Services - 612040-2021

30/11/2021    S232

Polska-Łódź: Usługi odśnieżania

2021/S 232-612040

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 211-553851)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Irysowa 2
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-857
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Rozwadowska
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 422339600
Faks: +48 422339675
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu – droga ekspresowa S8

Numer referencyjny: O/Ł.D-3.2413.15.2021.mr
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Sieradz Południe (bez węzła) do węzła Łask (bez węzła) od km 169+511,23 do km 203+159,18, obejmujące usługi i roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM), realizowane w okresie 48 miesięcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-553851

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/04/2022
Powinno być:
Data: 08/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: