Werken - 612617-2021

01/12/2021    S233

Hongarije-Szekszárd: Bouwwerkzaamheden

2021/S 233-612617

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 15733562217
Postadres: Béla király Tér 8
Plaats: Szekszárd
NUTS-code: HU Magyarország
Postcode: 7100
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dési Ildikó
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Telefoon: +36 74504109
Fax: +36 74510251
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szekszard.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.szekszard.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000776152021/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000776152021/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Szd-i Ipari Park fejl. TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Referentienummer: EKR000776152021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Az eljárás tárgya a karakterkorlát miatt alkalmazott rövidítés nélkül: "Szekszárdi Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001"

2 ajánlati részben:

1. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Csarnoképületek és porta épület felújítása a szükséges közmű- és parkoló építési munkák elvégzésével”

2. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Közvilágítási hálózat és kamerarendszer kiépítése”

Mindkét rész vonatkozásában a kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Amennyiben az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az eljárással kapcsolatban az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bármilyen dokumentumban nem kerül külön feltüntetésre, hogy az adott rendelkezés, tájékoztatás vagy bármilyen információ az eljárás melyik részéhez kapcsolódik, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy az eljárás mindkét ajánlati része tekintetében releváns.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében AK egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az AK által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. AT ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az AK által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos főbb jogszabályok:

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend.

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

- az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelem követelményeiről szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet

- az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006 (III.23.) EüM rendelet (az 1. ajánlati rész tekintetében releváns)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Csarnoképületek és porta épület felújítása

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45453100 Opknapwerkzaamheden
45111290 Voorbereidende werkzaamheden voor leidingen
45223300 Bouwen van parkeerplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU233 Tolna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szekszárd 6008/42, 6008/46, 6008/47, 6008/9 hrsz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Csarnoképületek és porta épület felújítása a szükséges közmű- és parkoló építési munkák elvégzésével”:

A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentációban szereplő Szekszárd 6008/47 helyrajzi számon lévő 1-1, 1-2 és 8 jelű meglévő csarnoképületek, a 6008/46 helyrajzi számon lévő 1-3, 5-1, 5-2, 6, 7-1, 7-2 és 9 jelű meglévő csarnoképületek és a 6008/9 helyrajzi számon szereplő 10 jelű porta épület felújítása (az elvégzendő feladatok nem építési engedélyköteles munkák a 7-1 és 7-2 jelű csarnoképületek kivételével, melyek engedélykötelesek) a szükséges közmű- és parkoló építési munkákkal a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat keretében. A csarnokok (10 db) nettó alapterülete összesen: 5589,05 m2.

Az építési engedélyben szereplő előírások és kikötések a kivitelezés során betartandók.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

A felújítandó épületek/csarnokok mennyisége: 11 db

1-1 jelű csarnoképület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszintes, acélvázas szerkezetű, tégla külső falakkal és trapézlemez fedéssel. A csarnok terében az utólag leválasztott iroda mellé egy mosdó és egy WC helyiség készül gipszkarton szerkezettel új közműcsatlakozásokkal és épületgépészettel. A csarnokban a meglévő betonpadló javításra, az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. A tető héjalását és a bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő acél ablakok helyett U≤1,4 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok, a meglévő acél kapuk helyett új hőszigetelt acél kapuk kerülnek beépítésre.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével.

Az épület előtti beton behajtók elbontandók és új beton bejárók építendők.

A csarnok nettó alapterülete 384,3 m2.

1-2 jelű csarnoképület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszintes, acélvázas szerkezetű, tégla külső falakkal és trapézlemez fedéssel. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. A tető héjalását és a bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő acél ablakok helyett U≤1,4 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok, a két szélső meglévő acél kapu helyett új hőszigetelt acél kapuk kerülnek beépítésre. A középső acél kapu felújítandó és felette az áthidaló megerősítendő.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével.

Az épület előtti beton behajtók elbontandók és új beton bejárók építendők.

