29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 612151-2020

18/12/2020    S247

Polska-Kleszczewo: Pompy grzewcze

2020/S 247-612151

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 243-601162)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kleszczewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 000535913
Adres pocztowy: ul. Poznańska 4
Miejscowość: Kleszczewo
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 63-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
E-mail: urzad@kleszczewo.pl
Tel.: +48 618176020
Faks: +48 618176184
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kleszczewo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzykosy
Krajowy numer identyfikacyjny: 631258218
Adres pocztowy: ul. Główna 37
Miejscowość: Krzykosy
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 63-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jadwiga Kulka, Daria Orzechowska
E-mail: daria.orzechowska@krzykosy.pl
Tel.: +48 612851514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krzykosy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie gminy Kleszczewo oraz gminy Krzykosy

Numer referencyjny: ZP.271.20.2020
II.1.2)Główny kod CPV
42511110 Pompy grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomieniu 50 instalacji z geotermalną gruntową pompą ciepła z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wraz z wykonaniem dokumentacji geologicznej, technicznej oraz bilansu zapotrzebowania energetycznego poszczególnych instalacji, w ramach projektu pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” na nieruchomościach prywatnych mieszkańców gmin partnerskich, tj.: gminy Kleszczewo i gminy Krzykosy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (uwaga – załącznik nr 3 do PFU został zaktualizowany) stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz w informacji uzupełniającej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 243-601162

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

— wyk. ponownej regulacji inst. c.o., nie później niż w dniu 15 grudnia 2020 r. oraz dniu 15 grudnia 2021 r.

Powinno być:

Wykreśla się zapis powyżej.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

: