A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 612618-2021

01/12/2021    S233

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 233-612618

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makay Gábor
E-mail: makay.gabor@ddvizig.hu
Telefon: +36 72506398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265512021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265512021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén

Hivatkozási szám: EKR001265512021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. részajánlati kör: Jamai patak védképességének javítása

2. részajánlati kör: Árvízvédelmi töltés védképesség javítása

3. részajánlati kör: Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukció

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1.Jamai patak védképességének javítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45247230 Gát, töltés építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Jamai-patak 2+114 - 4+227 km szelvénye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab kivitelezési szerződés Jamai-patak védképességének javítására a 2+114 - 4+227 km szelvények közötti szakaszán:

- Jamai-patak 2+122 - 4+227 km szelvények között mederkotrás, 2113 fm-en;

- kétoldali depóniaerősítések hossza: 135 fm; egyoldali depóniaerősítések hossza: 1386 fm, összesen 6 600 m3 ásványi nyersanyag felhasználásával;

- 2+122 - 2+200 km szelvények között, 78 fm hosszban betonba rakott terméskő burkolat;

- 2+200 - 4+215 km szelvények között, 2015 fm hosszban kétoldali kisvízi rézsűláb biztosítás kőszórással, geotextíliával borított tükörre;

-meglévő fahíd bontása és új vasbeton szerkezetű híd építése nagyobb vízszállító kapacitással a 2+152 km szelvényben, a tervezett híd felett az útpályát szilárd burkolattal kell ellátni 40fm hosszan és 3,5 m szélességben;

- 2+117 km szelvényben lévő vízrajzi műtárgy részleges rekonstrukciója,

- 4+221 km szelvényben lévő vb. vízosztó műtárgy (nyílt zsilip) elbontása, és új vízosztó műtárgy építése monolit vasbetonból;

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy a rendelkezésre bocsátott tervekben és engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, kiviteli terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt.

A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

A közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

A szerződés teljesítése érdekében szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása, adott esetben az időközben lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

Megvalósulási tervek készítése 3 pld. papír alapon és 1 pld. digitális formátumban

A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

FOLYTATÁS A II.2.14). PONTBAN.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Az M.2.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: Az M.2.2) alkalmassági körben előírt szakember VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 21
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Árvízvédelmi fejlesztések KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 21 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő AK előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.4) PONT FOLYTATÁSA:Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlati felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

A kivitelezés érdekében és /vagy annak során felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a konkrét és teljeskörű mennyiségeket az engedélyezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2.Árvízvédelmi töltés védképesség javítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45247230 Gát, töltés építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Fekete-víz jp-i védvonal 0+000-6+525 tkm között; hossz: 6,525 km,

Dráva bp-i védvonal 18+159 - 31+709 tkm között, hossz: 13,550 km;

FOLYTATÁS A II.2.14) PONTBAN.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab kivitelezési szerződés a Dráva bal part 18+159 - 47+543 tkm és Fekete-víz jobb part 0+000 - 6+525 tkm közötti árvízvédelmi töltés védképesség javítására (Kémes-Drávasztára)töltés építéssel érintett teljes hossz: 35,909 km, melyből:

- Vízzáró padka kialakítása az árvízvédelmi töltés hullámtéri oldal töltéskoronán. hossza 35,909 km, min. szélessége: 50 cm, min. magassága: 45 cm, Anyaga vízzáró kötött földanyag, becsült mennyisége: 15 000 m3.

- Szilárd burkolatú járóút kialakítása :Burkolat hossza: 35,909 km, 3,00 m szélességű aszfaltburkolat .

- Tartalékdepóniák kialakítása: 13 db, anyagdepóniák össz földmennyisége ≈ 40000 m3.

- Töltéstartozékok kiépítése- összesen 22 db keretes sorompó.

- Rámpák átépítése- hozzáigazítása az új koronaszinthez: Kétoldali rámpa: 18 db,Egyoldali rámpa (feljáró vagy lehajtó) 4 db

- Megközelítő útvonalak (Majláth-pusztai gátőrház, Vejti gátőrház) kátyúzása.