A csarnok nettó alapterülete 397,93 m2.

1-3 jelű csarnoképület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszintes, acélvázas szerkezetű, tégla külső falakkal és trapézlemez fedéssel. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. A tető héjalását és a bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő acél ablakok helyett U≤1,4 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok, a két jobb szélső meglévő acél kapu helyett új hőszigetelt acél kapuk kerülnek beépítésre. A bal szélső acél kapu felújítandó.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével.

Az épület előtti beton behajtók elbontandók és új beton bejárók építendők.

A csarnok nettó alapterülete 397,93 m2.

5-1 jelű csarnoképület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszintes, acélvázas szerkezetű, alumínium trapézlemez külső falakkal és trapézlemez fedéssel. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. A tető héjalását és a bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatburkolatok a szükséges mértékben kicserélésre, illetve javításra kerülnek. A meglévő acél vázszerkezetek, az ablakok és az acél kapuk felületképzése (mázolása) történik.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével.

Az épület előtti beton behajtók elbontandók és új beton bejárók építendők.

A csarnok nettó alapterülete 408,58 m2.

5-2 jelű csarnoképület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszintes, acélvázas szerkezetű, alumínium trapézlemez külső falakkal és trapézlemez fedéssel. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. A tető héjalását és a bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatburkolatok a szükséges mértékben kicserélésre, illetve javításra kerülnek. A meglévő acél vázszerkezetek, az ablakok és az acél kapuk felületképzése (mázolása) történik.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével.

Az épület előtti beton behajtók elbontandók és új beton bejárók építendők.

A csarnok nettó alapterülete 403,82 m2.

6 jelű csarnoképület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszintes, vb. szerkezetű, külső tégla kitöltő falakkal és bitumenes lemez fedéssel. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. A tető felújítása 10 cm hőszigetelés beépítésével és új PVC szigeteléssel történik. A bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő acél ablakok helyett U≤1,4 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok kerülnek beépítésre. A meglévő acél kapuk felújítandók.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével. Az épületet új villámvédelemmel kell ellátni.

A csarnok nettó alapterülete 933,75 m2.

7-1 jelű csarnoképület építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszint + 1 emeletes, tégla falakkal, vb. födémekkel és bitumenes lemez tetőfedéssel. Az épület szintjeinek összekötésére új 1000 kg teherbírású teherlift kerül beépítésre az épület új vb szerkezetű liftaknával történő bővítésével. A belső beton burkolatok és a külső beton útburkolat sérülései javítandók. A tető felújítása 10 cm hőszigetelés beépítésével és új PVC szigeteléssel történik.

Folytatás a "II.2.14) További információ" pontban.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Az 1. ajánlati rész M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Az 1. ajánlati rész M2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Az 1. ajánlati rész M2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Nadere inlichtingen

AK a teljesítés helyén helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 1. ajánlati rész: 2021.12.14. 9.00 óra. Találkozás helyszíne: 7100 Szekszárd, Avar út 2. (6008/46 hrsz.) alatti ingatlan. A bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

"II.2.4) A közbeszerzés ismertetése" pont folytatása:

... A bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő acél ablakok helyett U≤1,4 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok kerülnek beépítésre. A meglévő acél kapuk felújítandók. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. A vizesblokk fűtésére elektromos radiátorok kerülnek felszerelésre. Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével. Az épületet új villámvédelemmel kell ellátni. Az épület előtt új 12 férőhelyes zúzottköves parkoló készül. A csarnok nettó alapterülete 1013,11 m2.

7-2 jelű csarnoképület építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszint + 1 emeletes, tégla falakkal, vb. födémekkel és bitumenes lemez tetőfedéssel. Az épület szintjeinek összekötésére új 1000 kg teherbírású teherlift kerül beépítésre az épület új vb szerkezetű liftaknával történő bővítésével. A belső beton burkolatok sérülései javítandók. A tető felújítása 10 cm hőszigetelés beépítésével és új PVC szigeteléssel történik. A bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő acél ablakok helyett U≤1,4 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok kerülnek beépítésre. A meglévő acél kapuk felújítandók. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül.

