Diensten - 611994-2021

30/11/2021    S232

Nederland-Zwolle: Dienstverlening door ingenieurs

2021/S 232-611994

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwolle
Nationaal identificatienummer: 08218173
Postadres: Lübeckplein 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8017 JZ
Land: Nederland
Contactpersoon: R. Stoutmeijer
E-mail: r.stoutmeijer@ssc-ons.nl
Telefoon: +31 50070474
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwolle.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Kampen
Nationaal identificatienummer: 77802985
Postadres: Burgemeester Berghuisplein 1
Plaats: Kampen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8261 DD
Land: Nederland
Contactpersoon: R. Stoutmeijer
E-mail: R.stoutmeijer@ssc-ons.nl
Telefoon: +31 50070474
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kampen.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ingenieursadviesdiensten

Referentienummer: Gemeente Zwolle & Kampen
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van deze uitvraag betreft twee raamovereenkomsten voor ingenieursadviesdiensten voor de gemeenten Zwolle en Kampen. De uitvraag is verdeeld in twee percelen, verdeeld naar dienstverlening voor gemeente Zwolle c.q. gemeente Kampen. Beide percelen betreffen 7 expertisegebieden, met daaraan gekoppeld vakgebieden en kerncompetenties (hierbij is wel sprake van verschillen tussen de beide percelen).

Wij hebben de vereisten van de inschrijving zo laag mogelijk gehouden, zodat ook kleine bureaus en zzp-ers kunnen inschrijven. Het aantal raamcontractanten wordt niet op voorhand beperkt. Partijen die beschikken over een of meerdere kerncompetenties per vakgebied komen in aanmerking voor de raamovereenkomst(en). Inhuur- en detacheringsopdrachten maken geen onderdeel uit van deze uitvraag.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 23 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71500000 Diensten in verband met de bouw
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
71700000 Meet- en controlediensten
71800000 Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De scope van deze uitvraag betreft twee raamovereenkomsten voor ingenieursadviesdiensten voor de gemeenten Zwolle en Kampen. De uitvraag is verdeeld in twee percelen, verdeeld naar dienstverlening voor gemeente Zwolle c.q. gemeente Kampen. Beide percelen betreffen 7 expertisegebieden, met daaraan gekoppeld vakgebieden en kerncompetenties (hierbij is wel sprake van verschillen tussen de beide percelen).

Wij hebben de vereisten van de inschrijving zo laag mogelijk gehouden, zodat ook kleine bureaus en zzp-ers kunnen inschrijven. Het aantal raamcontractanten wordt niet op voorhand beperkt. Partijen die beschikken over een of meerdere kerncompetenties per vakgebied komen in aanmerking voor de raamovereenkomst(en). Inhuur- en detacheringsopdrachten maken geen onderdeel uit van deze uitvraag.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gegund op basis van vakgebieden en de aansluiting van referenties en toelichting hierop.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71500000 Diensten in verband met de bouw
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
71700000 Meet- en controlediensten
71800000 Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De scope van deze uitvraag betreft twee raamovereenkomsten voor ingenieursadviesdiensten voor de gemeenten Zwolle en Kampen. De uitvraag is verdeeld in twee percelen, verdeeld naar dienstverlening voor gemeente Zwolle c.q. gemeente Kampen. Beide percelen betreffen 7 expertisegebieden, met daaraan gekoppeld vakgebieden en kerncompetenties (hierbij is wel sprake van verschillen tussen de beide percelen).

Wij hebben de vereisten van de inschrijving zo laag mogelijk gehouden, zodat ook kleine bureaus en zzp-ers kunnen inschrijven. Het aantal raamcontractanten wordt niet op voorhand beperkt. Partijen die beschikken over een of meerdere kerncompetenties per vakgebied komen in aanmerking voor de raamovereenkomst(en). Inhuur- en detacheringsopdrachten maken geen onderdeel uit van deze uitvraag.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gegund op basis van vakgebieden en de aansluiting van referenties en toelichting hierop.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 060-151331
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABT
Nationaal identificatienummer: 09110804
Postadres: Arnhemsestraatweg 358
Plaats: Velp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6881 NK
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@abt.eu
Telefoon: +31 263683407
Internetadres: http://www.abt.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adviesbureau Weersink & Van Der Loo
Nationaal identificatienummer: 301709360000
Postadres: Lorentzlaan151
Plaats: Zeist
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3707 HE
Land: Nederland
E-mail: rene.weersink@planet.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alcedo B.V.
Nationaal identificatienummer: 08108022
Postadres: Ondernemersweg, 3
Plaats: Holten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7451 PK
Land: Nederland
E-mail: erik.willighagen@alcedo.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alferink van Schieveen
Nationaal identificatienummer: 05034833
Postadres: Dokter van Wiechenweg 10
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8025 BZ
Land: Nederland
E-mail: info@a-vs.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anacon-Infra BV
Nationaal identificatienummer: 08090723
Postadres: Korenbree 34A
Plaats: Borculo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7226 LR
Land: Nederland
E-mail: a.woestenenk@anacon-infra.nl
Telefoon: +31 545272275
Internetadres: http://www.anacon-infra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antea Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 29021830
Postadres: Postbus 24
Plaats: Heerenveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8440 AA
Land: Nederland
E-mail: hillie.otter@anteagroup.nl
Telefoon: +31 651179678
Fax: +31 513633353
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arane Adviseurs in verkeer en vervoer BV
Nationaal identificatienummer: 62798219
Postadres: Groen van Prinsterersingel 43b
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2805 TD
Land: Nederland
E-mail: e.smits@arane.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 09036504
Postadres: Postbus 220
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3800 AE
Land: Nederland
E-mail: ellen.rietveld@arcadis.com
Telefoon: +31 646132440
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ATENSUS
Nationaal identificatienummer: 58068775
Postadres: Dr. Larijweg 113
Plaats: RUINERWOLD
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7961 NR
Land: Nederland
E-mail: info@atensus.nl
Telefoon: +31 522744034
Internetadres: http://www.atensus.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ATKB
Nationaal identificatienummer: 27177140
Postadres: Baron de Coubertinlaan 3
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2719EN
Land: Nederland
E-mail: m.vanlochem@at-kb.nl
Telefoon: +31 881153200
Internetadres: http://www.at-kb.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aveco de Bondt Amersfoort
Nationaal identificatienummer: 06061679
Postadres: Postbus 202
Plaats: Rijssen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7460AE
Land: Nederland
E-mail: edkant@avecodebondt.nl
Telefoon: +31 0343523100
Internetadres: http://www.avecodebondt.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Binddd
Nationaal identificatienummer: 69579121
Postadres: Verlengde Veenlaan 21
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9621TP
Land: Nederland
E-mail: l.thoma@binddd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bioclear earth B.V.