- Töltéstartozékok (keretes sorompó) beszedése és kihelyezése a vonatkozó árvízvédelmi jogszabályi előírások és „az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalak töltéstartozékainak műszaki kialakításáról és azok elhelyezéséről” szóló 31/2018 sz. OVF Főigazgatói Utasítás előírásai szerint.

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy a rendelkezésre bocsátott tervekben és engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, kiviteli terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, , a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt.

A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a konkrét és teljeskörű mennyiségeket az engedélyezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont:Az M.2.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont:Az M.2.2) alkalmassági körben előírt szakember VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 21
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Árvízvédelmi fejlesztések KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 21 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő AK előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.3) PONT FOLYTATÁSA:Dráva bp-i védvonal 31+709 - 43+472 tkm. között, hossz:11,763 km;

Dráva bp-i védvonal 43+472 - 47+543 tkm. között, hossz: 4,071 km;

Projektben megvásárolt ingatlan helyrajzi száma (jelenleg nem ismert).

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3.Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukció

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45247230 Gát, töltés építési munkái
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

03.02. sz. Baja-Foktő árvízvédelmi fővédvonal 2+655-22+000 tkm közötti szakaszán az alábbi helyrajzi számokon:

FOLYTATÁS A II.2.14) PONTBAN.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab kivitelezési szerződés Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukcióra a 03.02. sz. Baja-Foktő árvízvédlmi fővédvonal 2+665-22+000 tkm közötti szakaszán:

A meglévő aszfaltozott és betonos töltéskorona burkolatok rekonstrukciója a padka rendezésével, a meglévő töltéstartozékok felszedésével és rekonstrukció utáni újbóli kihelyezésével. A rekonstrukció során tervezett aszfaltburkolatok tehergépjármű forgalom számára is igénybe vehetőek legyenek, amely biztosítja a védekezési és fenntartási feladatok során a tehergépjárművek biztonságos, burkolat-tönkremenetel nélküli forgalmát.

A projekt során az alábbi beavatkozások, fejlesztések valósulnak meg:

- Burkolatok előkészítési munkálatai:

Útpálya letakarítása: 64 045 m2(19,345 km hosszban);

Meglévő betonburkolat hézagainak kiöntése, cementhabarccsal: 550 m hosszon;

Meglévő aszfaltburkolat felső rétegének lemaratása: 48 015 m2(16,005 km hosszban).

- Aszfalt burkolatok készítése (rekonstrukció)

AC-11 aszfalt kötőréteg készítése: 721 m3(3,34 km hosszban);

AC-11 aszfalt kopóréteg készítése: 2302 m3(19,345 km hosszban);

- Zúzottköves vagy murvás padka készítése, rendezése: 5804 m3(19,345 km hosszban).

- Töltéstartozékok (hekto- és kilométerkövek) beszedése és kihelyezése a vonatkozó árvízvédelmi jogszabályi előírások és „az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalak töltéstartozékainak műszaki kialakításáról és azok elhelyezéséről” szóló 31/2018 sz. OVF Főigazgatói Utasítás előírásai szerint(19,345 km hosszban).

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy a rendelkezésre bocsátott tervekben és engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, kiviteli terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, , a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt.

A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a konkrét és teljeskörű mennyiségeket az engedélyezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont:Az M.2.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont:Az M.2.2) alkalmassági körben előírt szakember VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 21
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Árvízvédelmi fejlesztések KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 21 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő AK előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.3) PONT FOLYTATÁSA:

Ssz.,Település, Helyrajzi szám, Natura2000 érintettség:

1. Baja 5682/1.

2. Baja 5682/2.

3. Baja 0639/3.

4. Baja 0675/4 X.

5. Érsekcsanád 0124/2 X.

6. Sükösd 0378/1 X.

7. Fajsz 0204/6 X.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.-63.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). Ajánlatkérő Kbt .69.§(4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7)-(8) bek. szerint. Öntisztázás a Kbt.64. §-a szerint. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§ Kr.3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga és a konzorcium többi tagja vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás. A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bek., Kr. 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §(1) bek. alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a Kr. 26. § (2) bek. alapján történik:"Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani."