A meglévő fűtési rendszer hőtermelő vegyestüzelésű kazánja helyett új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre a szükséges gázvezeték kiépítésével. A régi kazán átadandó a megrendelő részére.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével. Az épületet új villámvédelemmel kell ellátni. A csarnok nettó alapterülete 999,53 m2.

8 jelű csarnoképület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő csarnoképület földszintes, acélvázas szerkezetű, tégla külső falakkal és trapézlemez fedéssel. A tető hullámpala héjalását és a bádogos-szerkezeteket cserélni kell. Az acél szerkezetek felületkezelése felújítandó. A csarnokban az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével. Az épületet új villámvédelemmel kell ellátni.

A csarnok nettó alapterülete 1058,68 m2.

9 jelű épület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő épület földszintes, tégla falakkal, vb. födémekkel és bitumenes lemez tetőfedéssel. Az épületben a meglévő vizesblokk helyén új vizesblokk kerül kialakításra öltözővel és kazánhelyiséggel. A vizesblokkhoz új víz- és szennyvízbekötések, valamint teljesen új belső épületgépészeti munkák készülnek. A tető felújítása 24 cm hőszigetelés beépítésével és új PVC szigeteléssel történik. A bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő ablakok helyett U≤1,15 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok kerülnek beépítésre. A bejárati ajtók hőszigetelt kivitelű acél. illetve műanyag szerkezetű ajtók. Az épületben az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül. Az épület fűtésére új kondenzációs kombi gázkazán kerül beépítésre a szükséges radiátoros rendszer és gázvezeték kiépítésével. A kazán biztosítja a melegvíz-ellátást is. A belső terű helyiségekhez ventilátoros szellőztető rendszer készül.

Az épület elektromos ellátását biztosító légkábel új földkábellel kerül kiváltásra új mérőhely kiépítésével. Az épület előtt új 8 férőhelyes zúzottköves parkoló készül.

Az épület nettó alapterülete 315,2 m2.

10 jelű épület nem építési engedély köteles felújítási munkái:

A meglévő porta épület földszintes alápincézve, tégla falakkal, fa födémmel és hagyományos fa sátortetővel. A pince beton tömedékeléssel megszüntetendő. A tető felújítása faanyag pótlással új fóliával és lécezésekkel, valamint új cserépfedéssel történik. A bádogos-szerkezeteket cserélni kell. A födém a sártapasztás lebontása és a szükséges faanyag csere után hőszigetelést kap. A homlokzatok hőszigetelő rendszerrel lesznek felújítva. A meglévő ablakok helyett U≤1,15 W/m2K értékű, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok kerülnek beépítésre. A bejárati ajtó hőszigetelt kivitelű műanyag szerkezetű ajtó. A belső ajtók is cserélendők acél tokos furatolt faforgács szárnyas ajtókra. A helyiségekben új padló és falburkolatok készülnek. A belső vakolt falfelületek javítandók, glettelendők és 2 rétegben lefestendők. A vizes helyiségek épületgépészeti vezetékei és berendezései cserélendők. Az épületben az elektromos hálózat, illetve a világítás korszerűsítésre kerül.

Az épület körüli járda elbontandó, helyette új építendő. Az épület előtt új 3 férőhelyes zúzottköves parkoló készül.

A Csörge-tó utcai főkapu cserélendő, az új automatizált acél kapu a portáról távirányítással lesz nyitható. Az épület nettó alapterülete 58,74 m2.

Külső közmű építési és bontási munkák:

Az előzőekben felsorolt épületek tetőfelületeiről összegyűjtött csapadékvizet a területen meglévő csapadékvíz gerincvezetékekbe kell vezetni új zárt csapadékvíz csatornák építésével. KGEM200-as csatornából 383 m, KGEM315-ös csatornából 129 m és KGEM400-as csatornából 81 m készül.

