Works - 611555-2019

Submission deadline has been amended by:  147287-2020
24/12/2019    S248

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 248-611555

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pálffy Katalin
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274521
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001541092019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001541092019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szekszárdi Vendéglátó Szakképző Iskola felújítása

Hivatkozási szám: EKR001541092019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szekszárdi Szakképzési Centrum – Vendéglátó Szakképző Iskola iskolaépületének teljes körű felújítás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45421143 Sötétítő beszerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megvalósulás helyszíne:

Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskola

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

Hrsz.: 4000/2

Kivitelezési feladat:

Elkészítendő a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskola meglévő, nettó 3294,21m2 alapterületű, 3 szintes épületének teljes körű rekonstrukciója, belső átalakítása és részbeni bővítése, akadálymentesítéssel, udvartér rendezésével, jogerős építési engedély és kiviteli tervek alapján.

A meglévő iskolaépület egy egyszerű tömegképzésű épület, mely két hasábformájú épülettömegből áll. Az egyik tömeg keskenyebb, a másik tömeg szélesebb, magasságuk megegyezik. Az épület szerkezetét tekintve egy falazott rendszerű épület, mely Bohn födémrendszerrel készült. A zárószerkezet egy lapos tetős megoldás, ebből kifolyólag belső csapadékvíz elvezetési rendszer van jelen. A nyílászáró szerkezetek a fal külső síkjától továbbnyújtott acél tartószerkezetre vannak szerelve. A tartószerkezet külső oldalról fémlemezzel van burkolva.

Az épület belső kialakításából adódóan nem tudta teljes mértékben kielégíteni egy szakképző intézménnyel szemben támasztott követelményeket, másrészt az épület talajvizes területre épült, mely idővel beázást okozott az alagsorban. A szintek nagy része használhatatlanná vált egy csőtörést követően, ami a keleti épülettömbben alakult ki, ez a szintek leázásához vezetett. A probléma jelenleg is fennáll, így az épület azon része használhatatlan.

A Megrendelő célja, hogy az épületet felújítsa, és kis mértékben bővítse, a belső terek átalakításával, a földszint és az első emelet egyidejű akadálymentesítésével - korlátlift beépítésével. Az átépítésre kerülő épület belső kiosztása átalakításra kerül, nyílászárókat cserélni kell, az épület külső hőszigetelést, tetőszigetelés cserélendő. Az épület főbejárati részén kibővítés épül. Az épületen belül cukrász tanműhely, tankonyha, tanétterem alakítandó ki. Az épület nem csak építészetileg, de gépészeti és elektromos hálózat terén is felújításra kerül. A gépészeti felújítás az épület teljes fűtés,- és hűtési rendszerét érinti. A tervekben meghatározott helyiségek Fan-Coilos hűtési technológiával lesznek ellátva. További rendszerkiépítésként megjelenik a napelemes rendszer is. A vízellátás az előzőekben említett csőtörés miatt teljes egészében cserélődik. A kiépített, meglévő villamos rendszer - beleértve a gyenge- és az erősáramot szintén átépítésre kerül. A villamos rendszerek igazodnak a tervezett helyiségekben alkalmazandó eszközök elektromos ellátásához, valamint az épületben kialakítandó gyengeáramú hálózat is. Az épület keleti végénél két épület elbontandó, az egyik könnyűszerkezetes, nyeregtetős építmény, ennek héjazata azbesztet tartalmaz. A másik bontandó épület lapostetős, tégla falazatú. Az udvartér rendezésére, új térburkolatok kialakítására is sor kerül. A tantermek nettó alapterülete (kiszolgáló helyiségek, folyosók stb. nélkül): 988,76 m2.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 400
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7) pontban rögzített 400 nap naptári napokban értendő és a szerződés hatályba lépésétől számítódik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó,és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alk.igazolásában résztvevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási módok:

Az ajánlatban a Kbt.67.§(1)bek.-re tekintettel (mind a MAGYARORSZÁGi letelepedésű,mind a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett) AT-nek, valamint adott esetben az alk.igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek a 321/2015. Kr. (továbbiakban: Kr.) 15.§(1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD-ban) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat az AK Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására szükséges benyújtani az alábbiak szerint:

MAGYARORSZÁGi letelepedésű AT, valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) vonatkozásában a Kr.8.§-a szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett AT esetében AK a Kr.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1)bek. k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában ATnek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóság tartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.67.§(3) bek.-re, a Kr.3.§(3)és(5) bek.-re, a Kr.12-14.,16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére. Foly.ba lévő vált.bejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.

Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság:

Igazolási mód:

Az alkalmasság előzetes igazolása a Kr.2.§(5)bek. alapján az EEKD benyújtásával történik az ajánlatban az EEKD IV. rész„α” szakaszának megjelölésével, utólagos igazolás a Kbt.69.§ alapján AK erre vonatkozó kifejezett felhívására.