Nationaal identificatienummer: 02044410
Postadres: Rozenburglaan 13
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9727 DL
Land: Nederland
E-mail: specht@bioclearearth.nl
Telefoon: +31 505718455
Internetadres: http://www.bioclearearth.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BK Ingenieurs
Nationaal identificatienummer: 34082755
Postadres: Zadelmakerstraat 150
Plaats: Velserbroek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1991 JE
Land: Nederland
E-mail: ronald.kaasenbrood@bkingenieurs.nl
Telefoon: +31 235384646
Fax: +31 235393425
Internetadres: http://www.bkingenieurs.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V.
Nationaal identificatienummer: 58074201
Postadres: Singel 60
Plaats: Grou
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9001XP
Land: Nederland
E-mail: e.wagenaar@bodemvisie.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bombs Away B.V.
Nationaal identificatienummer: 53705165
Postadres: Maliebaan 74
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3581 CV
Land: Nederland
E-mail: Tycho@bombsaway.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BonoTraffics bv
Nationaal identificatienummer: 05062872
Postadres: IJsselkade 60
Plaats: Kampen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8261 AH
Land: Nederland
E-mail: jmazier@bonotraffics.nl
Telefoon: +31 383371720
Fax: +31 388450133
Internetadres: http://www.bonotraffics.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouwkundig Adviesbureau Zwolle BV
Nationaal identificatienummer: 05075738
Postadres: Grote Voort 291B
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8041 BL
Land: Nederland
E-mail: gborgmeier@baz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brink Management / Advies BV
Nationaal identificatienummer: 27126635
Postadres: Stationsplein 45, A6002
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3013 AK
Land: Nederland
E-mail: tenders.bma@brink.nl
Telefoon: +31 102370000
Internetadres: http://www.brink.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BugelHajema Adviseurs
Nationaal identificatienummer: 04030709
Postadres: Vaart NZ 50
Plaats: Assen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9401 GN
Land: Nederland
E-mail: projectassistent@bugelhajema.nl
Telefoon: +31 592316206
Internetadres: http://www.bugelhajema.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bureau Maris bv
Nationaal identificatienummer: 39066320
Postadres: Gildenveld 18
Plaats: Zeewolde
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3892DG
Land: Nederland
E-mail: info@bureau-maris.nl
Telefoon: +31 365220971
Internetadres: http://www.bureau-maris.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bureau Schmidt B.V.
Nationaal identificatienummer: 68445326
Postadres: Westerplantage 15
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8911 DC
Land: Nederland
E-mail: info@bureauschmidt.nl
Telefoon: +31 587920020
Internetadres: http://www.bureauschmidt.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buro Hollema B.V.
Nationaal identificatienummer: 01123315
Postadres: Asserstraat 12
Plaats: Rolde
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9451 AC
Land: Nederland
E-mail: a.reurink@burohollema.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buro Hoogstraat B.V.
Nationaal identificatienummer: 38021357
Postadres: Kerkplein 5
Plaats: Olst
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8121 BM
Land: Nederland
E-mail: fabian.harbers@burohoogstraat.nl
Telefoon: +31 570563083
Internetadres: http://www.burohoogstraat.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: buro MA.AN
Nationaal identificatienummer: 24338546
Postadres: Vasteland 12m
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011BL
Land: Nederland
E-mail: andre@buromaan.nl
Telefoon: +31 104133025
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cicom & Copier BV
Nationaal identificatienummer: 71987894
Postadres: Bonnetstraat 31
Plaats: Ede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6718 XN
Land: Nederland
E-mail: r.speldenbrink@cicomcopier.nl
Telefoon: +31 318253500
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CivielMediair
Nationaal identificatienummer: 64637840
Postadres: Burgemeester Trooststraat 2
Plaats: Waddinxveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2741 TV
Land: Nederland
E-mail: Robbert@civielmediair.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Civitas Advies
Nationaal identificatienummer: 08060888
Postadres: Zwenkgrasstraat 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1313 LC
Land: Nederland
E-mail: jtimmer@civitas-advies.nl
Telefoon: +31 365359360
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clafis Ingenieus
Nationaal identificatienummer: 01105589
Postadres: Burgemeester Falkenaweg 54
Plaats: Heerenveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8442 LE
Land: Nederland
E-mail: info@clafis.com
Telefoon: +31 513640798
Fax: +31 513624233
Internetadres: http://www.clafis.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De Slijpkruik BV
Nationaal identificatienummer: 09092182
Postadres: Wekeromsebuurtweg 18
Plaats: Wekerom
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6733 BE
Land: Nederland
E-mail: top@deslijpkruik.nl
Telefoon: +31 318655626
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DGMR Industrie, Verkeer & Milieu BV
Nationaal identificatienummer: 09142408
Postadres: Van Pallandtstraat 9-11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6814 GM
Land: Nederland
E-mail: ln@dgmr.nl
Telefoon: +31 263512141
Internetadres: http://www.dgmr.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 32
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DHM infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 30219247
Postadres: Kerklaan 5
Plaats: Vinkeveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3645ES
Land: Nederland
E-mail: dhm@dhm-infra.nl
Telefoon: +31 297266354
Internetadres: http://www.dhm-infra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 33
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dion Vastgoed Support
Nationaal identificatienummer: 05065246
Postadres: J.C. Kellerlaan 8a
Plaats: Hardenberg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7772 SG
