Υπηρεσίες - 611355-2019

24/12/2019    S248    Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: AO 10714 — Έλεγχος και παροχή συμβουλών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης

2019/S 248-611355

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: 2, rue Mercier
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2985
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op-appels-offres@publications.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 292944331

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://op.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Belliard 80
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op-appels-offres@publications.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/portal/en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 175
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op-appels-offres@publications.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ταχ. διεύθυνση: Sonnemannstrasse 20
Πόλη: Frankfurt
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Ταχ. κωδικός: 60314
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op-appels-offres@publications.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/html/index.en.html

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Ταχ. διεύθυνση: Rond-Point Schuman 9A
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op-appels-offres@publications.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5159
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

AO 10714 — Έλεγχος και παροχή συμβουλών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης

Αριθμός αναφοράς: AO 10714
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη - CA43 - CA38 - FG12 - JA17 - JA18 - RC05
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως 2 οικονομικών φορέων για την παροχή :

— ελέγχου και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης, και

— συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92510000 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχείων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, καθώς και οι εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή ελέγχου και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο/Οι επιτυχής/επιτυχόντες υποψήφιος/υποψήφιοι θα παράσχει/παράσχουν στις ομάδες αρχειοθέτησης των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ την ακόλουθη υποστήριξη όσον αφορά τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τη διακυβέρνηση:

— υπηρεσίες ελέγχου – μέσω του ελέγχου των μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων ψηφιακής διαφύλαξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα, η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και η προσβασιμότητα των αρχειοθετημένων δεδομένων με την πάροδο του χρόνου,

— παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών – μέσω της παροχής καθοδήγησης και τεχνογνωσίας στις τεχνικές πτυχές της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/02/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/02/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων στο Λουξεμβούργο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προσφορών (eTendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5159

Αιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω eTendering.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής (e-Submission) που διατίθεται από τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

Οι προσφορές που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή) δεν θα ληφθούν υπόψη.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/12/2019