SZ1) A Kbt.65.§(1)bek. c) pontja, a Kr.26.§(1)bek. a) pontja és 26.§(2)bek.-e, valamint a 322/2015. Kr. 21.§(1)bek. alapján a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd.-i szereplőesetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban (Étv.) szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján,nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A Kbt.65.§(6)-(7),(11)bek., 69.§(11)bek. is irányadó.A kivitelezési tevékenységet végző AT, alváll, kapac.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát az ép.kiv.nyilv.-ba.

Az alk. minimumkövetelménye(i):

SZ1) Alkalmatlan AT,amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd.-i szereplő, ha AK Kbt.69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni,hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mell. szerinti hasonló nyilvántartásba.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1)-M3)

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD) történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§ (1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és a 2.§ (5) bek.-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész .α pont kitöltése. Az igazoló dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ bek. alapján. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Igazoló dokumentumok:

M1) A Kbt.65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! Amennyiben AT a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy AK a Kr. 22. § (5) bek.-nek megfelelően jár el. Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy AK ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M2) A Kbt.65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a felhívás III.1.3.) M2) pont tekintetében megajánlott adott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).

M3) A Kbt.65.§(1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján AT csatolja az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványt, vagy a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Folyt.köv.: a felhívás VI.4.3) pontjában

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik:

M1) A jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) közhasználatú építmény felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési referenciával, amely legalább nettó 2 400 m2 alapterületű épületre vonatkozik, és amely épületgépészeti, erős- és gyengeáramú épületvillamossági, építészeti, tartószerkezeti és útépítési valamint csapadékvíz-elvezetési és/vagy csapadékvíz-csatorna építési munkákat foglalt magába.

Az előírt alkalmassági követelménynek történő megfelelést Ajánlattevő legfeljebb 2 darab referenciából igazolhatja.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Közhasználatú építmény: Étv. 2. § 9. pont.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

M2)1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik;

M2)2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik,

M2)3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik;

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

A Kbt. 65. § (10) bek.-ben foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével AK a kivitelezési munka irányítását, alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ATk egyike végezze el.

M3) ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), „épületek építése” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem csatolta a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket AT a teljesítés során alkalmazni tud.

A Kr.24. § (4) bek.-ben foglaltak értelmében AK kizárólag abban az esetben fogadja el az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a nettó(n) vállalkozói díj(VD) 30 %-ának megfelelő mértékű előleget(E) biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. E elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződés tervezet(SZT)tartalmazza.Tartalékkeret(TK): n VD 10 %-a. AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT): teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 2-2 %-a), késedelmi-,hibás teljesítési-,meghiúsulási-, szerződésszegési kötbér. Jótállás:24hónap.A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 11 darab részszámla,1db végszámla nyújtható be.A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;Kbt. 27/A.§, 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.

A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/02/2020
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/02/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 9.1.2020 11:00 óra. Találkozás helye: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) A III. 1. 2) és III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK. A 2-4. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

6) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF /év limitű építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra (kifejezetten az alábbiak szerint):

— a Munkaterületen található építőanyagra, segédanyagra pótlási értéken, berendezésre műszaki avult értéken,

— a Szerződés szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknek, különösen a környező épületekben, utakban okozott vagyoni kárra,

— a keresztfelelősségre (hogy a biztosítási kötvény mind a nyertes ajánlattevő, mind pedig az Ajánlatkérő, mint külön biztosítottak részére fedezetet nyújtson),

— a nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozók munkavállalóin kívül bármely, a Munkaterületen tartózkodó személy halála, vagy sérülése, továbbá bármely vagyoni kár, vagy veszteség esetére, amely a Szerződés teljesítésével összefüggésben az Ajánlatkérőt éri.

ATnek szándéknyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozóan.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

11) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 Ft

A befizetés helye (AK számlaszáma): Magyar Államkincstár 10032000-01501559-00000000

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

A biztosíték teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

Folyt. köv.: VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A III.1.3) pont folytatása: A Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 24.§ (1) bek.-re. A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

A VI.3) pont folytatása: 13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) A 2., 3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében ATnek meg kell adnia a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat. A 2., 3., és 4. értékelési részszempontok tekintetében a szakemberek között az átfedés megengedett.

15) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

16) A részajánlattétel kizárásának indoka: AK egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

17. Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

18. AK a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

19. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/ 2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány dönt.

20. 20. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, és az ajánlata részeként benyújtani, amely az alábbi elemekből áll:

— Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempont vonatkozásában, a szakmai ajánlat részeként, az ajánlatban árazott költségvetést kell csatolnia,

— A 2., 3., és 4. értékelési részszempont vonatkozásában, az ajánlathoz csatolni kell az értékelési részszempontok szerinti vállalást alátámasztó dokumentumokat (ajánlattevői nyilatkozat és a szakember szakmai önéletrajza), amelyekben a szakember Felolvasólapon feltüntetett többlet szakmai tapasztalata alátámasztásra kerül az ajánlattevő részéről.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2019