Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 612518-2021

Submission deadline has been amended by:  65025-2022
01/12/2021    S233

Italien-Parma: Stöd till utformning och genomförande av initiativ för crowdsourcing för intressegemenskaper inom regleringsfrågor

2021/S 233-612518

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52 Parma
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Upphandlarprofil: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Postadress: Gustav III:s boulevard 40
Ort: Solna
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 1069 73
Land: Sverige
E-post: Victoria.Markevich@ecdc.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ecdc.europa.eu/en
Upphandlarprofil: https://www.ecdc.europa.eu/en
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: Domenico Scarlattilaan 6
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL Nederland
Postnummer: 1083
Land: Nederländerna
E-post: nikitas.nikitaras@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/en
Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9756
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9756
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till utformning och genomförande av initiativ för crowdsourcing för intressegemenskaper inom regleringsfrågor

Referensnummer: OC/EFSA/AMU/2021/04
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran inleds som en upphandling mellan myndigheter, under ledning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (ledande upphandlande myndighet) och syftar till att tillhandahålla de deltagande EU-organen (ECDC och EMA) multipla ramavtal för tillhandahållande av stöd för utformning och genomförande av initiativ avseende crowdsourcing för att engagera medborgare i vetenskapliga strävanden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd vid planering och/eller ledning av medborgarforskningsprojekt

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH52 Parma
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med detta upphandlingsförfarande är att välja ut uppdragstagare för multipla ramavtal som ska tillhandahålla stöd för planering och genomförande av medborgarforskningsprojekt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatisk förlängning upp till 3 gånger för en total längsta löptid på 4 på varandra följande år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd vid planering och/eller genomförande av hela eller specifika delar av innovationstävlingar

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH52 Parma
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med detta upphandlingsförfarande är att välja ut uppdragstagare för multipla ramavtal som ska tillhandahålla stöd för planering och genomförande av innovationstävlingar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 550 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatisk förlängning upp till 3 gånger för en total längsta löptid på 4 på varandra följande år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 095-248739
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/02/2022
Lokal tid: 14:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/02/2022
Lokal tid: 14:30
Plats:

På grund av pågående begränsningar med anknytning till covid-19 avseende åtkomst till Efsas lokaler kommer det offentliga mötet för öppnande att hållas online som ett virtuellt möte. Begäran om att närvara vid mötet för öppnande online ska göras 2 arbetsdagar före mötet för öppnande online. Se anbudsinfordran för ytterligare detaljer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Vid otillgänglighet eller störningar i funktionen hos det elektroniska kommunikationssätt som anges i avsnitt I.3) under de senaste fem kalenderdagarna före den tidsfrist för mottagande som anges i avsnitt IV.2.2), förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att förlänga denna tidsfrist och offentliggöra förlängningen på internetadressen som anges i avsnitt I.3) utan föregående publikation av rättelse till detta meddelande. Ekonomiska aktörer som är intresserade av denna upphandling uppmanas att teckna sig för anbudsinfordran på adressen i avsnitt I.3) för att bli underrättade när ny information eller nya handlingar publiceras.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/11/2021