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában:

Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően,hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c)pont]. Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3)bekezdése szerint járhat el. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdésrendelkezéseire. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálatsorán. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy a közös Ajánlattevő), ha

1. rész: P.1.1./ az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 205 590 000,- HUF összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 190 000 000,- HUF összeget.

2. rész: P.1.2./ az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 1 400 000 000,- HUF összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 1 350 000 000,- HUF összeget.

3. rész: P.1.3./ az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 372 047 250,- HUF összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 345 000 000,- HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő vízépítési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési és/vagy tervezési munkákat érti.

Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű árbevételi követelmény igazolásával ajánlattevő a kisebb árbevételi értékű rész(ek) esetén is alkalmas, azaz az árbevételi követelmények nem adódnak össze.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1.) Kr. 21. § (2a) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

- szerződést kötő másik fél (név,székhely),

- építési beruházás tárgya és mennyisége,

- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. § -ban foglaltak szerint jár el.

M.2.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó a szakemberek szakmai tapasztalata értékelési szemponthoz kapcsolódó

alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok az alábbiak szerint:

(a szakemberek szakmai tapasztalata értékelési szemponthoz kapcsolódó

alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban

szükséges benyújtaniuk):

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre. Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 1. rész: M.1.1.) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely kiterjed legalább az alábbi munkarészekre:

- 1500 fm patak és/vagy vízfolyás, kotrási munkarészt is tartalmazó mederrendezése;

- 1500 fm kőrakat és/vagy kőszórás beépítésével rézsűstabilizálás és/vagy rézsűláb biztosítása;

- 1 db vízrajzi műtárgy építése és/vagy rekonstrukciója;

- 1 db híd bontása és híd építése és/vagy rekonstrukciója és/vagy felújítása.

2. rész: M.1.2.) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely kiterjed legalább 20 km hosszúságú, aszfalt, árvízvédelmi töltésburkolat építésére és/vagy rekonstrukciójára.

3. rész: M.1.3.) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely kiterjed legalább 13 km hosszúságú, aszfalt, árvízvédelmi töltésburkolat építésére/rekonstrukciójára.

M.1.) A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető. Egy referencia több részben is bemutatható, illetve a több részre tett ajánlatban az alkalmasság igazolható

ugyanazon, magasabb mennyiségi előírásnak is megfelelő referencia benyújtásával az ajánlattal érintett

részekben.

AK az M.1.2.) és az M.1.3.) pontban rögzített töltésépítési munka alatt új árvízvédelmi töltés építését és/vagy meglévő árvízvédelmi töltés fejlesztését és/vagy árvízvédelmi fal építését érti.

Az M.1.1) pontban rögzített vízrajzi műtárgy olyan vízépítési műtárgy, amely a vizek állapotának megismerését szolgáló mérések elvégzését kiszolgáló építmény.

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha

1. és 2. és 3. részek: nem rendelkezik

- M.2.1) egy fő felsőfokú végzettségű szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.)Korm.rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/VI. Felelős műszaki vezetés 3. része (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) 10. sor nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.

- M.2.2) egy fő felsőfokú végzettségű szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.)Korm.rendelet szerinti VZ- TER jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés (Sajátos műszaki tervezési terület) 20. sor nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.

Szakirányú gyakorlati időnek Ajánlatkérő a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, a Korm. rendelet 11. § szerinti gyakorlatot fogadja el. A szakembernek a Kormány rendeletben meghatározott egyetemi végzettség esetén legalább 36 hónapos, főiskolai végzettség esetén 48 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt szakterületen. Ajánlatkérő a Korm. szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer veszi figyelembe. AK a fentiekben előírtakkal egyenértékű jogosultságokat, végzettségeket és gyakorlatokat is elfogadja.

Több részre történő ajánlattétel esetén az M.2. alkalmassági követelmény tekintetében ugyanazon szakemberek valamennyi részre bemutathatóak, amennyiben megfelelnek az előírásoknak

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg a Kbt. 135. § (9) bek-ben fogl. szerint AK a szerződésben foglalt - szerz.-tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő forint összegű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, elszámolása vmennyi ra-i kör esetén egyenlő arányban a részszámlákban történik.

