Услуги - 61271-2019

08/02/2019    S28

Люксембург-Люксембург: Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

2019/S 028-061271

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

Референтен номер: COJ-PROC-18/007
II.1.2)Основен CPV код
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да се предоставят услуги по безопасно оформление на PCI / PCS, инсталирани на ниво приземен етаж на Tour B.

Услугите, които ще бъдат предоставени, се състоят в:

— демонтиране на преградни плоскости,

— доставка и монтаж на специални преградни плоскости с клас на устойчивост RC2,

— доставка и монтаж на врати с клас на устойчивост RC2,

— добавяне на камери за наблюдение,

— добавяне на четци за входни карти,

— създаване на система SAS,

— адаптиране на мебели,

— откриване на пожари,

— планиране на достъпа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 221 727.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Помещения на Съда на Европейския съюз

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля вж. приложение I– Технически спецификации от тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Частта от поръчката, която изпълнителят възнамерява да възложи на подизпълнител, е 40%.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 132-299670
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Bouvy SA
Пощенски адрес: 6b, ZA Um Woeller
Град: Soleuvre
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-4410
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 221 727.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 40 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайни срокове на Общия съд на Европейския съюз.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019