W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 612216-2021

30/11/2021    S232

Francja-Montmoreau: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 232-612216

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: syndicat d'eau Potable du Sud Charente
Krajowy numer identyfikacyjny: 20007952300011
Adres pocztowy: 29 Avenue de l'aquitaine
Miejscowość: Montmoreau
Kod NUTS: FRI31 Charente
Kod pocztowy: 16190
Państwo: Francja
E-mail: contact@siaepsudcharente.fr
Tel.: +33 545214712
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.marches-publics.info
Adres profilu nabywcy: http://www.marches-publics.info
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.marches-publics.info
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.marches-publics.info
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

accord-Cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux sur canalisations d'eau potable sur le territoire du Sep Du Sud Charente. Petits renouvellements et de petites extensions de réseaux

Numer referencyjny: 2021_ac_pr_pe
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

petits renouvellements et de petites extensions de réseaux

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 5
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

secteurs de Baignes et Fonchaude

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI31 Charente
II.2.4)Opis zamówienia:

l'Accord-Cadre est conclu sans montant minimum de travaux et avec un montant maximum de travaux par de bon commande de 30.000,00 euro(s) Ht, sur 4 ans de 580.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l'entreprise / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

la durée de chaque accord-cadre est de 1 an à compter de la date de sa notification, avec possibilité de reconduction, chaque reconduction étant limitée à 1 an. La durée totale de l'accord-cadre, toutes reconductions confondues, ne peut pas excéder 4 ans.le délai d'exécution des prestations sera précisé au fur et à mesure des bons de commande

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

secteurs du Brossacais et du Montmorélien

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI31 Charente
II.2.4)Opis zamówienia:

l'Accord-Cadre est conclu sans montant minimum de travaux et avec un montant maximum de travaux par de bon commande de 30.000,00 euro(s) Ht, sur 4 ans de 560.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l'entreprise / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

la durée de chaque accord-cadre est de 1 an à compter de la date de sa notification, avec possibilité de reconduction, chaque reconduction étant limitée à 1 an. La durée totale de l'accord-cadre, toutes reconductions confondues, ne peut pas excéder 4 ans.le délai d'exécution des prestations sera précisé au fur et à mesure des bons de commande

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

secteurs de la Font Du Gour, Les Essards, Chalais et de la Font Des Abimes

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI31 Charente
II.2.4)Opis zamówienia:

l'Accord-Cadre est conclu sans montant minimum de travaux et avec un montant maximum de travaux par de bon commande de 30.000,00 euro(s) Ht, sur 4 ans de 400.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l'entreprise / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

la durée de chaque accord-cadre est de 1 an à compter de la date de sa notification, avec possibilité de reconduction, chaque reconduction étant limitée à 1 an. La durée totale de l'accord-cadre, toutes reconductions confondues, ne peut pas excéder 4 ans.le délai d'exécution des prestations sera précisé au fur et à mesure des bons de commande

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

secteur de Salles-Lavalette

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI31 Charente
II.2.4)Opis zamówienia:

l'Accord-Cadre est conclu sans montant minimum de travaux et avec un montant maximum de travaux par de bon commande de 30.000,00 euro(s) Ht, sur 4 ans de 200.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l'entreprise / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

la durée de chaque accord-cadre est de 1 an à compter de la date de sa notification, avec possibilité de reconduction, chaque reconduction étant limitée à 1 an. La durée totale de l'accord-cadre, toutes reconductions confondues, ne peut pas excéder 4 ans.le délai d'exécution des prestations sera précisé au fur et à mesure des bons de commande

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

secteurs d'édon et de Ronsenac

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI31 Charente
II.2.4)Opis zamówienia:

l'Accord-Cadre est conclu sans montant minimum de travaux et avec un montant maximum de travaux par de bon commande de 30.000,00 euro(s) Ht, sur 4 ans de 260.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l'entreprise / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

la durée de chaque accord-cadre est de 1 an à compter de la date de sa notification, avec possibilité de reconduction, chaque reconduction étant limitée à 1 an. La durée totale de l'accord-cadre, toutes reconductions confondues, ne peut pas excéder 4 ans.le délai d'exécution des prestations sera précisé au fur et à mesure des bons de commande

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

pièces justificatives comme mentionnées à l'article 5.1 du Rc

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

pièces justificatives comme mentionnées à l'article 5.1 du Rc

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

pièces justificatives comme mentionnées à l'article 5.1 du Rc

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

se référer à l'article 7.1 du Ccap

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

financements propres. Paiement selon les règles de la comptabilité publique

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

se référer à l'article 2.4 du Rc

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

montmoreau

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info -

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Poitiers
Adres pocztowy: 15, rue de Blossac, Hôtel Gilbert
Miejscowość: Poitiers
Kod pocztowy: 86020
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Tel.: +33 549607919
Faks: +33 549606809
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Poitiers
Adres pocztowy: 15, rue de Blossac, Hôtel Gilbert
Miejscowość: Poitiers
Kod pocztowy: 86020
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Tel.: +33 549607919
Faks: +33 549606809
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2021