Land: Nederland
E-mail: info@dionvastgoedsupport.nl
Telefoon: +31 523208228
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DTV Consultants BV
Nationaal identificatienummer: 20104672
Postadres: Oranjesingel 2
Plaats: Breda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4811 CM
Land: Nederland
E-mail: inhuur@dtvconsultants.nl
Telefoon: +31 765136600
Internetadres: http://www.dtvconsultants.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 35
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DWA installatie- en energieadvies
Nationaal identificatienummer: 29029243
Postadres: Duitslandweg 4
Plaats: Bodegraven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2411 NT
Land: Nederland
E-mail: huisman@dwa.nl
Telefoon: +31 881635300
Fax: +31 881635301
Internetadres: http://www.dwa.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 36
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecogroen
Nationaal identificatienummer: 05073385
Postadres: Zuiderzeelaan 53
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8017 JV
Land: Nederland
E-mail: g.engelbertink@ecogroen.nl
Telefoon: +31 384236464
Internetadres: http://www.ecogroen.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 37
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Econsultancy
Nationaal identificatienummer: 13038286
Postadres: Rijksweg Noord 39
Plaats: Swalmen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6071 KS
Land: Nederland
E-mail: hartingsveld@econsultancy.nl
Telefoon: +31 475504961
Internetadres: http://www.econsultancy.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 38
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geofoxx
Nationaal identificatienummer: 06056452
Postadres: Eektestraat 10-12
Plaats: Oldenzaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7570 AC
Land: Nederland
E-mail: j.vandewiel@geofoxx.nl
Telefoon: +31 182729000
Internetadres: http://www.geofox-lexmond.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 39
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Goudappel B.V.
Nationaal identificatienummer: 38017479
Postadres: Snipperlingsdijk 4
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7417 BJ
Land: Nederland
E-mail: tendersupport@goudappel.nl
Telefoon: +31 570666222
Internetadres: http://www.goudappel.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HaskoningDHV Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 56515154
Postadres: Laan 1914 nr. 35
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3818 EX
Land: Nederland
E-mail: patricia.schollen@rhdhv.com
Telefoon: +31 883483366
Internetadres: http://www.rhdhv.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HIJ5 Regiepartners
Nationaal identificatienummer: 56982283
Postadres: Rollecate 67
Plaats: Nieuwleusen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7711 GG
Land: Nederland
E-mail: regiepartners@hij5.nl
Telefoon: +31 529480800
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HKV Lijn in water
Nationaal identificatienummer: 39060355
Postadres: Botter 11-29
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8232JN
Land: Nederland
E-mail: secretariaat@hkv.nl
Telefoon: +31 320294242
Internetadres: http://www.hkv.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hunneman Milieu Advies Raalte BV
Nationaal identificatienummer: 05064200
Postadres: Raalte
Plaats: Raalte
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8102GV
Land: Nederland
E-mail: info@hunneman-milieu.nl
Telefoon: +31 572360998
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 44
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ingenieursbureau Land
Nationaal identificatienummer: 09122512
Postadres: Morsestraat 15
Plaats: Ede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6710 BH
Land: Nederland
E-mail: ekr@ibland.nl
Telefoon: +31 318437639
Internetadres: http://www.ibland.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ingenieursbureau Multical
Nationaal identificatienummer: 24169588
Postadres: Schouwburgplein 30 - 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3012CL
Land: Nederland
E-mail: jasperderijke@multical.nl
Telefoon: +31 104046350
Internetadres: http://www.multical.nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 46
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: InVra plus bv
Nationaal identificatienummer: 02071963
Postadres: Oosterweg 127
Plaats: Haren
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9750 AA
Land: Nederland
E-mail: sezandvoort@invraplus.com
Telefoon: +31 505375770
Fax: +31 505370603
Internetadres: http://www.ivraplus.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Keypoint Consultancy BV
Nationaal identificatienummer: 06080239
Postadres: Institutenweg 32
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7521 PK
Land: Nederland
E-mail: nooyke.bakker@keypoint.eu
Telefoon: +31 534825700
Internetadres: http://www.keypoint.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kwinfra B.V.
Nationaal identificatienummer: 37079870
Postadres: Helderseweg 54 G H
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1817 BB
Land: Nederland
E-mail: h.denhartog@kwinfra.nl
Telefoon: +31 725057500
Internetadres: http://www.kwinfra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laos Landschapsarchitecten B.V.
Nationaal identificatienummer: 71302735
Postadres: Kerklaan 30
Plaats: Haren
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9751NN
Land: Nederland
E-mail: admin@laoslandschap.nl
Telefoon: +31 505278218
Fax: +31 0505278218
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 50
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LineaRekta
Nationaal identificatienummer: 08181948
Postadres: Toekomstweg 19
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7607 TM
Land: Nederland
E-mail: info@linearekta.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loendersloot Groep BV
Nationaal identificatienummer: 71384243
Postadres: Waalbandijk 8b
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6541AJ
Land: Nederland
E-mail: pavel@loenderslootgroep.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 52
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Megaborn Traffic Development B.V.