*A szerz. finanszírozása pozitív döntés esetén, a KEHOP-1.4.0 forrásból valósul meg a szállítói finanszírozás szabályai szerint, a támogatás mértéke 100 % .

A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(4) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR32/A§ irányadó.Az előleg kifizetése a 322/2015.Korm rendelet30.§(1) bek-ben foglaltak szerint.

ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint(2007.éviCXXVII.tv,142§). Az 10-20-30-40-50-60-70-80-90 %-os készültségi foknál 1-1 darab részszámla és 100 %-os teljesítésnél,sikeres műszaki átadás-átvételt követően 1darab végszámla nyújtható be.

A tartalékkeret mértéke az 1. és 2. ra-i körök vonatkozásában biztosított. AK a 3. ra-i kör vonatkozásában tartalékkeretet nem biztosít.

Kötbér a Ptk 6:186§ (1) bek szerint:késedelmi kötbér0,6 %/naptári nap, max20 %; hibás teljesítési kötbér10%; meghiúsulási kötbér 30 %. Teljes körű jótállás 36 hónap. Szavatosság a jogszabályok szerint. Fel.bizt:

1.rész:90MFt/év és 30MFt/kár;Részl.a KDban.

2.rész:150MFt/év és 50MFt/kár;Részl.a KDban.

3.rész:60MFt/év és 20MFt/kár;Részl.a KDban.

Fel.bizt, mely kiterjed a teljes szerz. szerinti tervezési munkákra:

1.rész:10MFt/év és 5MFt/kár;Részl.a KDban.

2.rész:40MFt/év és 20MFt/kár;Részl.a KDban.

3.rész:5MFt/év és 2,5MFt/kár;Részl.a KDban.

Ajánlattevőnek ajánlatában kötelező csatolnia nyilatkozatát, mely szerint az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ban meghatározott időpontig rendelkezni fog.

Jólteljesítési biztosíték a Kbt 134.§(6)beka)pont,mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a jótállás első 12hónapjának időtartamára.

Ajánlati biztosíték mértéke: Ra-i körönként 5MFt.

A befizetés helye: Magyar Államkincstárnál vezetett számlája.

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:100320000031984100000000számlaszáma.

Az ajánlati bizt. befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt.54.§(2)bek. szerint.Az ajánlati bizt. határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.AK fokozottan felhívja AT-k figyelmét,hogy a Kbt. 73.§(6)bek. b)pontjában foglaltak értelmében amennyiben AT az ajánlati bizt.-t határidőre nem vagy a fentiek szerint előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja AK rendelkezésére,abban az esetben ajánlata érvénytelen.

Továbbá szintén felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt.54.§(4) bek-ben foglaltakra.

AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati bizt. rendelkezésre bocsátásának módjáról. Az érvényes ajánlattétel ajánlati bizt.-hoz kötött.Az ajánlati bizt. befizetése(teljesítése)igazolásának módja:Az óvadékra vonatkozó átutalási megbízás,vagy bevételi pénztárbizonylat,a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele,garanciaszerződése,vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvény. A Kbt.41/A.§(2)bek. alapján a garanciavállaló nyil. vagy kezességvállalásról szóló nyil. elektr. okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv.szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!Ha az ajánlati bizt.-t az előírt határidőre nem,vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.A Kbt. 35.§(5)bek-nek megfelelően a közös AT-knek a bizt.-t elegendő egyszer rendelkezésre bocsátan.

*FOLYT.VI.3)28.PONTBAN.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/01/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/01/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

https://ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.A beszerzéssel kapcsolatos további információkat a rendelkezésre álló karakter korlátok miatt külön mellékletként csatoltuk.

2.AK nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám: 00937) és Dr. Zoric Ildikó (Lajstromszám: 00158)

3.AK tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra a P.1. és M.1.-M.2. pontok vonatkozásában

4.Helyszíni bejárás: AK valamennyi részajánlati körben tart helyszíni bejárást. Az 1. részajánlati kör esetén helyszín: DDVÍZIG Fonyódi Felügyelősége 8640 Fonyód, Ady Endre u. 55., találkozó: 2021.12.07. 11.00 órakor.

