Supplies - 611416-2020

18/12/2020    S247

Polska-Warszawa: Urządzenia wieży kontrolnych

2020/S 247-611416

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

Numer referencyjny: 52/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)Główny kod CPV
34962100 Urządzenia wieży kontrolnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45213330 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300 Betonowanie
45262210 Fundamentowanie
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232330 Wznoszenie masztów antenowych
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
32344250 Instalacje radiowe
32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45232332 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
34962210 Symulacja kontroli ruchu lotniczego
34962220 Systemy kontroli ruchu lotniczego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Port Lotniczy Lublin – ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, POLSKA.

2. OKRL na terenie lotniska Rzeszów – Jasionka 945, 36-002 Jasionka, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „Dodatkowe funkcjonalności systemu Remote Tower” podzielone zostało na podkryteria – szczegółowe informacje wraz z punktacją za poszczególne podkryteria zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce przedmiotowego postępowania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 100-239556
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie faktyczne:

Cena jedynej oferty złożonej postępowaniu w wysokości 14 999 863,12 EUR (netto) / 18 449 831,65 EUR (brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 25 604 910,00 PLN brutto i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2020