Az 1-1 és a 10 jelű épülethez új vízbekötés készül új beton vízóra aknák építésével, valamint új szennyvízbekötő vezetékek készülnek a meglévő gerincvezetékekig. Az új ivóvízvezetékek 25 x2,3 mm átmérőjű PE100 típusú nyomócsövek összesen 7,5 m hosszban. Az új szennyvízvezetékek összesen 9 m KGEM125-ös és 26 m KGEM160-as csatornacsövek.

Részletes mennyiségeket lsd.: a tervdok-ban, műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Közvilágítási hálózat és kamerarendszer kiépítése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
35125300 Veiligheidscamera's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU233 Tolna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Közvilágítási hálózat kiépítése: Szekszárd 6008/37, 6008/38, 6008/39, 6008/40, 6008/41, 6008/42 hrsz., Kamera rendszer kiépítése: Szekszárd, 6008/9, 6008/37, 6008/38, 6008/40, 6008/41 hrsz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Közvilágítási hálózat és kamerarendszer kiépítése:

Közvilágítási hálózat kiépítése: A szekszárdi Ipari Parkban a Rosner Gyula utca (6008/37 hrsz.), a Wopfing utca (6008/38 hrsz.), a Pipacs és Margaréta utcák (6008/39 és 6008/41 hrsz.) a Szarkaláb utca (6008/42 hrsz.), az Avar és a Csörgetói utcák (6008/40 hrsz.), közvilágításának kiépítése, mely során a következő nem építési engedély köteles építési munkákat kell kivitelezni:

El kell bontani 19 db meglévő vasbeton oszlopot lámpákkal és lámpakarokkal együtt. 82 db új 8 m fénypontmagasságú acél kandelábert kell elhelyezni ledes lámpatestekkel (86 db), 2646,5 m NAYY-O 4x25 mm2 közvilágítási földkábel és 7 db vonali szakaszbiztosító szekrény kiépítésével.

Az E.On szakembereivel történt egyeztetés alapján az Ajánlattevő által benyújtandó ajánlat kizárólag E.on által minősített, - legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára - rendszerengedéllyel rendelkező eszközöket tartalmazhat, Ajánlatkérő nem fogad el másik, egyéb, hasonló vagy azonos paraméterekkel rendelkező, E.on által nem minősített eszközöket.

Az E.On által rendszerengedéllyel rendelkező eszközök listáját az E.On kérésre a Gazdasági szereplők részére rendelkezésre bocsátja.

A gazdasági szereplők a gyártóktól ill. eszköz forgalmazóktól kérhetnek másolatot a konkrét eszközökre vonatkozó E.On rendszerengedélyekről, annak meglétéről. A szerződés megkötésének feltétele a rendszerengedély megléte.

Ha a nyertes ajánlattevő az E.On eszközlistáról ajánl meg terméket, azaz az adott eszköznek van már rendszerengedélye, akkor nem szükséges külön, az E.On-tól származó, a tárgyi eljárásra vonatkozó engedély beszerzése, elegendő, ha a nyertes ajánlattevő ezt a rendszerengedélyt (illetve a másolatát) a szerződés megkötése előtt az Ajánlatkérő részére rendlelkezésre bocsátja.

A rendszerengedéllyel nem rendelkező eszközök esetében a szerződés megkötésének feltétele, hogy az eszközök rendszerengedéllyel rendelkezzenek, melyet a nyertes Ajánlattevőnek igazolnia kell a rendszerengedély (illetve a másolatának) a szerződés megkötése előtt az Ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátásával.

