29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 612319-2020

18/12/2020    S247

Węgry-Szeged: Pompy

2020/S 247-612319

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szegedi Vízmű Zrt.
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_73138277
Adres pocztowy: Tisza Lajos körút 88.
Miejscowość: Szeged
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Kod pocztowy: 6720
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Laczi Károly
E-mail: laczi@szegedivizmu.hu
Tel.: +36 203203095
Faks: +36 62558800
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szegedivizmu.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szivattyúk beszerzése

Numer referencyjny: EKR000528942020
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ivóvíztermelési üzem kútszivattyúi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
42122400 Pompy wirowe i podnośniki cieczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

6724 Szeged, Kátay u. 21.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Adásvételi szerződés keretében összesen 7 darab kútszivattyú cseréje

Ezek a szivattyúk a mélyfúrású kutak vizét emelik ki, és juttatják el a vizet a tisztítási technológia szűrősorára.

Összesen 7 db kútszivattyú

— Qmp=60 m3/h,

— Hmp=22 m,

— 6,5 kW névleges teljesítményű,

— hálózati frekvencia 50 Hz,

— hálózati feszültség 3 x 400 V.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 65
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 214-525476

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Ivóvíztermelési üzem kútszivattyúi

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
08/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wilo Magyarország Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_64101400
Adres pocztowy: Torbágy utca 14.
Miejscowość: Törökbálint
Kod NUTS: HU120 Pest
Kod pocztowy: 2045
Państwo: Węgry
E-mail: krisztian.jonas@wilo.com
Tel.: +36 23889500
Faks: +36 23889599
Adres internetowy: http://www.wilo.hu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 5 569 200.00 HUF

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szerződésmódosítás dátuma: 2020.12.1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
42122000 Pompy
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
42122400 Pompy wirowe i podnośniki cieczy
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

6724 Szeged, Kátay u. 21.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Adásvételi szerződés keretében összesen 7 darab kútszivattyú cseréje

Ezek a szivattyúk a mélyfúrású kutak vizét emelik ki, és juttatják el a vizet a tisztítási technológia szűrősorára.

Összesen 7 db kútszivattyú

— Qmp=60 m3/h,

— Hmp=22 m,

— 6,5 kW névleges teljesítményű,

— hálózati frekvencia 50 Hz,

— hálózati feszültség 3 x 400 V.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 65
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 569 200.00 HUF
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wilo Magyarország Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_64101400
Adres pocztowy: Torbágy utca 14.
Miejscowość: Törökbálint
Kod NUTS: HU120 Pest
Kod pocztowy: 2045
Państwo: Węgry
E-mail: krisztian.jonas@wilo.com
Tel.: +36 23889500
Faks: +36 23889599
Adres internetowy: http://www.wilo.hu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1./ A Szerződés 3. pontjában meghatározott – szerződés hatályba lépésétől számított 65 nap teljesítési határidő az alábbiak szerint módosításra kerül:

3. Teljesítés határidő: 2021.2.4.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

A Szerződés 1.1 pontja értelmében Felek összesen 7 darab Wilo gyártmányú, TWI 06.60-3 NU 611-2/7típusú, Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki követelményekben (Eladó közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának és a felhívás műszaki leírásának) meghatározott paramétereknek megfelelő szivattyúkat adás-vételében állapodott meg. A Szerződés 3. pontja a teljesítés határidejét a szerződés hatályba lépésétől számított 65 naptári napban határozta meg.

Eladó nem tudja a Szerződésben rögzített kötelezettségét határidőben teljesíteni, figyelemmel a rajta kívül álló, általa előre nem látható, alábbiakban részletesen kifejtett indokokra és okokra tekintettel nem képes.

A szerződés tárgyát képező szivattyúk tekintetében a szerződéskötés után, a németországi, Hof településen található gyártó 2020. november 13-án jelezte az Eladó számára, hogy a korábban jelzett szállítási határidő nem tartható a COVID-19 globális pandémia által a beszállítói láncban okozott késések miatt. Az új várható szállítási határidő: 20221. január 20.

Eladó ezen gyártói nyilatkozatot Vevő rendelkezésére bocsátotta, kifejtve továbbá azt, hogy a gyártó által megadott dátum a vállalatunkon, a Wilo Group-on belüli szállítási időt jelöli. Megjelölte azt is, hogy az eredeti 2020. december 7-i szállítási határidőhöz képest 7 héttel később fog tudni teljesíteni, így 2021. február 4-ét kérte a szerződésmódosításban megjelölni kötbéres szállítási határidőként.

A fenti indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseivel összhangban, 307/2015. (X. 27.) Kormányrendelet 22.§ (2) bekezdés b) pont alapján a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása vált szükségessé.

Szerződő Felek a Szerződést módosítják, miszerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

) Az előre nem látható körülmény bemutatása

Jelen szerződésmódosítás esetében Vevő által kellő gondossággal eljárva előre nem látható körülményként merültek fel, a Szerződés II. pontjában előadottak szerint.

b) A szerződés általános jellege nem változik

A Szerződés tárgya, így a Szerződés jellege sem módosul. A szerződésmódosítás a Szerződés általános jellegét nem érinti.

A szerződésmódosítás díjnövekedéssel nem jár. Felek a szerződés szerinti teljesítési határidő a III. pontban foglaltak szerint módosítják.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 5 569 200.00 HUF
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 5 569 200.00 HUF