Услуги - 61271-2019

08/02/2019    S28    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

2019/S 028-061271

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

Референтен номер: COJ-PROC-18/007
II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да се предоставят услуги по безопасно оформление на PCI / PCS, инсталирани на ниво приземен етаж на Tour B.

Услугите, които ще бъдат предоставени, се състоят в:

— демонтиране на преградни плоскости,

— доставка и монтаж на специални преградни плоскости с клас на устойчивост RC2,

— доставка и монтаж на врати с клас на устойчивост RC2,

— добавяне на камери за наблюдение,

— добавяне на четци за входни карти,

— създаване на система SAS,

— адаптиране на мебели,

— откриване на пожари,

— планиране на достъпа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 221 727.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Помещения на Съда на Европейския съюз

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля вж. приложение I– Технически спецификации от тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Частта от поръчката, която изпълнителят възнамерява да възложи на подизпълнител, е 40%.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 132-299670
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Bouvy SA
6b, ZA Um Woeller
Soleuvre
L-4410
Люксембург
код NUTS: LU
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 221 727.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 40 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Европейски омбудсман
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайни срокове на Общия съд на Европейския съюз.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019