A rendszerengedély határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

Kamera rendszer kiépítése:

A videó megfigyelő-kamera rendszer esetében elvárás egy olyan korszerű rendszer kiépítése, amely a későbbiekben alkalmas lehet a szekszárdi térfigyelő rendszerbe történő integrálásra is (Avigilon ACC6 Standard városi térfigyelő rendszer). Az integrálás feltétele, hogy az eszközök képesek legyenek ONVIF protokollon keresztül kommunikálni. A kamerák a 6008/9, 6008/37, 6008/38, 6008/40, 6008/41 hrsz-ú területeken kerülnek kiépítésre. A kamerákat az Ipari Parkban létesítendő közvilágítási kandeláberekre szerelik majd fel, mely egy hatékony megoldás, emellett könnyen kialakítható a megfelelő mechanikai és elektromágneses védelem. A magas kandeláberekről megfigyelhetőek az Ipari Park bejáratai, utcái és egyéb frekventált területei. 13 db kamera beszerzését, kiépítését kell elvégeznie ajánlattevőnek, illetve a feladathoz kapcsolódóan optikai hálózat építési (földmunkák, kábelfektetés, stb.) és erősáramú munkákat is el kell végeznie. A videó rendszer vagyonvédelmi célokat szolgál. A kiépítendő 5 megapixeles fix kivitelű IP kamerákkal felépülő videó rendszer rendelkezzen Day and Night funkcióval, motorosan állítható a zoom és a fókusztávolsággal, valamint a digitális képstabilizálás funkcióval. A rendszer része továbbá két darab 2 megapixeles PTZ speed-dome kamera is. Ezek a kamerák 360 fokban képesek körbefordulni, billenthetőek, rendelkeznek saját infravörös fényvetővel és 23x optikai zoom lehetőséggel. A rögzítést a porta épületében elhelyezett számítógépen futó 8 TB háttértárral rendelkező 16 csatornás szoftveres NVR biztosítja. Az PC rendelkezik HDMI csatlakozóval, így a rá csatlakoztatott monitoron közvetlenül a PC-n futó szoftver segítségével kezelhetjük a video rendszert. A megjelenítési feladatokat egy 27"-os Full HD felbontású monitor fogja ellátni. Az IP videó rendszert kiszolgáló adatátviteli hálózat dedikált hálózatként kerül kialakításra. A megfelelő képi adatátvitel megvalósítását egy multi módozatú optikai gerinchálózat és az erről leágaztatott FTP Cat5e kábelekkel kialakított végpontok szolgáltatják. A megfelelő mechanikai és elektromágneses védelem kialakítása miatt minden optikai kábelt, valamint a kandeláberek és elosztó szekrények közt húzódó FTP kábeleket is egyaránt föld alatt, árkokban elhelyezett védőcsövekben kell elhelyezni. A kamerákhoz a kábeleket a kandeláberek testében kell elvezetni. Az optikai hálózat kifejtése a portai RACK szekrényben és a megfigyelő pontok közelében elhelyezett terepi elosztó szekrényekben fog történni. A berendezések villamos energia ellátása 230VAC-os feszültségszinten történik, egyfázisú, földelt nullavezetőjű kisfeszültségű rendszerben, melyet a porta épületben található hálózat szolgáltatja. A táp oldali túlfeszültség védelmet is itt kell kiépíteni. A központi elosztóból 3 x 2,5 mm 2-es földkábeleken keresztül tápláljuk meg a terepi elosztó szekrényeket. A kamerák tápellátását az elosztó szekrényekben elhelyezendő POE-s aktív hálózati eszközök fogják megvalósítani. A területen központi szünetmentes tápellátás nem létesül, az egyes eszközök szünetmentesítése egyénileg történhet. 1 db 26U-os rendezőszekrény kerül telepítésre a porta épületében. A terület többi részén létesítendő elosztószekrényben helyezzük el az optikai hálózat passzív elemeit. A kivitelezés során 4, 8 és 12 szálas OM3-as optikai kábeleket kell alkalmazni. Az alkalmazott optikai szálak mindegyike kifejtésre kell kerüljön a jövőbeni bővítés megkönnyítése érdekében. A kamera végpontok kábelezésének kialakítása F/UTP Cat5e árnyékolt földkábellel történik. Az elosztószekrényekből induló földkábeleket a kandeláberek belsejében kell elhelyezni, kötést a szekrények és a kamerák között nem tartalmazhat. A rendezőszekrényben, valamint a területen elhelyezendő elosztó szekrényekben switchek kerülnek elhelyezésre. Az aktív eszközök mindegyike 10/100/1000 Mbps sebességgel kell rendelkezzen. A fix kamerák kültéri IP66, IKIO védettségű kameraházakba kerülnek. Ezek rögzítése megfelelő magasságban a létesítendő közvilágítási kandelábereken fog történni a hozzá tartozó konzolok segítségével. A kamera tartó konzolok rögzítését rögzítő szalagos technológia segítségével kell elvégezni. A szekrények biztos rögzítése érdekében megfelelő betontuskó alapokat kell kiépíteni. A kialakított végpontok kiépítése során árnyékolt kültéri FTP (F/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E, LSOH típusú földkábeleket kell felhasználni.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A 2. ajánlati rész M1.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A 2. ajánlati rész M1.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. A 2. ajánlati rész M1.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a teljesítés helyén helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 2. ajánlati rész: 2021.12.14. 9.30 óra. Találkozás helyszíne: 7100 Szekszárd, Avar út 2. (6008/46 hrsz.) alatt található ingatlan. A helyszíni bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatában. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§-ára tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. ajánlati rész M1. és 2. ajánlati rész M2.1., M2.2.: Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásokat, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. Korm. rend 21. § (2) bek a) pontjában és (2a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (3) bek-ben foglaltakra.

