В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 612675-2019

24/12/2019    S248

България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

2019/S 248-612675

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/235
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Кристина Съева, главен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: k.saeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592778
Факс: +359 98592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

II.1.2)Основен CPV код
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации “; и

Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.“

Видовете артикули са подробно описани в образците на Техническо предложение в СЕВОП към всяка обособена позиция. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 3-ма изпълнители за всяка обособена позиция със срок от 24 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 900 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
30192000 Принадлежности за офиса
30193000 Органайзери и принадлежности
30194000 Чертожни принадлежности
30195000 Табла
30197000 Дребно офис оборудване
30199500 Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
22850000 Класьори и аксесоари за тях
30140000 Калкулатори и изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство
30237460 Компютърни клавиатури
30234300 Компактдискове (CD)
30237410 Компютърна мишка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности за органи на изпълнителната власт. Всички артикули са описани в образец № 2.1. към Техническото предложение по обособена позиция № 1. Към документацията са представени образци на някои от артикулите според изискванията на индивидуалните възложители.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199230 Пощенски пликове
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт. Всички бланки и пощенски пликове са описани в образец № 2.2. към Техническото предложение по обособена позиция № 2. Към документацията са представени образци на някои от бланките и формулярите според изискванията на индивидуалните възложители.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.”

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199000 Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
22993000 Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон
30199330 Безконечна хартия за компютърни принтери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка на различни видове хартии, картон, безконечна принтерна хартия, хартиени ролки за печат и др. Всички артикули са описани в образец № 2.3. към Техническото предложение по обособена позиция № 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с не повече от 12 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, общо за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от обособената позиция, за която участва. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да е реализирал по-високия измежду позициите, за които кандидатства оборот. Под „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот реализиран от доставки на канцеларски материали.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Реализираният минимален „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, общо за последните 3 приключили финансови години, следва да бъде:

— обособена позиция № 1 — 2 500 000 BGN (два милиона и петстотин хиляди BGN),

— обособена позиция № 2 — 800 000 BGN (осемстотин хиляди BGN),

— обособена позиция № 3 — 200 000 BGN (двеста хиляди BGN).

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванията се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Изискванията са в съответствие с чл. 61 от ЗОП и представлява приблизително 1/3 от прогнозната стойност за съответната обособена позиция.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката по трите обособени позиции са описани детайлно в образците на техническо предложение към документацията за участие, налични и в СЕВОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/01/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/01/2020
Местно време: 11:00
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е електронно в СЕВОП. На участниците в процедурата или техни упълномощени представители е осигурен електронен достъп в СЕВОП. Представителите на средствата за масово осведомяване могат да проследят действията на комисията със съдействието на посоченото в настоящето обявление лице за контакт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения с 3 (трима) изпълнители. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП. Участниците могат да подадат оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;

2. по чл. 55, ал. 1 т.1-3 от ЗОП;

3. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;

4. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

5. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;

6. е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност по съответната обособена позиция.

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

В обхвата на настоящата поръчка, за всички обособени позиции, могат да се включват доставки, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7, ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019