Nationaal identificatienummer: 11032897
Postadres: Steenweg 17b
Plaats: Waardenburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4181 AJ
Land: Nederland
E-mail: harro.van.heukelum@megaborn.com
Telefoon: +31 0418654900
Fax: +31 0418654910
Internetadres: http://www.megaborn.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLG BV
Nationaal identificatienummer: 60332123
Postadres: Velder 23
Plaats: Liempde
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5298 MB
Land: Nederland
E-mail: info@ml-g.nl
Telefoon: +31 613986671
Internetadres: http://www.ml-g.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mobycon
Nationaal identificatienummer: 27195561
Postadres: Hooikade 13
Plaats: Delft
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2627 AB
Land: Nederland
E-mail: o.cazemier@mobycon.nl
Telefoon: +31 152147899
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 55
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Movares Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 30124367
Postadres: Daalseplein 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 SX
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@movares.nl
Telefoon: +31 302655555
Internetadres: http://www.movares.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 56
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MUG Ingenieursbureau
Nationaal identificatienummer: 02040355
Postadres: Zernikelaan 8
Plaats: Leek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9351 VA
Land: Nederland
E-mail: inhuur@mug.nl
Telefoon: +31 5945552420
Internetadres: http://www.mug.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 57
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nebest B.V.
Nationaal identificatienummer: 23046375
Postadres: Marconiweg 2
Plaats: Vianen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4131 PD
Land: Nederland
E-mail: jordi.gallardo@nebest.nl
Telefoon: +31 854890100
Fax: +31 854890101
Internetadres: http://www.nebest.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 58
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nelen & Schuurmans
Nationaal identificatienummer: 30152280
Postadres: Postbus 1219
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3500 BE
Land: Nederland
E-mail: masja.stokkers@nelen-schuurmans.nl
Telefoon: +31 302330200
Fax: +31 302330220
Internetadres: http://www.nelen-schuurmans.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 59
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nepocon
Nationaal identificatienummer: 08124935
Postadres: Mosweg 21
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7556pg
Land: Nederland
E-mail: info@nepocon.nl
Telefoon: +31 747630490
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 60
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NIAG
Nationaal identificatienummer: 39091356
Postadres: De Oude IJssel 9c
Plaats: Dronten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8253PV
Land: Nederland
E-mail: a.van.wijk@niag.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 61
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.
Nationaal identificatienummer: 30086383
Postadres: Atoomweg 400
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3542 AB
Land: Nederland
E-mail: e.jalink@nieman.nl
Telefoon: +31 302413427
Internetadres: http://www.nieman.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 62
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OKRA landschapsarchitecten
Nationaal identificatienummer: 30146760
Postadres: Oudegracht 23
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 AB
Land: Nederland
E-mail: madelonklooster@okra.nl
Telefoon: +31 302734249
Internetadres: http://www.okra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 63
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PLANN ingenieurs
Nationaal identificatienummer: 67378536
Postadres: Blankenstein 134c
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7943PE
Land: Nederland
E-mail: arjen.wallinga@plann-ing.nl
Telefoon: +31 522247477
Internetadres: http://www.plann-ing.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 64
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proviel B.V.
Nationaal identificatienummer: 08127420
Postadres: Welbergweg 75
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7556 PE
Land: Nederland
E-mail: r.terhorst@proviel.nl
Telefoon: +31 742780674
Internetadres: http://www.proviel.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 65
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rebel Living Mobility
Nationaal identificatienummer: 81133928
Postadres: WIJNHAVEN 23
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 WH
Land: Nederland
E-mail: aafke.denhollander@rebelgroup.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 66
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rho adviseurs B.V.
Nationaal identificatienummer: 24153691
Postadres: Delftseplein 27b
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3013 AA
Land: Nederland
E-mail: koos.seerden@rho.nl
Telefoon: +31 102018555
Fax: +31 104121039
Internetadres: http://www.rho.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 67
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roelofs Advies en Ontwerp BV
Nationaal identificatienummer: 05036299
Postadres: Kroezenhoek 8
Plaats: Den Ham
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7683 PM
Land: Nederland
E-mail: secretariaat@roelofsadviesenontwerp.nl
Telefoon: +31 546678888
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 68
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RPS advies- en ingenieursbureau B.V.
Nationaal identificatienummer: 24161143
Postadres: Elektronicaweg 2
Plaats: Delft
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2628XG
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@rps.nl
Telefoon: +31 620438297
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 69
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUIMTEVOLK
Nationaal identificatienummer: 70345376
Postadres: Postbus 196
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6800 AD
Land: Nederland
E-mail: sjors.devries@ruimtevolk.nl
Telefoon: +31 612229662
Internetadres: http://https://ruimtevolk.nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 70
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smeets bouwmanagement en advies
Nationaal identificatienummer: 04046802
Postadres: Blankenstein 230-2
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7943 PG
Land: Nederland
E-mail: ben.jeurissen@smeetsbma.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 71
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: StadLandWater
Nationaal identificatienummer: 52392449
Postadres: Nieuwenkampsmaten 6-14
Plaats: Goor
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7472 DE
Land: Nederland
E-mail: inkoop@stadlandwater.nl
Telefoon: +31 547276389
Internetadres: http://www.stadlandwater.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 72
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stegehuis Infra BV
Nationaal identificatienummer: 62862421
Postadres: Zutphenstraat 28
Plaats: Oldenzaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7575 ej
Land: Nederland
E-mail: jeroen@stegehuisinfra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 73
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Het Oversticht
Nationaal identificatienummer: 40059486
Postadres: AAN DE STADSMUUR, 79
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8011 VD
Land: Nederland
E-mail: inge.bartels@hetoversticht.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 74
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sweco Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 30129769
Postadres: De Holle Bilt 22
Plaats: De Bilt
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3732 HM
Land: Nederland
E-mail: Tenderdesk.sm@sweco.nl
Telefoon: +31 888114125
Internetadres: http://www.Sweco.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 75
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tauw bv
Nationaal identificatienummer: 38014985
Postadres: Handelskade 37
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7417 DE
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@tauw.nl
Telefoon: +31 570699687
Internetadres: http://www.tauw.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 76
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Team 4 Architecten
Nationaal identificatienummer: 02032832
Postadres: Eelkemastraat 185
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9723 ZW
Land: Nederland
E-mail: g.andela@team4.nl
Telefoon: +31 503144555
Internetadres: http://www.team4.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 77
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: the three engineers bv
Nationaal identificatienummer: 08081725
Postadres: keizerstraat 16
Plaats: deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7411HH
Land: Nederland
E-mail: hensums@engineers.nl
Telefoon: +31 570665872
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 78
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tijhuis Ingenieurs BV
Nationaal identificatienummer: 37110087
Postadres: Dampten 24
Plaats: Hoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1624 NR
Land: Nederland
E-mail: h.tijhuis@tijhuisingenieurs.nl
Telefoon: +31 229272000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 79
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: tlu landschapsarchitecten
Nationaal identificatienummer: 8001.93.003.B.01
Postadres: Veilinghavenkade 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 AK
Land: Nederland
E-mail: h.toes@tlulandschapsarchitecten.nl
Telefoon: +31 302332245
Internetadres: http://https://www.tlulandschapsarchitecten.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veldkamp Infra Totaal en Recruitment en Detachering BV
Nationaal identificatienummer: 62755331
Postadres: Lemelerveldseweg 39 A
Plaats: Heino
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8141PS
Land: Nederland
E-mail: rveldkamp@veldkampinfratotaal.nl
Telefoon: +31 572392993
Internetadres: http://www.veldkampinfratotaal.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 81
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Nationaal identificatienummer: 38020751
Postadres: Postbus 233
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7400 AE
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@witteveenbos.com
Telefoon: +31 570697911
Internetadres: http://www.witteveenbos.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 82
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Zwolle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WSP
Nationaal identificatienummer: 20045963
Postadres: Ringwade 41
Plaats: Nieuwegein
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3439LM
Land: Nederland
E-mail: abouwer@lievense.com
Telefoon: +31 889102000
Internetadres: http://https://www.wsp.com/nl-NL/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 83
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABT
Nationaal identificatienummer: 09110804
Postadres: Arnhemsestraatweg 358
Plaats: Velp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6881 NK
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@abt.eu
Telefoon: +31 263683407
Internetadres: http://www.abt.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 84
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adviesbureau Weersink & Van Der Loo
Nationaal identificatienummer: 301709360000
Postadres: Lorentzlaan151
Plaats: Zeist
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3707 HE
Land: Nederland
E-mail: rene.weersink@planet.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 85
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alcedo B.V.
Nationaal identificatienummer: 08108022
Postadres: Ondernemersweg, 3
Plaats: Holten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7451 PK
Land: Nederland
E-mail: erik.willighagen@alcedo.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 86
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anacon-Infra BV
Nationaal identificatienummer: 08090723
Postadres: Korenbree 34A
Plaats: Borculo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7226 LR
Land: Nederland
E-mail: a.woestenenk@anacon-infra.nl
Telefoon: +31 545272275
Internetadres: http://www.anacon-infra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 87
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antea Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 29021830
Postadres: Postbus 24
Plaats: Heerenveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8440 AA
Land: Nederland
E-mail: hillie.otter@anteagroup.nl
Telefoon: +31 651179678
Fax: +31 513633353
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 88
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 09036504
Postadres: Postbus 220
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3800 AE
Land: Nederland
E-mail: ellen.rietveld@arcadis.com
Telefoon: +31 646132440
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 89
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ATENSUS
Nationaal identificatienummer: 58068775
Postadres: Dr. Larijweg 113
Plaats: RUINERWOLD
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7961 NR
Land: Nederland
E-mail: info@atensus.nl
Telefoon: +31 522744034
Internetadres: http://www.atensus.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 90
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ATKB
Nationaal identificatienummer: 27177140
Postadres: Baron de Coubertinlaan 3
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2719EN
Land: Nederland
E-mail: m.vanlochem@at-kb.nl
Telefoon: +31 881153200
Internetadres: http://www.at-kb.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 91
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aveco de Bondt Amersfoort
Nationaal identificatienummer: 06061679
Postadres: Postbus 202
Plaats: Rijssen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7460AE
Land: Nederland
E-mail: edkant@avecodebondt.nl
Telefoon: +31 0343523100
Internetadres: http://www.avecodebondt.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 92
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beekink Installatieadviseurs
Nationaal identificatienummer: 29039449
Postadres: Kleinpolderlaan 6
Plaats: Nieuwerkerk ad IJssel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2911 PA
Land: Nederland
E-mail: w.vd.willik@beekink.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 93
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Binddd
Nationaal identificatienummer: 69579121
Postadres: Verlengde Veenlaan 21
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9621TP
Land: Nederland
E-mail: l.thoma@binddd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 94
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bioclear earth B.V.
Nationaal identificatienummer: 02044410
Postadres: Rozenburglaan 13
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9727 DL
Land: Nederland
E-mail: specht@bioclearearth.nl
Telefoon: +31 505718455
Internetadres: http://www.bioclearearth.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 95
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BK Ingenieurs
Nationaal identificatienummer: 34082755
Postadres: Zadelmakerstraat 150
Plaats: Velserbroek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1991 JE
Land: Nederland
E-mail: ronald.kaasenbrood@bkingenieurs.nl
Telefoon: +31 235384646
Fax: +31 235393425
Internetadres: http://www.bkingenieurs.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 96
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V.
Nationaal identificatienummer: 58074201
Postadres: Singel 60
Plaats: Grou
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9001XP
Land: Nederland
E-mail: e.wagenaar@bodemvisie.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 97
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bombs Away B.V.