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.

A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,

b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel, a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást benyújtó által elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.Több részre történő ajánlattétel esetén bemutatható ugyanazon referencia, amennyiben teljesíti az előírásokat.

1. ajánlati rész M2.1., M2.2., M2.3. és 2. ajánlati rész: M.1.1., M.1.2., M1.3.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint be kell mutatni azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, ezért be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR ŰRLAPOT is. Ha a szakember már szerepel a névjegyzékben, akkor elegendő megadni: az önéletrajzban az 1.rész M.2.1-M.2.3. és a 2.rész M.2.1-M.2.3 alkalmassági pontokban előírt szakemberek esetében az elérési útvonalat, a jogosultság megszerzésének időpontját(év/hó/nap pontossággal), a nyilvántartó kamara megnevezését és a kamarai nyilvántartási számot. Ha a szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, akkor csatolni kell a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendeletben (a továbbiakban 266-os Korm. rend) előírt szakirányú végzettség meglétét igazoló okiratot, és a 266-os Korm. rend 9. § (1) és a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időt alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, aminek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló építési projektek/beruházások pontos megnevezését és helyszínét, , továbbá az előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott építési beruházás/projekt kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és az előírt felelős műszaki vezetői pozíciónak megfelelő szakma gyakorlási tevékenységi szakterületen, a szakember által ellátott pozíció, feladatkör, tevékenység megnevezését is. Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakemberek még nem szerepelnek a 266-os Korm. rend szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben, úgy az ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy a szakember a névjegyzékbe felvételre került, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte! A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a MKIK vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy jelen alkalmasság követelmények értékelési szempontokhoz kapcsolódnak, így az ellenőrzés érdekében a szakember önéletrajzát teljeskörűen szükséges az ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk a Kbt. 69. § (7) bek-re utolsó mondatára tekintettel.

Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek(közös AT-nek) az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a fenti pontok szerinti, az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(8) bek. szerinti felkérése esetén szükséges.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek. szerinti lehetőséggel.

Eventuele minimumeisen:

1. ajánlati rész:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett összesen nettó 4100 m2 alapterületű ipari épület felújítására és/vagy bővítésére és/vagy építésére vonatkozó referenciával (/referenciákkal) (szerződéssel).

A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető, de legfeljebb hattal.

