Prekės - 61255-2020

07/02/2020    S27

România-Bucureşti: Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare

2020/S 027-061255

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Număr naţional de înregistrare: 17093691
Adresă: Str. Olari nr. 15
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024056
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Modroi
E-mail: licitatii@social2.ro
Telefon: +40 213110029
Fax: +40 213110029
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.social2.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție produse din plastic pentru birou

Număr de referinţă: 17093691_2018_PAAPD1012788
II.1.2)Cod CPV principal
30199500 Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie produse din plastic pentru birou, conform specificatiilor caietului de sarcini.

Numarde zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 193 181.69 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30141100 Calculatoare de buzunar
30192000 Accesorii de birou
30193500 Suport pentru pliante
30199000 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie
30234300 Compact-discuri (CD-uri)
33772000 Articole de unică folosinţă din hârtie
44424200 Bandă adezivă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform Anexei nr. 3 la propunerea de contract subsecvent si Anexei nr. 3 la caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia de produse din plastic pentru birou se va face conform specificatiilor din Anexa nr. 1 la caietului de sarcini si Anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati, lunar, trimestrial sau semestrial.

Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 123 598,37 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 165-376462
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4680
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Delta Paper Distribution S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15086299
Adresă: Str. Sighet nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021232
Țară: România
E-mail: office@bid-management.ro
Telefon: +40 216556836
Fax: +40 217770056
Adresă internet: www.sicap-prod.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 370 795.11 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 468.65 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 137996
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Delta Paper Distribution S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15086299
Adresă: Str. Sighet nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021232
Țară: România
E-mail: office@bid-management.ro
Telefon: +40 216556836
Fax: +40 217770056
Adresă internet: www.sicap-prod.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 370 795.11 RON
Oferta cea mai scăzută: 317 721.44 RON / Cea mai ridicată ofertă: 317 721.44 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68007
Titlu:

Contract plastic pentru birou

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Delta Paper Distribution S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15086299
Adresă: Str. Sighet nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021232
Țară: România
E-mail: office@bid-management.ro
Telefon: +40 216556836
Fax: +40 217770056
Adresă internet: www.sicap-prod.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 370 795.11 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 103 618.31 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 18011
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Delta Paper Distribution S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15086299
Adresă: Str. Sighet nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021232
Țară: România
E-mail: office@bid-management.ro
Telefon: +40 216556836
Fax: +40 217770056
Adresă internet: www.sicap-prod.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 370 795.11 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 71 094.73 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Adresă: Str. Olari nr. 15, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 024056
Țară: România
Telefon: +4 0212522202
Adresă internet: www.social2.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/02/2020