Nationaal identificatienummer: 53705165
Postadres: Maliebaan 74
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3581 CV
Land: Nederland
E-mail: Tycho@bombsaway.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 98
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BonoTraffics bv
Nationaal identificatienummer: 05062872
Postadres: IJsselkade 60
Plaats: Kampen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8261 AH
Land: Nederland
E-mail: jmazier@bonotraffics.nl
Telefoon: +31 383371720
Fax: +31 388450133
Internetadres: http://www.bonotraffics.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 99
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouwkundig Adviesbureau Zwolle BV
Nationaal identificatienummer: 05075738
Postadres: Grote Voort 291B
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8041 BL
Land: Nederland
E-mail: gborgmeier@baz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 100
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brink Management / Advies BV
Nationaal identificatienummer: 27126635
Postadres: Stationsplein 45, A6002
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3013 AK
Land: Nederland
E-mail: tenders.bma@brink.nl
Telefoon: +31 102370000
Internetadres: http://www.brink.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 101
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BugelHajema Adviseurs
Nationaal identificatienummer: 04030709
Postadres: Vaart NZ 50
Plaats: Assen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9401 GN
Land: Nederland
E-mail: projectassistent@bugelhajema.nl
Telefoon: +31 592316206
Internetadres: http://www.bugelhajema.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 102
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bureau Maris bv
Nationaal identificatienummer: 39066320
Postadres: Gildenveld 18
Plaats: Zeewolde
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3892DG
Land: Nederland
E-mail: info@bureau-maris.nl
Telefoon: +31 365220971
Internetadres: http://www.bureau-maris.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 103
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bureau Schmidt B.V.
Nationaal identificatienummer: 68445326
Postadres: Westerplantage 15
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8911 DC
Land: Nederland
E-mail: info@bureauschmidt.nl
Telefoon: +31 587920020
Internetadres: http://www.bureauschmidt.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 104
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buro Hollema B.V.
Nationaal identificatienummer: 01123315
Postadres: Asserstraat 12
Plaats: Rolde
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9451 AC
Land: Nederland
E-mail: a.reurink@burohollema.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 105
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: buro MA.AN
Nationaal identificatienummer: 24338546
Postadres: Vasteland 12m
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011BL
Land: Nederland
E-mail: andre@buromaan.nl
Telefoon: +31 104133025
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 106
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buro Noord
Nationaal identificatienummer: 05083861
Postadres: Tukseweg 75
Plaats: Steenwijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8331 LB
Land: Nederland
E-mail: fred.henniphof@dagnl.nl
Telefoon: +31 642630554
Internetadres: http://https://www.buronoord.nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 107
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cicom & Copier BV
Nationaal identificatienummer: 71987894
Postadres: Bonnetstraat 31
Plaats: Ede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6718 XN
Land: Nederland
E-mail: r.speldenbrink@cicomcopier.nl
Telefoon: +31 318253500
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 108
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CivielMediair
Nationaal identificatienummer: 64637840
Postadres: Burgemeester Trooststraat 2
Plaats: Waddinxveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2741 TV
Land: Nederland
E-mail: Robbert@civielmediair.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 109
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Civitas Advies
Nationaal identificatienummer: 08060888
Postadres: Zwenkgrasstraat 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1313 LC
Land: Nederland
E-mail: jtimmer@civitas-advies.nl
Telefoon: +31 365359360
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 110
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clafis Ingenieus
Nationaal identificatienummer: 01105589
Postadres: Burgemeester Falkenaweg 54
Plaats: Heerenveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8442 LE
Land: Nederland
E-mail: info@clafis.com
Telefoon: +31 513640798
Fax: +31 513624233
Internetadres: http://www.clafis.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 111
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De Slijpkruik BV
Nationaal identificatienummer: 09092182
Postadres: Wekeromsebuurtweg 18
Plaats: Wekerom
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6733 BE
Land: Nederland
E-mail: top@deslijpkruik.nl
Telefoon: +31 318655626
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 112
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Demolition Management vof
Nationaal identificatienummer: 70228256
Postadres: Reaal 9J
Plaats: Emmeloord
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8305 BP
Land: Nederland
E-mail: administratie@dm-bv.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 113
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DGMR Industrie, Verkeer & Milieu BV
Nationaal identificatienummer: 09142408
Postadres: Van Pallandtstraat 9-11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6814 GM
Land: Nederland
E-mail: ln@dgmr.nl
Telefoon: +31 263512141
Internetadres: http://www.dgmr.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 114
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DHM infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 30219247
Postadres: Kerklaan 5
Plaats: Vinkeveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3645ES
Land: Nederland
E-mail: dhm@dhm-infra.nl
Telefoon: +31 297266354
Internetadres: http://www.dhm-infra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 115
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dion Vastgoed Support
Nationaal identificatienummer: 05065246
Postadres: J.C. Kellerlaan 8a
Plaats: Hardenberg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7772 SG
Land: Nederland
E-mail: info@dionvastgoedsupport.nl
Telefoon: +31 523208228
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 116
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DTV Consultants BV
Nationaal identificatienummer: 20104672
Postadres: Oranjesingel 2
Plaats: Breda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4811 CM
Land: Nederland
E-mail: inhuur@dtvconsultants.nl
Telefoon: +31 765136600
Internetadres: http://www.dtvconsultants.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 117
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DWA installatie- en energieadvies
Nationaal identificatienummer: 29029243
Postadres: Duitslandweg 4
Plaats: Bodegraven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2411 NT
Land: Nederland
E-mail: huisman@dwa.nl
Telefoon: +31 881635300
Fax: +31 881635301
Internetadres: http://www.dwa.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecogroen
Nationaal identificatienummer: 05073385
Postadres: Zuiderzeelaan 53
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8017 JV
Land: Nederland
E-mail: g.engelbertink@ecogroen.nl
Telefoon: +31 384236464
Internetadres: http://www.ecogroen.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 119
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Econsultancy
Nationaal identificatienummer: 13038286
Postadres: Rijksweg Noord 39
Plaats: Swalmen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6071 KS
Land: Nederland
E-mail: hartingsveld@econsultancy.nl
Telefoon: +31 475504961
Internetadres: http://www.econsultancy.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 120
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Enconsol BV
Nationaal identificatienummer: 67030637
Postadres: Eckertstraat 9
Plaats: Kampen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8263CB
Land: Nederland
E-mail: wkanis@enconsol.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geofoxx
Nationaal identificatienummer: 06056452
Postadres: Eektestraat 10-12
Plaats: Oldenzaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7570 AC
Land: Nederland
E-mail: j.vandewiel@geofoxx.nl
Telefoon: +31 182729000
Internetadres: http://www.geofox-lexmond.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 122
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Goudappel B.V.