A 2. részajánlati kör esetén helyszín: DDVÍZIG Drávasztárai Felügyelősége 7960 Drávasztára, Zrínyi u. 38/1., találkozó: 2021.12.09. 11.00 órakor. A 3. részajánlati kör esetén helyszín: Duna-völgyi-főcsatorna torkolati szivattyútelep (helyszín GPS koordinátái: 46°11'38.5"N 18°55'56.7"E), találkozó: 2021.12.06. 10.00 óra.

5.Hivatkozással a 322/2015-ös kormányrendelet 14.§ (2) a) pontjában foglaltakra AK tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás típusára vonatkozó indokoltságról: A beruházás összetettsége és területi tagoltsága okán az engedélyeztetési eljárásban eljáró több érintett hatóság (vízügyi hatóság, útügyi hatóság, környezetvédelmi hatóság), valamint a közműszolgáltatók előírásait csak a kiviteli tervekben lehetséges kezelni. Csak a kivitelezés megkezdését követően válik egyértelművé, hogy esetlegesen szükséges lesz-e egyéb szakági tervezés vagy közműkiváltás és az ahhoz szükséges tervezés.

6.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9a) bekezdésére, valamint a Kbt. 71. § (3a) pontjára.

7. Valamennyi rész vonatkozásában:

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő a jelen eljárással beszerzésre kerülő beruházásokhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében pályázatot nyújt be, amely pályázat pozitív elbírálása a megkötendő vállalkozási szerződések hatálybalépésének előfeltétele.

8. Az ajánlatok ért.-i szempontok szerinti tart.-i elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

9. Az ért.módsz. amellyel Ajánlatkérő (tov.:AK)a pontokat kiosztja:1. részsz.:fordított arányosítás, 2., 3., és 4. részsz. egyenes arányosítás. Részl. módsz. a dok.-ban.

10. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2.,3., és 4. részsz: min. 0 hónap - és azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontsz. felső határával azonos számú pontszámot ad: 2., 3. részsz.: max. 36 hónap, 4. részsz: max. 24 hónap.

11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség AT-t terheli.

12. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra.

13. AK nem alkalmazza a Kbt.71. § (6) bek.-ben foglaltakat, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági

szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást is elrendel, korlátozás nélkül.

14. Amennyiben több Ajánlattevő (AT) közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési köt.vállalást tartalmazó [Kbt. 35. § (6) bekezdése] - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a közbeszerzési dok.-ban részletezett tartalommal.

15.AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, a felhívásban és a közb. dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot.

16. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyil.-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.

17.A felolvasólapot elektr. űrlapként kell csatolni.

18.Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.

19.AK a Kbt. 35.§ (8)-(9)bekezdések alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

20.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

21.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a dok. valamennyi órában megadott határidő m.o.-i helyi idő szerint értendő.

22.Árazott költségvetés: AT. köteles árazott költségvetést készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni. Az AT-knek az árazott költségvetést pdf formátumban cégszerűen aláírva és excel formátumban is be kell nyújtaniuk. Az árazott költségvetés, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti minőségi értékelési szempontok a szakmai ajánlat részét képzik (árazott költségvetés,szakemberek megnevezése). A szakmai ajánlat részeként benyújtandó bármely dokumentum hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét okozza. AK. felhívja az AT-vők figyelmét, hogy a műszaki leírás részét képező költségvetési tételek és a tervek nem módosíthatók.

23.Az eljárás nyelve magyar,minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.

24.AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

25. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája.

26. AK kéri az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában előírtak megjelölését.

27. AK alkalmazza az eljárásban valamennyi részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

28. A III.2.2) PONT FOLYTATÁSA: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján tárgyi eljárás feltételesen kerül lefolytatásra, amellyel kapcsolatban Ajánlatkérő kijelenti, hogy a támogatási igényre vonatkozóan kérelmet nyújt be a beruházás fedezetének biztosítása érdekében, amelyre tekintettel kiköti, hogy amennyiben a kérelem elfogadására nem kerül sor, azt olyan körülménynek kell, tekinteni, amelyre Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2021