Prekės - 61256-2020

07/02/2020    S27

România-Bucureşti: Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică

2020/S 027-061256

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Complexul Multifuncțional Caraiman
Număr naţional de înregistrare: 23410107
Adresă: Str. Caraiman nr. 33A
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011561
Țară: România
Persoană de contact: Monica Ghita
E-mail: achizitii.caraiman@yahoo.com
Telefon: +40 760644901
Fax: +40 212241307
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cmcaraiman.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Asistență medicală generală

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare, instalare și amenajare spații pentru echipamente medicale: lot 1: furnizare, instalare și amenajare spațiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistică m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 7750/23.10.2019
II.1.2)Cod CPV principal
33113000 Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru – furnizare, instalare si amenajare spatii pentru echipamente medicale: lot 1: furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara si lot 2: furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru computer tomograf 128 slice, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 36 000 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 36 000 000.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Furnizare, instalare și amenajare spațiu pentru computer tomograf 128 slice

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33115000 Aparate de tomografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

C.M. Caraiman, Str. Caraiman nr. 33a, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru computer tomograf 128 slice, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Furnizare, instalare și amenajare spațiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistică medicală prin rezonanță magnetică nucleară

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33113000 Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

C.M. Caraiman, Str. Caraiman nr. 33a, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 – Furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 220-539267
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 644
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – Furnizare, instalare și amenajare spațiu pentru computer tomograf 128 slice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Minimed Solutions S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 23144897
Adresă: Calea Giulești nr. 23, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011786
Țară: România
E-mail: mihai@minimed.ro
Telefon: +40 215393516
Fax: +40 215393516
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 37 760 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 36 000 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 36 000 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/02/2020