Nationaal identificatienummer: 38017479
Postadres: Snipperlingsdijk 4
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7417 BJ
Land: Nederland
E-mail: tendersupport@goudappel.nl
Telefoon: +31 570666222
Internetadres: http://www.goudappel.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 123
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HaskoningDHV Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 56515154
Postadres: Laan 1914 nr. 35
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3818 EX
Land: Nederland
E-mail: patricia.schollen@rhdhv.com
Telefoon: +31 883483366
Internetadres: http://www.rhdhv.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 124
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HIJ5 Regiepartners
Nationaal identificatienummer: 56982283
Postadres: Rollecate 67
Plaats: Nieuwleusen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7711 GG
Land: Nederland
E-mail: regiepartners@hij5.nl
Telefoon: +31 529480800
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 125
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HKV Lijn in water
Nationaal identificatienummer: 39060355
Postadres: Botter 11-29
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8232JN
Land: Nederland
E-mail: secretariaat@hkv.nl
Telefoon: +31 320294242
Internetadres: http://www.hkv.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 126
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hunneman Milieu Advies Raalte BV
Nationaal identificatienummer: 05064200
Postadres: Raalte
Plaats: Raalte
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8102GV
Land: Nederland
E-mail: info@hunneman-milieu.nl
Telefoon: +31 572360998
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 127
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ingenieursbureau Land
Nationaal identificatienummer: 09122512
Postadres: Morsestraat 15
Plaats: Ede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6710 BH
Land: Nederland
E-mail: ekr@ibland.nl
Telefoon: +31 318437639
Internetadres: http://www.ibland.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 128
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ingenieursbureau Multical
Nationaal identificatienummer: 24169588
Postadres: Schouwburgplein 30 - 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3012CL
Land: Nederland
E-mail: jasperderijke@multical.nl
Telefoon: +31 104046350
Internetadres: http://www.multical.nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 129
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: InVra plus bv
Nationaal identificatienummer: 02071963
Postadres: Oosterweg 127
Plaats: Haren
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9750 AA
Land: Nederland
E-mail: sezandvoort@invraplus.com
Telefoon: +31 505375770
Fax: +31 505370603
Internetadres: http://www.ivraplus.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 130
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Keypoint Consultancy BV
Nationaal identificatienummer: 06080239
Postadres: Institutenweg 32
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7521 PK
Land: Nederland
E-mail: nooyke.bakker@keypoint.eu
Telefoon: +31 534825700
Internetadres: http://www.keypoint.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 131
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kwinfra B.V.
Nationaal identificatienummer: 37079870
Postadres: Helderseweg 54 G H
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1817 BB
Land: Nederland
E-mail: h.denhartog@kwinfra.nl
Telefoon: +31 725057500
Internetadres: http://www.kwinfra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 132
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laos Landschapsarchitecten B.V.
Nationaal identificatienummer: 71302735
Postadres: Kerklaan 30
Plaats: Haren
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9751NN
Land: Nederland
E-mail: admin@laoslandschap.nl
Telefoon: +31 505278218
Fax: +31 0505278218
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 133
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loendersloot Groep BV
Nationaal identificatienummer: 71384243
Postadres: Waalbandijk 8b
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6541AJ
Land: Nederland
E-mail: pavel@loenderslootgroep.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Megaborn Traffic Development B.V.
Nationaal identificatienummer: 11032897
Postadres: Steenweg 17b
Plaats: Waardenburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4181 AJ
Land: Nederland
E-mail: harro.van.heukelum@megaborn.com
Telefoon: +31 0418654900
Fax: +31 0418654910
Internetadres: http://www.megaborn.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 135
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLG BV
Nationaal identificatienummer: 60332123
Postadres: Velder 23
Plaats: Liempde
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5298 MB
Land: Nederland
E-mail: info@ml-g.nl
Telefoon: +31 613986671
Internetadres: http://www.ml-g.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 136
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mobycon
Nationaal identificatienummer: 27195561
Postadres: Hooikade 13
Plaats: Delft
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2627 AB
Land: Nederland
E-mail: o.cazemier@mobycon.nl
Telefoon: +31 152147899
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 137
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Movares Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 30124367
Postadres: Daalseplein 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 SX
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@movares.nl
Telefoon: +31 302655555
Internetadres: http://www.movares.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 138
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MUG Ingenieursbureau
Nationaal identificatienummer: 02040355
Postadres: Zernikelaan 8
Plaats: Leek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9351 VA
Land: Nederland
E-mail: inhuur@mug.nl
Telefoon: +31 5945552420
Internetadres: http://www.mug.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 139
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nebest B.V.
