Dodávky - 61270-2019

08/02/2019    S28

Luxembursko-Luxemburg: Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora

2019/S 028-061270

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://curia.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/005
II.1.2)Hlavný kód CPV
44000000 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora – montáž turniketov a posuvných dverí.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 505 278.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory Súdneho dvora

II.2.4)Opis obstarávania:

Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora – montáž turniketov a posuvných dverí. Predmetom tohto obstarávania je montáž 3 prístupových turniketov (úroveň S2, S3 a S4), systému SAS (úroveň S1), ako aj 4 posuvných dverí (na každej úrovni).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 073-138612
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/10/2017
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Bouvy SA
Poštová adresa: 6b, ZA Um Woeller
Mesto/obec: Soleuvre
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-4410
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 505 278.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 27 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/02/2019