Υπηρεσίες - 61274-2019

08/02/2019    S28

Ιταλία-Ρώμη: Υπηρεσίες υποστήριξης για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο (EPS) στη Ρώμη — PO/2018-01/ROM

2019/S 028-061274

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, EC Representation in Italy, Rome
Ταχ. διεύθυνση: via IV Novembre 149
Πόλη: Rome
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 00187
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Claudia De Stefanis
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-IT-TENDER@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες υποστήριξης για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο (EPS) στη Ρώμη — PO/2018-01/ROM

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-01/ROM
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92331210 Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

O Ευρωπαϊκός Δημόσιος Χώρος στη Ρώμη προωθεί τη γνώση και ενθαρρύνει τη συζήτηση για ευρωπαϊκά θέματα μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, πολιτιστικών και πολιτικών εκδηλώσεων.

Είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένος προς δραστηριότητες για παιδιά και νέους.

Ο επιλεγείς ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης, προς αυτή την κατεύθυνση.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79900000 Διάφορες επιχειρηματικές και συναφείς υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ρώμη

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα βοηθήσει στην καθημερινή διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου (EPS) και θα πρέπει να παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που συνδυάζουν τη μάθηση και τη ψυχαγωγία.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνάφεια και συνέπεια του σχεδίου εργασίας / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και συνάφεια των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πληροφόρησης / Στάθμιση: 40
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας εντός της ομάδας / Στάθμιση: 35
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 080-178102
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-01/ROM
Τίτλος:

Υπηρεσίες υποστήριξης για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο (EPS) στη Ρώμη — PO/2018-01/ROM

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
24/01/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Associazione Euphoria
Ταχ. διεύθυνση: Via Libero Leonardi, 3
Πόλη: Rome
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 00173
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 240 000.00 EUR
Χαμηλότερη προσφορά: 131 750.50 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 140 744.50 EUR που συνεκτιμήθηκε
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/02/2019