29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 611820-2020

18/12/2020    S247

Hiszpania-Palma: Pompy wodne

2020/S 247-611820

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gerencia de Emaya, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A07000029
Adres pocztowy: Camino de los Reyes, 400, edificio central de Son Pacs
Miejscowość: Palma
Kod NUTS: ES532 Mallorca
Kod pocztowy: 07010
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S. A.
E-mail: licitacions@emaya.es
Tel.: +34 971774305
Faks: +34 971774310
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.emaya.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lY1%2FYztOcx4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Otras entidades del sector público
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Suministro de equipos de bombeo para estaciones de agua residual y potable con características técnicas más avanzadas, con posibilidad de trabajar conjuntamente con equipos de regulación de velocidad, mejorando el control de caudal deseado, aumentando rendimientos y reduciendo los consumos energéticos

Numer referencyjny: 937_SBM_0619
II.1.2)Główny kod CPV
42122130 Pompy wodne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Suministro de equipos de bombeo para estaciones de agua residual y potable con características técnicas más avanzadas, con posibilidad de trabajar conjuntamente con equipos de regulación de velocidad, mejorando el control de caudal deseado, aumentando rendimientos y reduciendo los consumos energéticos.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 641 106.44 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lote 1. Bombas sumergidas multi etapa para sondeos de agua potable

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
42122000 Pompy
42122230 Pompy podawcze
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES532 Mallorca
II.2.4)Opis zamówienia:

Lote 1. Bombas sumergidas multi etapa para sondeos de agua potable.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lote 2. Bombas sumergidas multi etapa con motor invertido por sondeos de agua potable

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
42122000 Pompy
42122230 Pompy podawcze
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES532 Mallorca
II.2.4)Opis zamówienia:

Lote 2. Bombas sumergidas multi etapa con motor invertido por sondeos de agua potable.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lote 3. Bombas inmergidas para agua residual con pre rotación

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
42122000 Pompy
42122230 Pompy podawcze
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES532 Mallorca
II.2.4)Opis zamówienia:

Lote 3. Bombas inmergidas para agua residual con pre rotación.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lote 4. Bombas sumergidas para residual sin pre rotación

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
42122000 Pompy
42122230 Pompy podawcze
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES532 Mallorca
II.2.4)Opis zamówienia:

Lote 4. Bombas sumergidas para residual sin pre rotación.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Declarar la urgencia del procedimiento con la intención de no tener que prolongar más tiempo del preciso situaciones contractuales anómalas provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19, respetar todos los principios de contratación establecidos en la LCSP, y garantizar la prestación de todos los servicios esenciales inherentes a Emaya, de acuerdo al artículo 119 de la LCSP, ya que es preciso acelera su adjudicación por interés público. Todos los plazos previstos en este pliego se verán reducidos a la mitad, con las excepciones previstas en el artículo 119.2 b de la LCSP.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 114-275964
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ID 2447
Część nr: 1
Nazwa:

Lote 1. Bombas sumergidas multi etapa para sondeos de agua potable

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Electro Hidráulica Manacor, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A57675340
Adres pocztowy: C/ Ferrers, 10
Miejscowość: Manacor
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 07500
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 81 200.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 200.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ID 2444
Część nr: 2
Nazwa:

Lote 2. Bombas sumergidas multi etapa con motor invertido por sondeos de agua potable

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Indar Máquinas Hidráulicas, S. L.
Krajowy numer identyfikacyjny: B20762613
Adres pocztowy: Barrio Altamira, pol. ind. Txara, s/n
Miejscowość: Besain
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 20200
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 102 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 102 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ID 2440
Część nr: 3
Nazwa:

Lote 3. Bombas inmergidas para agua residual con pre rotación

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ing. de bombeo Hidrostal, S. L. c/ Joan Martorell, 35, bajo
Adres pocztowy: C/ Joan Martorell, 35
Miejscowość: Ribarroja de Túria
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 46190
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 325 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 307 151.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ID 2446
Część nr: 4
Nazwa:

Lote 4. Bombas sumergidas para residual sin pre rotación

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instalaciones Hidráulicas, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A07056344
Adres pocztowy: C/ Ca Na Melis, 18
Miejscowość: Palma de Mallorca
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 07007
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 176 600.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 150 755.44 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Emaya, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S. A.
Adres pocztowy: Camí dels Reis, 400
Miejscowość: Palma
Kod pocztowy: 07010
Państwo: Hiszpania
E-mail: licitacions@emaya.es
Adres internetowy: https://www.emaya.es/ES/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2020