M2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

Ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható, illetve egy szakember több pozícióra is bemutatható, amennyiben megfelel az adott pozícióra előírt feltételnek.

2. ajánlati rész:

M1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-VI kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-M kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

Ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható, illetve egy szakember több pozícióra is bemutatható, amennyiben megfelel az adott pozícióra előírt feltételnek.

M2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett közvilágítási hálózatépítési referenciával (/ referenciákkal), ami(k) legalább 40 db világítótesttel felszerelt, kandeláberekből álló közvilágítási hálózat építésére vonatkozik/nak. A 40 db-ra irányuló mennyiségi elvárás a világítótestek darabszámára vonatkozik. Világítótestek alatt Ajánlatkérő a világítótest aktív részét, a lámpatestet érti. A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető, de legfeljebb hárommal.

M2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referencia munkával (/referencia munkákkal), amely(ek) összesen minimum 9 db kamerából álló IP alapú kamerarendszer kiépítésére vonatkoznak. A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető, de legfeljebb hárommal.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Megrendelő jelen közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (TOP 6.1.1-16-SE1-2018-00001 számú projekt) biztosítja. A finanszírozás módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rend. 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (támogatási intenzitás: 100,000000%).

A vállalkozói díj (az ellenszolgáltatás) a Vállalkozó általi (rész)teljesítéseket követően, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján, a helyesen kiállított számla kézhezvételét követően kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-át. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszerűen alkalmazandók.

Előleg: Megrendelő mindkét ajánlati rész tekintetében - Vállalkozó igénye esetén - előleget fizet, amelynek maximális értéke a szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 5%-a, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. Előleg visszafizetési biztosíték nyújtása nem szükséges. Az előleg mértéke az összes rész-számlából, illetve a végszámlából egyenlő mértékben kerül levonásra. A nyertes Ajánlattevő nem köteles az előleget igénybe venni, illetve 5 %-nál alacsonyabb mértékű előleget is igényelhet.

Az előleget nyertes Ajánlattevő az előlegbekérő okirat benyújtásával igényelheti az Ajánlatkérőnél a szerződés hatálybalépését követő 5 naptári napon belül, annak érdekében, hogy a megrendelő eleget tudjon tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint- annak, hogy az előleg a munkaterület átadását követő 15 napon belüli kifizetésre kerülhessen. Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hiányában az előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az ajánlattevő köteles a folyósított előlegről előlegszámlát kiállítani 8 napon belül és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét az Ajánlatkérő az előlegbekérő okiratok kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb az építési munkaterület átadásától számított 15 napon belül folyósítja, az Ajánlattevő részére.

Részszámlázás 1. ajánlati rész: Vállalkozó az előlegszámlán felül - 3 db részszámla (25%, 50%, 75%-os pénzügyi készültségnek megfelelő műszaki készültségnél) és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása és a végleges megvalósulási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása után) 1 db végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.

Részszámlázás 2. ajánlati rész: Vállalkozó az előlegszámlán felül - 2 db részszámla (Közvilágítási hálózat kiépítése vonatkozásában 50% és 100%-os pénzügyi készültségnek megfelelő műszaki készültségnél) és a kamera rendszer kiépítésének vonatkozásában 100%-os pénzügyi készültségnek megfelelő műszaki készültségnél 1 db végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.

Tartalékkeret: AK tartalékkeretet nem biztosít egyik rész esetében sem.

Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, de legfeljebb 20 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Vállalkozó felelős (ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó késedelmére, vagy súlyos szerződésszegésére tekintettel Megrendelő részéről érdekmúlás következik be, és a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül), Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Folytatás a III.2.1. pontban.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) A felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt az Ajánlatkérő (AK) 60 napot ért.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő(k) (AT), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazást is. Egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány helyett az egyéni vállalkozó részéről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó, egyszerű másolatban. (Közös ajánlattétel esetén: minden AT-nek)