Nationaal identificatienummer: 23046375
Postadres: Marconiweg 2
Plaats: Vianen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4131 PD
Land: Nederland
E-mail: jordi.gallardo@nebest.nl
Telefoon: +31 854890100
Fax: +31 854890101
Internetadres: http://www.nebest.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 140
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nelen & Schuurmans
Nationaal identificatienummer: 30152280
Postadres: Postbus 1219
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3500 BE
Land: Nederland
E-mail: masja.stokkers@nelen-schuurmans.nl
Telefoon: +31 302330200
Fax: +31 302330220
Internetadres: http://www.nelen-schuurmans.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 141
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nepocon
Nationaal identificatienummer: 08124935
Postadres: Mosweg 21
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7556pg
Land: Nederland
E-mail: info@nepocon.nl
Telefoon: +31 747630490
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 142
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NIAG
Nationaal identificatienummer: 39091356
Postadres: De Oude IJssel 9c
Plaats: Dronten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8253PV
Land: Nederland
E-mail: a.van.wijk@niag.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 143
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OKRA landschapsarchitecten
Nationaal identificatienummer: 30146760
Postadres: Oudegracht 23
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 AB
Land: Nederland
E-mail: madelonklooster@okra.nl
Telefoon: +31 302734249
Internetadres: http://www.okra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 144
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PLANN ingenieurs
Nationaal identificatienummer: 67378536
Postadres: Blankenstein 134c
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7943PE
Land: Nederland
E-mail: arjen.wallinga@plann-ing.nl
Telefoon: +31 522247477
Internetadres: http://www.plann-ing.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 145
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proviel B.V.
Nationaal identificatienummer: 08127420
Postadres: Welbergweg 75
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7556 PE
Land: Nederland
E-mail: r.terhorst@proviel.nl
Telefoon: +31 742780674
Internetadres: http://www.proviel.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 146
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rho adviseurs B.V.
Nationaal identificatienummer: 24153691
Postadres: Delftseplein 27b
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3013 AA
Land: Nederland
E-mail: koos.seerden@rho.nl
Telefoon: +31 102018555
Fax: +31 104121039
Internetadres: http://www.rho.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 147
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roelofs Advies en Ontwerp BV
Nationaal identificatienummer: 05036299
Postadres: Kroezenhoek 8
Plaats: Den Ham
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7683 PM
Land: Nederland
E-mail: secretariaat@roelofsadviesenontwerp.nl
Telefoon: +31 546678888
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 148
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RPS advies- en ingenieursbureau B.V.
Nationaal identificatienummer: 24161143
Postadres: Elektronicaweg 2
Plaats: Delft
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2628XG
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@rps.nl
Telefoon: +31 620438297
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 149
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUIMTEVOLK
Nationaal identificatienummer: 70345376
Postadres: Postbus 196
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6800 AD
Land: Nederland
E-mail: sjors.devries@ruimtevolk.nl
Telefoon: +31 612229662
Internetadres: http://https://ruimtevolk.nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 150
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smeets bouwmanagement en advies
Nationaal identificatienummer: 04046802
Postadres: Blankenstein 230-2
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7943 PG
Land: Nederland
E-mail: ben.jeurissen@smeetsbma.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 151
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: StadLandWater
Nationaal identificatienummer: 52392449
Postadres: Nieuwenkampsmaten 6-14
Plaats: Goor
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7472 DE
Land: Nederland
E-mail: inkoop@stadlandwater.nl
Telefoon: +31 547276389
Internetadres: http://www.stadlandwater.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 152
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stegehuis Infra BV
Nationaal identificatienummer: 62862421
Postadres: Zutphenstraat 28
Plaats: Oldenzaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7575 ej
Land: Nederland
E-mail: jeroen@stegehuisinfra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 153
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Het Oversticht
Nationaal identificatienummer: 40059486
Postadres: AAN DE STADSMUUR, 79
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8011 VD
Land: Nederland
E-mail: inge.bartels@hetoversticht.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 154
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sweco Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 30129769
Postadres: De Holle Bilt 22
Plaats: De Bilt
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3732 HM
Land: Nederland
E-mail: Tenderdesk.sm@sweco.nl
Telefoon: +31 888114125
Internetadres: http://www.Sweco.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 155
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tauw bv
Nationaal identificatienummer: 38014985
Postadres: Handelskade 37
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7417 DE
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@tauw.nl
Telefoon: +31 570699687
Internetadres: http://www.tauw.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 156
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Team 4 Architecten
Nationaal identificatienummer: 02032832
Postadres: Eelkemastraat 185
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9723 ZW
Land: Nederland
E-mail: g.andela@team4.nl
Telefoon: +31 503144555
Internetadres: http://www.team4.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 157
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: the three engineers bv
Nationaal identificatienummer: 08081725
Postadres: keizerstraat 16
Plaats: deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7411HH
Land: Nederland
E-mail: hensums@engineers.nl
Telefoon: +31 570665872
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 158
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tijhuis Ingenieurs BV
Nationaal identificatienummer: 37110087
Postadres: Dampten 24
Plaats: Hoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1624 NR
Land: Nederland
E-mail: h.tijhuis@tijhuisingenieurs.nl
Telefoon: +31 229272000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 159
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: tlu landschapsarchitecten
Nationaal identificatienummer: 8001.93.003.B.01
Postadres: Veilinghavenkade 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 AK
Land: Nederland
E-mail: h.toes@tlulandschapsarchitecten.nl
Telefoon: +31 302332245
Internetadres: http://https://www.tlulandschapsarchitecten.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 160
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veldkamp Infra Totaal en Recruitment en Detachering BV
Nationaal identificatienummer: 62755331
Postadres: Lemelerveldseweg 39 A
Plaats: Heino
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8141PS
Land: Nederland
E-mail: rveldkamp@veldkampinfratotaal.nl
Telefoon: +31 572392993
Internetadres: http://www.veldkampinfratotaal.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 161
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Nationaal identificatienummer: 38020751
Postadres: Postbus 233
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7400 AE
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@witteveenbos.com
Telefoon: +31 570697911
Internetadres: http://www.witteveenbos.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 162
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ingenieursadviesdiensten Kampen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 88
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 88
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WSP
Nationaal identificatienummer: 20045963
Postadres: Ringwade 41
Plaats: Nieuwegein
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3439LM
Land: Nederland
E-mail: abouwer@lievense.com
Telefoon: +31 889102000
Internetadres: http://https://www.wsp.com/nl-NL/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2021