Prekės - 61254-2020

07/02/2020    S27

România-Bucureşti: Produse farmaceutice

2020/S 027-061254

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Clinic Fundeni
Număr naţional de înregistrare: RO 4204003
Adresă: Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022322
Țară: România
Persoană de contact: Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
E-mail: achizitii@icfundeni.ro
Telefon: +40 213172194
Fax: +40 213180444
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.icfundeni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.icfundeni.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție spitalicească
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Diverse medicamente

Număr de referinţă: 424003/2019/61856
II.1.2)Cod CPV principal
33600000 Produse farmaceutice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Medicamente decontabile in cadrul P.N. Sanatate.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 29 817 824.16 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. farm. I.C. Fundeni.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente decontabile in cadrul P.N. Sanatate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Justificarea selectarii procedurii de atribuire are in vedere urmatoarele considerente:

— faptul ca autoritatea contractanta este un spital si trebuie sa furnizeze servicii medicale in regim continuu catre publicul pe care il deserveste prin activitatea sa;

— stocurile de medicamente sunt limitate, insuficiente, pentru a sustine desfasurarea in regim continuu si in conditii optime a actului medical pana la finalizarea procedurilor de licitatie mentionate;

— resursele limitate (bugetul autorității contractante) și cu întrebuințări alternative, pentru satisfacerea nevoilor multiple, în condițiile existente.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 63137
Titlu:

Diverse medicamente

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 13
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mediplus Exim
Număr naţional de înregistrare: RO 9311280
Adresă: Str. Ciobanului nr. 133
Localitate: Mogoșoaia
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077135
Țară: România
E-mail: licitatii@adpharma.com
Telefon: +40 213017464
Fax: +40 213017474
Adresă internet: http://www.mediplus.ro/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 36 216 540.72 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 29 817 824.16 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/02/2020