3) AK az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az AT-(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az AT-(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság általi igazolást. Egyéni vállalkozó esetében, ha egyéni vállalkozó az ajánlatban feltünteti adószámát AK a https://www.nyilvantarto.hu/evig weboldalon ellenőrzi az e.v.-k nyilvántartásában való szereplés tényét, ellenkező esetben csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt.65. § (7), 66.§(2) és (6)bek. szerinti nyilatkozatait, nemleges nyilatkozat esettén is. (EKR űrlapok)

5) Az alkalmassági feltételek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6) Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§ (2) bek.c) pontja) Adható pontszám: 0-100 pont. Az értékelés módszere: 1. ajánlati rész: 1-3. részszempont: arányosítás, 4: részszempont: fordított arányosítás, 2. ajánlati rész: 1-3. részszempont: arányosítás, 4. részszempont: fordított arányosítás. Az értékelésre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7) Kbt.71.§ (6) bek. szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és rá tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

8) Az ajánlathoz csatolni kell AT szakmai ajánlatát, azaz az árazott költségvetést nem módosítható formátumban, és ezzel egyező tartalommal, módosítható formátumban is, a KD-ban előírtak szerint. Eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó. Érvénytelen az ajánlat, ha az AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy a 2. rész esetében a közvilágítási hálózat kiépítéséhez olyan eszközöket ajánljanak meg, amelyek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezni fognak E.on rendszerengedéllyel, mely engedély határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.(lsd. II.2.4. pont.)

9) AK részajánlattételre lehetőséget ad.

10) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

11) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

12) AT az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

13) AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

14) Amennyiben a nyertes AT által az átláthatósági nyil. nem vagy nem megfelelően kerül kitöltésre, ez a körülmény szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, ennek tekintetében a Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerinti AT-vel kerül a szerződés megkötésre.

15) Eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Balogh Barbara, lajstromszám: 00827

16) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy jelen közbesz. elj. és a megkötendő vállalkozási szerződések mindkét ajánlati rész vonatkozásában feltételesnek minősülnek, azzal, hogy a szerz.kötéstől számított 180 nap után a feltételek bekövetkezésének elmaradása esetén a felek automatikusan szabadulnak a kötelemből. AK fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján. Részletes feltételeket lásd az 1. Kötetben (Úmutató I./15.3. pontja) és a 3./A és a 3./B. Kötetben (Szerződéstervezetek 2.1.-2.2. pontjai).

17) Nyertes AT köteles - legkésőbb a szerz.-ben előírt határidőre - alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési-szerelési felt.bizt. szerződést kötni vagy meglévő felt.bizt.-át kiterjeszteni, a szerz.tervezetben foglaltaknak megfelelően: 1. rész esetében min. 170 000 000 forint/káresemény és min. 430 000 000,- Ft /év kártérítési limittel, 2. rész esetében min. 20 000 000 forint/káresemény és min. 40 000 000,- Ft /év kártérítési limittel összegekre. Részletes feltételeket lásd a közbeszerzési dokumentumokban. A felelősségbiztosítás tekintetében az ajánlatban nyilatkozni kell.

18) Az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.

19) A nyertes AT a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül köteles műszaki és pénzügyi ütemtervet készíteni, legalább heti bontásban. A munkaterület átadásának feltétele, hogy AK az ütemtervet jóváhafgyja.

20) A felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó.

21.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65.§ (7) bekezdés] Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerinti esetekben támaszkodhat.

22.) A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:

- 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11)

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend.

- 191/2009. (IX.15) Korm. rend.

- 322/2015 (X.30.) Korm. rend.

- 2007. évi CXXVII. törvény

- 2013.évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) és a 6:155. § (1)

23.) AK rögzíti, h. a szakembereket összefoglaló táblázat szakember megnevezésére vonatkozó része minősül szakmai ajánlatnak.

24.) A szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó értékelési szempontoknál a párhuzamos gyakorlati időket AK egyszer veszi figyelembe.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a jelen eljárással összefüggésben a hatályos Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2021