Services - 612129-2021

30/11/2021    S232

Česko-Znojmo: Služby vysazování a údržby zelených ploch

2021/S 232-612129

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Národní identifikační číslo: 01312774
Poštovní adresa: nám. Armády 1213/8
Obec: Znojmo
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 669 02
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Vladimír Ondroušek
E-mail: v.ondrousek@spucr.cz
Tel.: +420 727957232
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://spucr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice

Spisové číslo: SP9466/2021-523206
II.1.2)Hlavní kód CPV
77310000 Služby vysazování a údržby zelených ploch
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

k.ú. Prosiměřice, obec Prosiměřice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Realizace větrolamů TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice, včetně následné tříleté péče.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 09/08/2021
Konec: 15/11/2024
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 161-424568

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 001
Název:

Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
30/07/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: STROMMY COMPANY s.r.o.
Národní identifikační číslo: 01919652
Poštovní adresa: Andělská Hora 143
Obec: Andělská Hora
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 793 31
Země: Česko
E-mail: pavel.blaha@strommy.cz
Tel.: +420 605817603
Internetová adresa: https://www.strommy.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 4 390 067.75 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/11/2021

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
77310000 Služby vysazování a údržby zelených ploch
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

k.ú. Prosiměřice, obec Prosiměřice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj

VII.1.4)Popis zakázky:

Realizace větrolamů TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice, včetně následné tříleté péče.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 09/08/2021
Konec: 15/11/2024
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 1 402 434.00 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: STROMMY COMPANY, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 01919652
Poštovní adresa: Andělská Hora 143
Obec: Andělská Hora
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 793 31
Země: Česko
E-mail: pavel.blaha@strommy.cz
Tel.: +420 605817603
Internetová adresa: https://www.strommy.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Na základě dne 19. 11. 2021 podepsaného dodatku č. 2 ke smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost "Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice" došlo k vypuštění položky č. 44 K 348951250, čímž se snížila cena o 701.217,- Kč bez DH a současně došlo k zařazení nové položky č. 48 K 34895125R, čímž došlo k navýšení ceny o 701.217,- Kč. Hodnota změny závazku v souvislosti se změnami podle dodatku č. 2 tak činí celkově 1.402.434,- Kč bez DPH, což představuje 31,95 % původní hodnoty závazku.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Zadavatel v době uzavření smlouvy nemohl předvídat , že bude nezbytné změnit řešení oplocení a vyměnit tak položky rozpočtu.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 4 390 067.75 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 4 390 067.75 CZK