00
Място:

Европейски комитет на регионите, Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2019